Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike

USLOVI U POGLEDU PODNOSILACA I PREDLOGA PROJEKATA
– Podnosioci predloga projekata mogu biti udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi i asocijacije.
– Podnosilac zahteva mora da ima sedište na području AP Vojvodine i da raspolaže kapacitetima za realizaciju projekata.
– Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu s nekom organizacijom, neophodno je dostaviti dokaz o saradnji s tom organizacijom (protokol, sporazum i slično).
– Predlog projekta treba da se realizuje najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

USLOVI U POGLEDU PREDLOGA PROJEKATA
Projekti koji se finansiraju su projekti podrške sprovođenju omladinske politike koji se odnose na neke od osam oblasti i to: obrazovanje mladih; zapošljavanje mladih; zdravlje mladih i socijalna politika prema mladima; kultura i informisanje mladih; aktivizam i slobodno vreme mladih; volonterizam i mobilnost mladih; bezbednost mladih; zaštita životne sredine i održivi razvoj.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje po ovom konkursu iznosi 6.700.000,00 (šest miliona sedamsto hiljada dinara).

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA PO KONKURSU
Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 1. oktobra 2021. godine.

Nakon isteka roka trajanja ovog Konkursa, stručna Komisija će vrednovati podnete predloge projekata, te dostaviti pokrajinskom sekretaru predlog za finansiranje.

Nakon donošenja odluke na internet stranici Sekretarijata će se objaviti spisak podnosilaca čiji su predlozi projekta odobreni.

Objavljivanjem ove liste, smatraće se da su podnosioci predloga projekata koji nisu na listi, odbijeni sa zahtevom za finansiranje, te da su na ovaj način o tome obavešteni.

NAČIN PODNOŠENJA PREDLOGA PROJEKATA
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD- om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente koji se dostavljaju uz zahtev u JEDNOM PDF fajlu).

Prijave se dostavljaju u koverti sa naznakom „Prijava za Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike“, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije