Konkurs za sticanje prava korišćenja znaka „Najbolje iz Vojvodine“

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Konkurs za sticanje prava korišćenja znaka „Najbolje iz Vojvodine“

Pravo učešća na Konkursu
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica ili drugi organizacioni oblici koji se bave proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, odnosno organizator programa i manifestacija, koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Proizvođači proizvoda imaju pravo učešća na Konkursu za određeni proizvod koji se po načinu proizvodnje, kvalitetu, po hemijskom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, korišćenim sirovinama i/ili sastojcima ili prema nekoj drugoj karakteristici jasno razlikuje od drugih proizvoda iste kategorije i koji je proizveden od osnovne sirovine koja potiče sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pružaoci usluga imaju pravo učešća na Konkursu za određenu uslugu koja se po kvalitetu, svojstvima i/ili nekom drugom karakteristikom jasno razlikuju od drugih usluga iste kategorije.

Organizatori manifestacija ili programa imaju pravo učešća na Konkursu za manifestaciju ili program koji se po svojim karakteristikama, načinu održavanja, korišćenju resursa, originalnosti, ciljevima, kao i prema rezultatima u oblastima delovanja jasno razlikuju od drugih programa ili manifestacija iste sadržine koji se organizuju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Uslovi za konkurisanje
Opšti uslovi za proizvode i usluge:
1. proizvodi ili usluge moraju da ispunjavaju uslove propisane referentnim dokumentima o proizvodnji i uslugama i njihovom stavljanju u promet;
2. prehrambeni proizvodi i ugostiteljske usluge moraju da zadovolje zahteve (NASSR) standarda;
3. organski proizvodi moraju da imaju validan sertifikat za organsku proizvodnju;
4. količina proizvoda i obim usluga moraju kontinuirano da prate potrebe tržišta;
5. proizvod ili usluga moraju imati profesionalno dizajniran vizuelni identitet.

Dodatni uslovi koje bi trebalo da zadovolje proizvođači ili davaoci usluga:
1. sertifikovani NASSR principi;
2. sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001;
3. sertifikovan sistem menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001;
4. sertifikovan sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu ISO 45001;
5. sertifikovan Global Gap sistem (za poljoprivredna gazdinstva).

Obavezni uslovi za programe manifestacije:
1. da je tema manfestacije vezana za privredu i turizam ;
2. da se u kontinuitetu održava najmanje 2 godine;
3. da se program ili manifestacija održavaju najmanje 1 dan.

Podnošenje prijave na Konkurs
Prijave na Konkurs podnosi proizvođač, pružalac usluga ili organizator programa ili manifestacije u pisanom ili elektronskom obliku na obrascu: „Zahtev za korišćenje Znaka“ koji se može preuzeti u DOO „JUGOINSPEKT-NOVI SAD” Novi Sad, ulica Dunavska 23/I, (telefon: 021/422-733).

Konkursna dokumentacija u pisanom obliku se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: DOO „JUGOINSPEKT-NOVI SAD“, 21000 Novi Sad, Dunavska 23/I, sa napomenom na licu koverte „NAJBOLJE IZ VOJVODINE“, a konkursna dokumentacija u elektronskom obliku se dostavlja na elektronsku adresu:office@juins.rs

Postupak dodele Znaka
Postupak dodele Znaka vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku, uslovima, načinu dodele i korišćenja znaka “Najbolje iz Vojvodine“ (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnik se preuzima na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam www.spriv.vojvodina.gov.rs

Pravo na korišćenje znaka „Najbolje iz Vojvodine“
Pokrajinska vlada donosi rešenje o davanju saglasnosti na korišćenje Znaka, na predlog Saveta, a nakon sprovedenog postupka u skladu sa Pravilnikom.
Pravo na korišćenje Znaka dodeljuje se na tri godine.

Rok za konkurisanje
Konkus za sticanje prava na korišćenje Znaka je otvoren do 06. 07. 2021. godine.

Obaveze korisnika Znaka
Proizvođač kojem se dodeli Znak na korišćenje dužan je da znak stavi na ambalažu proizvoda za koji je dodeljen Znak.
Pružalac usluge kojoj je dodeljen Znak u obavezi je da na mestu na kojem pruža uslugu na vidljiv i jasan način označi da je usluga nosilac Znaka.

Organizator manifestacije kojoj je dodeljen Znak je u obavezi da na vidljivom mestu na kojem se održava manifestacija, kao i na svom propagandnom materijalu, jasno istakne Znak.

Dodatne informacije
Dodatne informacije se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, telefon 021/487 46 68.

Izvor