Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje nivoa efikasnosti protivgradne zaštite

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje nivoa efikasnosti protivgradne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa jeste podizanje nivoa efikasnosti protivgradne zaštite nabavkom protivgradnih raketa radi zaštite poljoprivrednih useva na teritoriji AP Vojvodine.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku protivgradnih raketa domaće proizvodnje.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu ukupno iznose 20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po konkursu namenjena su za nabavku protivgradnih raketa domaće proizvodnje.

Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Preostali iznos sredstava obezbeđuje korisnik sredstava.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 1.000.000,00 dinara.

3. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 05.12.2017. godine.

4. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. čitko popunjen obrazac prijave, sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca;

2. specifikacija investicije koja treba da sadrži: osnovne karakteristike protivgradnih raketa, vrstu, količinu i procenjenu vrednost na osnovu
informativnih ponuda prikupljenih od potencijalnih ponuđača (uz specifikaciju dostavljaju se i navedene informativne ponude);

3. izjava da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

4. izvod iz plana javnih nabavki u kome se vidi da je lokalna samouprava predvidela u svom planu javnih nabavki i nabavku protivgradnih raketa, odnosno ukoliko nije – izjavu nadležnog organa (koju je potpisalo ovlašćeno lice) o tome da će izmeniti plan javnih nabavki;

5. dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta); ukoliko nema navedena sredstva, treba dostaviti izjavu nadležnog organa (koju je potpisalo ovlašćeno lice) o tome da će ih obezbediti.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Podnosioci prijava čije su prijave nepotpune biće pozvani da ih kompletiraju u roku od pet dana od dana prijema poziva. Poziv će biti upućen putem elektronske pošte i rok za dostavljanje tražene dokumentacije računaće se od dana slanja poziva. Ukoliko podnosilac prijave ne kompletira svoju prijavu u određenom roku, prijava će biti odbačena kao nepotupna.

6. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA

  • prispele prijave razmatraće komisija koju je obrazovao pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
  • neblagovremene prijave neće biti razmatrane;
  • konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, na osnovu predloga komisije.
  • kriterijumi, sistem bodovanja i druga pitanja značajna za realizaciju ovog konkursa regulisana su Pravilnikom za podizanje nivoa efikasnosti protivgradne zaštite;
  • prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom;
  • odobrena bespovratna sredstva isplaćuju se na sledeći način: 70% avansno nakon zaključenja ugovora sa Sekretarijatom, a 30 % nakon sprovedenog postupka javne nabavke i nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Sekretarijatu izveštaj o namenskom utrošku sredstava, koji treba da sadrži:

1. dokumentaciju u vezi s postupkom javne nabavke (odluka o pokretanju postupka javne nabavke, rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku, javni poziv za podnošenje ponuda s dokazom o objavi na portalu UJN, zapisnik o otvaranju ponuda, izveštaj o stručnoj oceni ponuda, odluku o dodeli ugovora, primerak zaključenog ugovora s dokazom o objavi obaveštenja o zaključenom ugovoru);

2. kopiju zapisnika o preuzimanju protivgradnih raketa;

3. kopiju rešenja o stavljanju u promet – atest nadležnog MUP-a;

4. kopiju dokumentacije s deklarisanim karakteristikama sredstava na osnovu, koje je izdat atest – rešenje o stavljanju u promet;

5. overene fotokopije računa i otpremnice;

6. izvod iz Uprave za trezor o izvršenom plaćanju.

7. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom: „Konkurs za podizanje nivoa efikasnosti protivgradne zaštite” ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

8. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4430 od 10 do 14 časova.

9. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst konkursa, obrazac prijave i pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs

Detaljnije