Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini u 2022. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini u 2022. godini

Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte udruženja, fondova i fondacija (u daljem tekstu: podnosilac prijave), usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini.

I. IZNOS KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 14.000.000,00 dinara;

II. USLOVI KONKURSA

• Rok za podnošenje prijava je 21.02.2022. godine.
• Na javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava Sekretarijata za razvoj, negovanje i očuvanje multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije mogu se prijaviti podnosioci prijave, čiji su projekti i programi usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije i koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.
• Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije, a naročito za:
– očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;
– zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;
– stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;
– negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;
– predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;
– književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
– konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
– negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;
– saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.
– projekte koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.
– unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;
• Na javni konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici, privredna društva i nacionalni saveti nacionalnih manjina.
• Javni konkurs se objavljuje u „Službenom glasniku Autonomne pokrajine Vojvodine“, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju APV i na internet stranici Sekretarijata, kao i na portalu e-Uprava, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

III POSEBNI USLOVI

Javne nabavke
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju Zakona o javnim nabavkama, odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV. NAČIN APLICIRANJA

• Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata u jednom primerku.
• Konkursna dokumentacija može se preuzeti od 19.01.2022. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs
• Uz prijavu se obavezno podnosi :
1. Zvaničan dokaz o registraciji podnosioca prijave (fotokopija);
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju podnosioca prijave (fotokopija);

• Prijave na javni konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
• Podnosilac prijave kome budu dodeljena sredstva po Javnom konkursu, a ne poseduje račun kod Uprave za trezor, imaće obavezu da u određenom roku isti otvori. Procedura podrazumeva obraćanje nadležnom organu, sa zahtevom za otvaranje pomenutog računa, nakon čega je u obavezi da dokaz o otvaranju računa dostavi Sekretarijatu.
• Prijave se podnose:

1. lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu;
2. poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
Bulevar Mihaila Pupina 16, 21000 Novi Sad
ZA KONKURS -OČUVANJE I NEGOVANJE MULTIKULTURALNOSTI I MEĐUNACIONALNE TOLERANCIJE

V. ODLUČIVANJE

• Kriterijumi za izbor programa i projekata koje će sufinansirati Sekretarijat na Javnom konkursu su:
– procentualno učešće pojedine nacionalne manjine – nacionalne zajednice u ukupnoj manjinskoj populaciji u AP Vojvodini;
– ukupni materijalni troškovi programa ili projekta;
– prostorni karakter i značaj programa ili projekta (npr. međunarodni, međuopštinski, lokalni, multietnički, od šireg značaja);
– trajanje programa ili projekta;
– broj učesnika programa ili projekta;
– interesovanje publike i posećenost;
– medijski publicitet (televizijski i radio prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije);
– elektronska prisutnost, zastupljenost i aktivnost (npr. postojanje internet prezentacije, platformi, društvene mreže);
– prateće i naknadne aktivnosti (npr. poseban nastup i predstavljanje pobednika, gala večeri, izdavanje zbornika, kataloga i drugih publikacija);
– broj lica angažovanih na programu ili projektu podnosioca zahteva;
– ostale aktivnosti, programi i projekte koje organizuje podnosilac zahteva;
– finansiranje programa i projekta od drugih organa, organizacija, fondova, sponzora ili donatora – iz zemlje ili iz inostranstva;
– mogućnost razvijanja programa i projekta i njihova održivost;
– zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava ranije dobijenih od Pokrajinskog sekretarijata.
• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Javnog konkursa, odnosno prijave podnosioca koji nisu podneli izveštaj o utrošku i korišćenju dodeljenih sredstava za prethodnu godinu, odnosno za koje se utvrdi iz izveštaja da su nenamenski utrošili ta sredstva, kao ni prijave podnosioca koji nisu izmirili obaveze po prethodnim konkursima Sekretarijata u smislu dostavljanja fotografija ili video materijala kao dokaza o realizovanim aktivnostima.
• Pod nepotpunim prijavama između ostalog podrzumevaju se i prijave bez tražene dokumentacije, prijave u kojima nisu popunjena sva obavezna polja (polja koja nisu obavezna su navedena u obrascu prijave) kao i prijave koje nisu potpisane i pečatirane.
• Sekretarijat po Konkusu sufinansira isključivo aktivnosti koje se realizuju u periodu od dana raspisivanja konkursa do 31.12.2022. godine.
• Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.
• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.
• Prijave podnosioca vrednuje i ocenjuje konkursna komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar rešenjem, koja formira rang-listu u skladu sa utvrđenim kriterijumima i načinom bodovanja.
• Konkursna komisija utvrđuje preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja podnetih prijava (programa/projekata) koja se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata i na portalu e-Uprava.
• Podnosioci prijave imaju pravo prigovora na preliminarnu listu u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Obrazloženu odluku o prigovoru, konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema. Po rešavanju prigovora, konkursna komisija konačnu listu dostavlja pokrajinskom sekretaru na usvajanje.
• Odluku o izboru programa/projekata pokrajinski sekretar donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
• Odluka o izboru programa/projekata objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata i na portalu e-Uprava.
• Odluka o izboru programa/projekata je konačna.

VI. REALIZACIJA

• Sekretarijat prenosi dodeljena sredstva na račune korisnika na osnovu potpisanih ugovora, u skladu s dinamikom priliva sredstava u budžet AP Vojvodine.
• U ugovoru o dodeli sredstava preciziraju se sva prava, obaveze i odgovornosti podnosioca prijave i Sekretarijata.
• Ukoliko podnosilac prijave ne potpiše ugovor u roku koji je odredio Sekretarijat, smatraće se da je odustao od podnete prijave.
• Podnosilac prijave je u obavezi da dodeljena sredstva koristi zakonito i namenski, kao i da dostavi izveštaj o namenskom trošenju sredstava.
• Podnosilac prijave je u obavezi da Sekretarijatu sredstava odmah, za vreme trajanja, odnosno u toku realizacije projekta/manifestacije/događaja, dostavlja fotografije i video materijale nastale u realizaciji projekta.
• Sekretarijat prati realizaciju programa/projekata koje sufinansira.

Dodatne informacije o javnom konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu, na br. tel. 021/ 487 4604, ili putem e-pošte bojan.greguric@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije