Javni poziv za izbor organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja od javnog interesa u 2021. godini, a koji su značajni za razvoj kompetencija zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za izbor organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja od javnog interesa u 2021. godini, a koji su značajni za razvoj kompetencija zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama

1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni poziv za izbor organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama u 2021. godini, a koja realizuju pravna lica (u daljem tekstu: javni poziv).

2. Cilj javnog poziva je izbor organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja usmerenog na razvoj i podizanje kompetencija zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Razvoj i podizanje kompetencija zaposlenih u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi treba da obezbedi podršku deci, učenicima i roditeljima u razvoju kompetencija, odnosno ostvarivanju ciljeva i ishoda obrazovanja i vaspitanja, kao i stvaranju uslova za realizaciju projekata u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Podsticanje zaposlenih na organizovanje radionica, okruglih stolova, seminara, tribina, konferencija, susreta, obuka, debata, izložbi, manifestacija i drugih oblika aktivnosti za decu, učenike, roditelje i zaposlene u vaspitno-obrazovnim i obrazovno-vaspitnim ustanovama, kao i razvoj i objavljivanje besplatnih elektronskih i štampanih sadržaja (knjiga, zbornika, brošura, priručnika i drugih informativnih publikacija).

3. Prioritetne oblasti za izbor organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja su razvoj ključnih kompetencija i razvoj opštih međupredmetnih kompetencija. Trajanje programa je najduže dva dana, od čega najmanje jedan dan treba da bude neposredna/kontakt obuka.
Period realizacije obuke utvrđuje se ugovorom, s tim što je poslednji rok za izvršenje odobrenih projektnih aktivnosti 31. decembar 2021. godine.

4. Učesnici poziva mogu biti:
Pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, koja obavljaju i poslove u oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i poslove u vezi sa obrazovanjem i vaspitanjem, a koja nisu koristila sredstva iz budžeta Republike Srbije u prethodne tri godine.
Jedno pravno lice može da po ovom pozivu prijavi jedan predlog programa stručnog usavršavanja po oblasti.

5. Učesnici poziva obavezno dostavljaju sledeću dokumentaciju:
1) Prijavu na javni poziv, popunjenu i overenu od strane odgovornog lica (obrazac br. 1);
2) Obrazac za pisanje predloga programa (obrazac br. 2);
3) Obrazac budžeta projekta (obrazac br. 3);
4) Izvod o aktuelnim podacima upisanim u Agenciji za privredne registre.

6. Kriterijumi za raspodelu sredstava:
1) iskustvo u realizaciji projekata u oblasti obrazovanja i vaspitanja, koje imaju za cilj jačanje kompetencija zaposlenih u vaspitno-obrazovnim i obrazovno-vaspitnim ustanovama;
2) kvalitet programa: naziv, cilj, prioritetna oblast na koju se program odnosi, kompetencije koje program razvija, sadržaj, očekivani ishodi, oblici rada, ciljne grupe, trajanje programa i vremenski raspored aktivnosti, način provere primene stečenih znanja i veština i način praćenja efekata programa.
3) dizajn obuke;
4) obuhvat zaposlenih programom obuke;
5) način vrednovanja rezultata obuke;
7. Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja utvrđuje Komisija, čije članove imenuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: ministar).

Komisija ima zadatak da utvrdi listu izabranih organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja, u roku koji ne može biti duži od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv.

Lista izabranih organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Na listu iz stava 3. ove tačke učesnici javnog poziva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, ministar donosi u roku od 7 dana od dana prijema prigovora.

8. Odluku o izboru organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja ministar donosi u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Odluka iz stava 1. ove tačke objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

9. Sredstva za realizaciju programa stručnog usavršavanja za razvoj i podizanje kompetencija zaposlenih u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi obezbeđena su u budžetu Republike Srbije, u iznosu od 30.000.000,00 dinara.
Imajući u vidu tačku 3. ovog javnog poziva, po ovom javnom pozivu biće dodeljeno 10.000.000,00 dinara.

10. Na osnovu Odluke o izboru organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja, u skladu sa sredstvima koja su odobrena za realizaciju Program 2003 – Osnovno obrazovanje, Funkcija 910 – Predškolsko i osnovno obrazovanje, PA 0009 – Stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama 424 – Specijalizovane ustanove, Ministarstvo zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Prenos odobrenih sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava i otvaranje računa korisnika javnih sredstava.

Korisnik sredstava dužan je da, pre sklapanja ugovora, Ministrstvu dostavi izjavu da sredstva za realizaciju izabranog programa nisu na drugi način već obezbeđena.
Ministarstvo prati realizaciju programa stručnog usavršavanja za koji su odobrena sredstva.

Korisnik sredstava, kao ugovorna strana, dužan je da Ministarstvu podnosi mesečne izveštaje, a nakon realizacije aktivnosti u okviru izabranog programa i finalni izveštaj.

11. Kompletnu dokumentaciju sa predlogom programa stručnog usavršavanja, učesnici javnog poziva podnose i u štampanoj i u elektronskoj formi, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje se ne dostave i u štampanoj i u elektronskoj formi, neće se razmatrati.

Za podnošenje prijave u štampanoj formi, na koverti je neophodno naznačiti:
„Javni poziv za izbor organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja od javnog interesa u 2021. godini, a koji su značajni za razvoj kompetencija zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama“ (ne otvarati), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat VI, Krilo C, Kancelarija 22.

Za podnošenje prijave u elektronskoj formi, odnosno elektronskom poštom adresa je: osnovno@mpn.gov.rs
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Podnosioci prijava sami snose troškove pripreme i podnošenja svojih prijava.
Napomena: Predata dokumentacija se ne vraća podnosiocima.

Za dodatne informacije pozvati broj telefona 011/3631822

Izvor