Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS PROGRAM)

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS PROGRAM)

Ciljevi Programa:
Program sufinansiranja inovacija ima za cilj da podstakne postojeće i profitabilne mikro, male i srednje inovativne kompanije u Republici Srbiji da se upuste u razvoj i komercijalizaciju tehnoloških inovacija u obliku novih i unapređenih proizvoda, usluga, tehnologija i tehnoloških procesa, kako bi se stvorila nova tržišna vrednost, obezbedili visoko plaćeni poslovi, povećao rast prihoda i izvoza i unapredila konkurentnost Srbije.

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: Fond) može dodeliti po pojedinačnom projektu je 300.000 evra.

Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti:
• Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta) za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za srednja privredna društva.
Svaki Podnosilac Prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način:
• Minimum 30% ukupnog Odobrenog Budžeta Projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva.

Sufinansiranje od strane Podnosioca Prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja.

Trajanje projekta u okviru Programa sufinansiranja inovacija može biti najviše do 24 meseca.

„Rojalti plaćanja“ su obaveza korisnika granta u slučaju uspešnog ishoda finansiranog projekta (ukoliko projekat rezultira ostvarenim prihodom) i podrazumevaju godišnju isplatu Fondu od 5% ukupnog godišnjeg prihoda generisanog prodajom nove tehnologije/proizvoda/usluge (15% ako je u pitanju licenciranje tehnologije/proizvoda/usluge trećem licu) u roku od 5 godina od završetka projekta, ili do najviše 120% od ukupno dodeljenog granta, šta god bude prvo ispunjeno. Fond za inovacionu delatnost snosi rizik zajedno sa korisnikom granta u slučaju neuspešnog razvoja proizvoda/usluge/tehnologije, tako da se u tom slučaju ne zahtevaju „rojalti plaćanja“.

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, ovaj program je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:
• Hrana za budućnost;
• Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na veštačku inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025, dostupnoj na https://www.srbija.gov.rs/tekst/437277);
• Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
• Kreativne industrije.

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih projekata.

Strategija pametne specijalizacije u Srbiji može se naći na sledećem linku:
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/strategija_pametne_specijalizacije.pdf

Dodatno, Fond za inovacionu delatnost će nastaviti da zajedno sa Vladom Republike Srbije i Evropskom unijom kao glavnim partnerima u podršci inovacijama pruža podršku projektima koji doprinose povećanom socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom koristeći napredne tehnologije.

Uslovi učešća u Programu sufinansiranja inovacija
• Podnosilac Prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji;
• Podnosilac Prijave je privatno (najmanje 51% u privatnom vlasništvu) mikro, malo ili srednje preduzeće, osnovano u Srbiji skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu, isključujući novoosnovana pravna lica onako kako su definisana u skladu sa ovim zakonom;
• Podnosilac Prijave je ostvario poslovni prihod u visini od najmanje EUR 200.000 u prethodnoj ili tekućoj poslovnoj godini i posluje sa dobitkom.

Prijave će biti procenjene na osnovu sledećih kriterijuma:
• Kvalifikacije menadžmenta i ključnog osoblja i sposobnost kompanije da realizuje projekat;
• Inovativna tehnologija, proizvod ili usluga; jasno određena i nesporna prava intelektualne svojine i njihov potencijal;
• Jasna tržišna potražnja, konkurentska pozicija (po mogućnosti na svetskom tržištu) i potencijal za komercijalizaciju;
• Potencijal za ostvarivanje prihoda u roku od dve do tri (2-3) godine nakon početka projekta;
• Izvodljiva metodologija i sposobnost implementacije;
• Korišćenje sredstava i adekvatnost budžeta projekta;
• Upravljanje rizikom tehnologije i implementacije.

Samo će Prijave koji ispunjavaju sve gore navedene kriterijume i ostvaruju izuzetne rezultate u njima biti predložene za finansiranje. Dodatni detalji u vezi sa procesom procene mogu se naći u Smernicama za procenu projekata (eng. „Review Guidelines“), dostupnim na: http://www.inovacionifond.rs/cms/files//psi-dokumentacija/MATCHING_Program_Review_Guidelines_SRB_9.0.pdf

Potrebna dokumentacija za prijavu
Da bi se prijava uzela u razmatranje, potrebno je da bude dostavljena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavljanje prijava u elektronskom obliku kroz internet portal Fonda. Kompletan set neophodne dokumentacije je dostupan na internet stranici Fonda za inovacionu delatnost: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-novembar-2021

Podnosioci prijava su u obavezi da koriste predefinisane obrasce dokumenata za prijavu koje obezbeđuje Fond za inovacionu delatnost.

Svaki registrovani projekat će automatski dobiti predefinisanu Izjavu Podnosioca Prijave (Applicant Statement), koju je Podnosilac Prijave u obavezi da pročita i sa istom se saglasi.

Da bi se prijavili za finansiranje Podnosilaci Prijave su u obavezi da podnesu sledeću dokumentaciju:
• Poslovni plan;
• Budžet projekta;
• Prezentacija projekta*;
• Finansijska predviđanja (Očekivani prihodi za narednih 5 godina).
• Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ – ESQ);
• Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5, u slobodnoj formi, na engleskom jeziku);
• Finansijski izveštaji za prethodnu poslovnu godinu, gde je primenljivo.

Napomena: Dokumentacija Prijave mora biti dostavljena u identičnom vizuelnom i strukturnom formatu i stilu u kome se nalazi na internet stranici Fonda. Bilo koji pokušaj da se modifikuje dokumentacija Prijave putem otključavanja i/ili menjanja formula ili teksta rezultiraće diskvalifikacijom Prijave iz dalje evaluacije.

Podnosioci Prijave mogu koristiti opcije za formatiranje stila u okviru predefinisanih tekstualnih polja u poslovnom planu.
*Obrazac PowerPoint prezentacije je jedini izuzetak, i treba biti podnet u skladu sa uputstvima naznačenim u samom obrascu.

Zbog međunarodnog dvostepenog procesa ocenjivanja predloga projekta, podnesena dokumentacija predloga projekta mora biti na engleskom jeziku, osim u situacijama gde to nije primenljivo (izjava podnosioca prijave i finansijski izveštaji).

Moguće je podnošenje samo jedne (1) Prijave okviru ovog javnog poziva bez obzira na vrstu Programa.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. mart 2022. godine do 15:00 časova.

Nepotpune Prijave, kao i Prijave koje nisu dostavljene do isteka krajnjeg roka za dostavljanje prijava neće biti uzete u razmatranje.

Molimo vas da koristite sledeći link za apliciranje: http://www.inovacionifond.rs/cir/prijava

Fond za inovacionu delatnost
Veljka Dugoševića 54, sekcija B4, 2. sprat
Naučno-tehnološki park „Beograd“
Kontakt: matchinggrants@inovacionifond.rs

Izvor