Zajednici zajedno 2022

Konkursi

NIS

Zajednici zajedno 2022

U 2022. godini Kompanija se posvećuje temi reproduktivnog zdravlja i podršci natalitetu, jer dugoročno ulaganje u zdravlje gradi kvalitetnu osnovu za buduće generacije jednog društva, što je u skladu sa idejom vodiljom „Budućnost na delu“ kompanije NIS.

Nastojeći da stekne uvid u prioritetne potrebe lokalnih zajednica u definisanim gradovima i opštinama, kompanija NIS je krajem prethodne godine sprovela anketu o stanju i potrebama u oblastima od značaja za njihov razvoj. Rezultati su pokazali da je ulaganje u javno zdravlje prvo na listi prioriteta. U skladu sa analizom ankete i prateći nacionalne prioritete u ovoj oblasti, Kompanija NIS se opredelila da u 2022. godini akcenat stavi na podršku razvoju i očuvanju reproduktivnog zdravlja u cilju podizanja nataliteta.

Navedeni nacionalni prioritet definisan je i Strategijom podsticanja rađanja u kojoj se u okviru posebnog cilja 4. Očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja ističe da su „pozitivni efekti ulaganja u opšte i reproduktivno zdravlje stanovništva višestruki. Neposredno se uočava bolje zdravstveno stanje, vitalnost, veća produktivnost i bolji potencijal za realizovanje roditeljstva sadašnje generacije reproduktivno sposobnog stanovništva. Dugoročno, ulaganje u zdravlje jedne generacije stvara dobru osnovu za bolji rast i razvoj potomstva, odnosno budućih generacija jednog društva“.

U cilju realizacije projekata u navedenoj oblasti Kompanija NIS je za 2022. godinu opredelila sredstva u ukupnom iznosu od 118,5 miliona dinara.

Šta će konkursom biti podržano i ko može da se prijavi?

Konkurs „Zajednici zajedno 2022“ je namenjen podršci porodicama u procesu vantelesne oplodnje i opremanju ustanova zdravstvene zaštite specijalizovanom medicinskom opremom.

U tom smislu konkurs se sprovodi u dve linije podrške:
– Linija 1 – prijavljuju se lokalne samouprave gradova i opština obuhvaćenih Programom za dodelu sredstava parovima u procesu vantelesne oplodnje
– Linija 2 – prijavljuju se zdravstvene ustanove sa potrebama za nabavkom medicinske opreme u ginekološkim odeljenjima, dispanzerima i ambulantama (domovi zdravlja sa pripadajućim ambulantama, bolnice i klinički centri za ginekološka i neonatalna odeljenja)

Konkursne linije 1 i 2 podrazumevaju sledeće:
Linija 1:
– Prijavljivanje lokalnih samouprava za sufinansiranje, odnosno dodelu sredstava parovima u procesu vantelesne oplodnje
– Potraživana sredstva se mogu dodeljivati putem postojećeg javnog poziva, novog javnog poziva, proširenjem liste nakon već završenog gradskog/opštinskog javnog poziva za 2022. godinu, ili na drugi način koji je ustaljena praksa grada ili opštine, a koja je u skladu sa republičkim procedurama

Linija 2:
– Prijavljivanje domova zdravlja, bolnica i kliničkih centara za nabavku specijalizovane ginekološke opreme i aparata (ginekoloških stolova i stolica, ginekoloških stolova i stolica prilagođenih osobama sa invaliditetom, ultrazvučnih aparata, CTG aparata, inkubatora i drugo)
– Potraživana sredstva se ne mogu koristiti za nabavku potrošnog materijala i opreme

Napomena: preporuka je da se u svakom gradu/opštini prijave obe Linije konkursa

Кonkurs traje:
od 17. juna 2022. godine do 26. avgusta 2022. do 16 časova.
Rezultati će biti objavljeni do polovine oktobra 2022. godine.

Detaljnije