Životna sredina i klimatska pravda

Konkursi

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

Životna sredina i klimatska pravda

Na konkurs se mogu podneti:
• Projekti koji kroz uspostavljanje aktivnih veza između ekoloških građanskih aktera i antikorupcijskih i medijskih zajednica doprinose unapređenju transparentnosti, doslednoj primeni propisa i suženju prostora za pojavu korupcije i zloupotreba, a u cilju prevencije štetnih posledica po zdravu životnu sredinu i zdravlje, posebno u kontekstu pandemije virusa COVID-19;

• Projekti ekoloških i drugih udruženja građana koje se u svojim lokalnim sredinama aktivno bore za poštovanje i ostvarivanje prava na vodu i čist vazduh;

• Projekti koji kroz uspostavljanje partnerske saradnje između lokalnih pokreta, grupa građana, ekoloških udruženja građana, lokalnih medija, think-tank i akademskih institucija, grade mreže solidarnosti za zagovaranje održivih i odgovornih praksi i politika, u cilju poštovanja i ostvarivanja prava na zdravu životnu sredinu.

Pri razmatranju projekata naročito će se vrednovati inicijative koje otvaraju prostor za uključivanje i drugih zainteresovanih aktera koji deluju u oblasti zaštite životne sredine i klimatske pravde. Prednost će imati projekti sa jasno razrađenom vizijom društvene promene, predviđenim rezultatima i razrađenim metodima evaluacije učinka po fazama i u celini.

Osnovna pravila za predlaganje projekata
KONKURS 2021.
Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, neformalne grupe građana, akteri nezavisne kulture i umetnosti, akademske institucije, think-tank organizacije, sindikati, mediji itd.), državni i lokalni organi, institucije i ustanove i sl.

Podnosilac projekta mora biti registrovan ili imati prebivalište u Republici Srbiji. Prednost će imati projekti koji neposredno i jasno komuniciraju sa građanima, zasnovani su na inovativnim i kreativnim pristupima i metodologijama i horizontalno se povezuju sa drugim akterima građanskog društva.

Svaki predlog projekta mora da sadrži popunjene obrasce: predlog projekta, budžet i upitnik za organizacije/institucije. Objavljeni obrasci se ne smeju menjati. Obrasci koji se podnose elektronskim putem ne moraju da budu potpisani i overeni pečatom prilikom konkurisanja.

Broj projekata koji se podnose na konkurs nije ograničen (samostalno ili u partnerstvu).

Ohrabrujemo potencijalne podnosioce da realno procene sopstvene kapacitete za realizaciju predloženih projekata. Kapaciteti organizacija koje podnose više projekata biće cenjeni na osnovu svih predloženih projekata. Projekat može da se podnese i ukoliko podnosilac ima tekući projekat koji podržava Fondacija.

Tokom trajanja konkursa biće organizovane dve on-line informativne radionice za zainteresovane učesnike na konkursu i to: 18. maja 2021. u 12h i 20. maja 2021. u 12h.

Predviđeno trajanje informativnih radionica je 2 sata.

Pitanja u vezi konkursa mogu se postaviti na adresu za podnošenje projekata najkasnije do 20. maja 2021. Projekti se podnose isključivo elektronskom poštom na adresu office.projekti(at)osfserbia.org.

Rok za podnošenje projekata je 31. maj 2021. Rok za donošenje odluka o podršci projektima je 60 dana od dana zaključenja konkursa. Svi podnosioci projekata će primiti pisanu informaciju o ishodu odlučivanja o podnesenim projektima na adresu elektronske pošte naznačenu u predlogu projekta.

Informativne radionice
Tokom trajanja konkursa biće organizovane dve istovetne informativne radionice. Ukoliko želite da učestvujete u informativnim radionicama unesite e-mail adresu na koju će biti poslati pozivi za učešće. Na radionicama će biti predstavljeni otvoreni konkursi, a potom je predviđeno vreme za pitanja i odgovore u vezi s konkursima. Registracija za informativne radionice moguća je do 17. maja 2021.

Svi registrovani dobiće linkove za informativne radionice 18. maja 2021. putem registrovane adrese elektronske pošte.

Izvor