Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nedobitnim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekataod značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nedobitnim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekataod značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini

BROJ: 144-401-196/2021-04

1. CILJ
Cilj Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava nedobitnim organizacijama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini (u daljem tekstu: Konkurs) je podsticanje rada nedobitnih organizacija čijesu aktivnosti usmerene na revitalizaciju i turističku valorizacijumaterijalne, nematerijalne i sakralne baštine, a radi očuvanja i prezentovanja običaja, tradicije i vrednosti zastupljenih na teritoriji AP Vojvodine, koji su od javnog interesa i time doprinose povećanju ukupne turističke ponude AP Vojvodine krozjačanje segmenta verskog i edukativnog u okviru kulturnog turizma.

2. NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena za adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanjeverskihobjekata u cilju turističke valorizacijematerijalne, nematerijalne i sakralne baštine, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o kulturnim dobrima. Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za projekte koji se realizuju u periodu od 01.06.2021. do 30.11.2021.godine. Podnosilac prijave može da podnese najviše jednu prijavu.

3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju nedobitne organizacijeupisane/unete u nadležan Registar crkava i verskih zajednica, do 31.12.2018. godine sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu ipodstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).Uslovi za učešće na Konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata Republika SrbijaAutonomna pokrajina VojvodinaPokrajinski sekretarijat zaprivredui turizamBulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi SadT: +381 21 487 46 10 F: +381 21 557 001www.spriv.vojvodina.gov.rsBroj:144-401-196/2021-04Datum: 30.4.2021.
od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini(u daljem tekstu: Pravilnik).DODATNI USLOVIObjekat koji je predmet prijave mora predstavljati zaštićeno kulturno dobro.

4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara.Maksimalni iznos prema nameni sredstava je 4.000.000, 00 dinara. Navedeni iznos je bez uračunatog PDV-a.

5. NAČIN ZAKLJUČENJA UGOVORA I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA
Ugovor sa Korisnikom sredstava će se zaključiti pre podnošenja izveštaja o realizovanom projektu.Isplata sredstava se vrši pre realizacije projekta uz dostavljanje instrumenta obezbeđenja urednog izvršavanja obaveza za odobren iznos i to: dve registrovane blanko sopstvene meniceKorisnika sredstava, sa meničnim ovlašćenjem. Rok važenja instrumenate obezbeđenja urednog izvršavanja obaveza utvrdiće se ugovorom koji će se zaključiti između Sekretarijata i Korisnika sredstava.Korisnik sredstava koji zaključi ugovor sa Sekretarijatom u obavezi je da nabavku dobara i usluga predviđenih projektom sprovede u sklladu sa Zakonom kojim se uređuju postupak javnih nabavki, ako su ispunjeni uslovi za sprovođenje postupaka.Isplata sredstava se vrši u skladu sa dinamikom priliva sredstava u Budžet APV.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENJE ODLUKE
Potrebna dokumentacija i kriterijumi za dodelu sredstava (koji se odnose na tačku 3. namene sredstava definisane članom 4. Pravilnika), donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Konkurs propisani su Pravilnikom.Dokumentacija za navedene kriterijume navedena je u članu 7. Pravilnika.

7. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja poštom na adresu:Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte “NE OTVARATI –JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEDOBITNIM ORGANIZACIJAMA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNEPOKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI“, ili lično,predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade. Rok za podnošenje prijave je 17.maj 2021. godine.

8. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst Konkursa, obrazac prijave, obrasci izjava i Pravilnikse preuzimaju sa internet adrese Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs

9.KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu putem telefona 021/487 4838,svakog radnog dana, od 09.00 do 13.00 sati.

Izvor