Javni poziv za podnošenje zahteva radi upućivanja na banjsko-klimatski oporavak

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

Javni poziv za podnošenje zahteva radi upućivanja na banjsko-klimatski oporavak

Sredstva za ovaj poziv u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu RS za 2021. godinu („Službeni glasnik RS” br.149/20 i 40/21), u okviru razdela 30 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Program 0904 – Boračko-invalidska zaštita, Funkcija 010 – Bolest i invalidnost, Programska aktivnost 0001 – Prava korisnika boračko invalidske zaštite, Ekonomska klasifikacija 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta.

Predmet Javnog poziva je upućivanje vojnih invalida, civilnih invalida rata i korisnika porodične invalidnine na banjsko-klimatski oporavak, a u skladu sa opredeljenim sredstvima i Odlukom o dodeli ugovora broj: 404-02-33/8/2021-22 od 06.05.2021. godine.

MEDICINSKE INDIKACIJE

Partija Usluga banjskog lečenja za potrebe lečenja sledećih bolesti:
1 bolesti želuca, bolesti creva, bolesti jetre, bolesti žučne kese i žučnih puteva, bolesti bubrega i mokraćnih puteva
2 bolesti lokomotornog aparata
3 bolesti metabolizma i endokrine bolesti
4 bolesti perifernog i centralnog nervnog sistema
5 koronarne bolesti

BANjSKO I KLIMATSKO LEČENjE I OPORAVAK OBUHVATA:

1) korišćenje usluga na bazi pansion dana. Pansion dan podrazumeva smeštaj na bazi punog pansiona (doručak i večera po principu švedskog stola i ručak klasično usluživanje), u komfornim jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa kupatilom, sa uključenom boravišnom taksom i osiguranjem korisnika pansiona;
2) zdravstvene usluge lečenja koje uključuju pregled lekara specijalista dijagnostikovanje i potrebnu terapiju (laboratorijske analize, balneoterapija, fizikalna terapija…);
3) stacionirano-bolničko lečenje korišćenjem prirodno lekovitih faktora tj. termomineralnih i mineralnih voda koje su po svom sastavu i hemijskim svojstvima specifične za lečenje oboljenja predmetne partije i svakodnevno korišćenje bazena sa mineralnom vodom.

PODNOSIOCI ZAHTEVA MOGU BITI:

Vojni invalidi, civilni invalidi rata i korisnici porodične invalidnine koji su lečeni od sledećih bolesti: bolesti želuca, bolesti creva, bolesti jetre, bolesti žučne kese i žučnih puteva, bolesti bubrega i mokraćnih puteva, bolesti lokomotornog aparata, bolesti metabolizma i endokrine bolesti, bolesti perifernog i centralnog nervnog sistema i koronarne bolesti.

Zahtevi će biti razmatrani po pristizanju, a upućivanje korisnika na banjsko-klimatski oporavak će se vršiti do popunjavanja kapaciteta, odnosno realizacije ugovora.

Rok za podnošenje zahteva je 15.09.2021. godine.

Izvor