Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2010. godini

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), u cilju zapošljavanja, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javne radove sprovodi poslodavac izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

  • socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti (zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i čuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj i bibliotečkoj delatnosti, poslovi u turizmu i drugi poslovi);
  • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, groblja,rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja – poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi);
  • državanja i zaštite životne sredine i prirode (sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje izaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi).

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

1. isplatu zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, i to:

– u visini neto zarade od 16.000,00 dinara uvećane za iznos

pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;

– u visini neto zarade od 18.000,00 dinara uvećane za iznos

pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III, IV stepenom stručne spreme;

– u visini neto zarade od 20.000,00 dinara uvećane za iznos

pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;

– u visini neto zarade od 22.000,00 dinara uvećane za iznos

pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

Utvrđeni iznos neto zarade uvećan za pripadajuće poreze i doprinose ne može biti niži od minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu.

2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, iskazanih u prijavi, a najviše u visini neoporezovanog iznosa, u skladu sa zakonom;

3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova i to:

– u visini od 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja, za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti,

– u visini od 3.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja, za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Troškovi sporovođenja javnih radova islaćuju se u visini od 70% ukupnih sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno socijalno osiguranje, a preostalih 30% sredstava nakon završetka javnog rada i ispunjenja ugovornih obaveza.

Pravo učešća u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

  • organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave;
  • javne ustanove i javna preduzeća;
  • privredna društva;
  • preduzetnici;
  • udruženja građana.

Udruženja građana imaju pravo učešća na javnom konkursu kao podnosioci prijava, uz uslov da obezbede poslodavca izvođača javnog rada registrovanog za obavljanje delatnosti koja je predmet javnog rada.

Podnošenje prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu sprovođenja javnog rada, odnosno, prema sedištu poslodavca, u slučaju u1082 êada poslodavac nema registrovanu organizacionu jedinicu u mestu sprovođenja javnog rada.

Prijava za sprovođenje javnog rada se podnosi lično ili putem pošte, u tri primerka, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs

Uslovi za podnošenje prijave

Poslodavac koji sprovodi javni rad zapošljava lica sa evidencije nezaposlenih, čiju je selekciju izvršila Nacionalna služba.

PRIORITETI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Nacionalna služba proverava ispunjenost opštih uslova Javnog konkursa i vrši rangiranje primljenih prijava na osnovu unapred definisanih kriterijuma.

Prioritet pri odobravanju sprovođenja javnih radova imaju poslodavci koji obezbeđuju:

  • zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih lica, nezaposlenih u stanju socijalne potrebe i korisnici materijalnog obezbeđenja i
  • sprovođenje javnih radova u nerazvijenim i najnerazvijenijim opštinama.

Rok: 10.03.2010. god.