Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za  2011 godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeliće u 2011. godini putem ovog konkursa sredstva u iznosu do 33.000.000,00 dinara za realizaciju sledećih aktivnosti:

1. Izradu i realizaciju programa i projekata izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači, objekata za obradu i rasecanje divljači na strateški-funkcionalnim lokacijama, u iznosu do 15.000.000,00 dinara.

2.     Realizacija programa zaštite i unapređenja, gajenja lovostajem zaštićene sitne i krupne divljači sa posebnim osvrtom
–    na prihvatilišta za fazanske piliće i
–    izgradnju i rekonstrukciju lovno-tehničkih objekata,
u iznosu do 15.000.000,00 dinara.

3.    Izgradnju prihvatilišta za napuštenu i životno ugroženu divljač, u iznosu do 3.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju:

Za sredstva iz tačake 1. i 2. –  Korisnici lovišta sa teritorije AP Vojvodine.
Za sredstva iz tačke 3. –  Javna preduzeća korisnici lovišta registrovani na teritoriji AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija za sve podnosioce prijave su:

–    Prijava na konkurs;
–    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
–    Fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;
– Fotokopija PIB obrasca;
– Fotokopija rešenja o dodeli lovišta na korišćenje

Pored navedene dokumentacije podnosioci prijava prilažu i sledeću dokumentaciju:

 Za tačku 1.

–    Program izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje divljači, sa projektnom dokumentacijom koja sadrži tehničko-tehnološki projekat sa kalkulacijom troškova sa PDV- om za svaki objekat iz programa;
–    Dokaz o pokrenutom postupku kod nadležnog organa, za dobijanje dozvole za izgradnju/adaptaciju objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje divljači na utvrđenoj lokaciji;
–    Dokaz o pokrenutom postupku kod ministarstva nadležnog za veterinarstvo za dobijanje saglasnosti na uslove koje, po podnetom programu, mora da ispunjava objekat za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekat za obradu i rasecanje divljači;
–    Overen izvod iz godišnjeg plana odstrela visoke divljači za lovnu 2011/2012 godinu.

Za tačku 2.   

–    Premer i predračun radova sa skicom prihvatilišta ili izgradnju i rekonstrukciju lovno-tehničkih objekata, sa iskazanim troškovima materijala i rada sa PDV.

Za tačku 3.

– Dokaz o pokrenutom postupku kod ministarstva nadležnog za veterinarstvo za     dobijanje saglasnosti na uslove koje, po podnetom programu, mora da ispunjava objekat za prihvatanje napuštene i životno ugrožene divljači;
–    Dokaz o pokrenutom postupku kod nadležnog organa, za dobijanje dozvole za izgradnju/adaptaciju objekata za prihvatanje napuštene i životno ugrožene divljači i
–    Projekat izgradnje ili adaptacije objekata za prihvatanje napuštene i životno ugrožene divljači, sa projektnom dokumentacijom koja sadrži kalkulaciju troškova sa PDV- om.

Učesnici konkursa podnose prijavu na konkurs koju mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, I sprat, soba 43) ili sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Krajnji rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom  je zaključno sa 12.12.2011. godine.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivedu i šumarstvo.

U slučaju potrebe Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Kriterijum za ocenu prijava je kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Prednost prilikom dodele sredstava imaće korisnici koji su izvršili uplatu naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači u lovnoj 2011/2012. godini.

Sredstva po tački 1. ovog konkursa dodeliće se onim korisnicima lovišta koji, pored ostalih uslova, ispunjavaju i uslov da imaju planirani godišnji odstrel visoke divljači ne manji od 150 komada.

Sredstva po tački 2. ovog konkursa dodeliće se korisnicima lovišta do iznosa od 300.000,00 dinara za prihvatilišta fazanskih pilića, odnosno do iznosa od 500.000,00 dinara za izgradnju i rekonstrukciju lovno-tehničkih objekata.

Konačnu odluku o dodeli sredstava po svim tačkama donosi pokrajinski sekretar za poljoprivedu, vodoprivredu i šumarstvo.

Rok za završetak aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava, kao i uslovi i način korišćenja sredstava regulisaće se ugovorom.

Prijave se podnose na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16,  sa naznakom „Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva 2011“.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/ 487-44-07

Preuzmite konkursnu dokumentaciju