Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

1. PREDMET I CILJ KONKURSA
Predmet konkursa jeste sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini u 2021. godini i objekata za odvođenje otpadnih – fekalnih voda radi unapređivanja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Cilj konkursa jeste obezbeđivanje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstava i industrijskih zona, te bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih zona. Obezbeđivanjem osnovnih, neophodnih uslova za život, sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.

Poslovi u smislu ovog konkursa podrazumevaju:
– Sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini, kao što su postrojenja za pripremu vode za piće, pumpne stanice, rezervoari, javne vodovodne mreže, magistralni i regionalni cevovodi i sistemi za vodosnabdevanje naselja ili industrije; nabavka i ugradnja cevovodne armature i elektromašinske opreme u navedenim objektima, kao i bušenje i opremanje bunara. Pod izradom tehničke dokumentacije podrazumeva se finansiranje izrade Projekta za građevinsku dozvolu sa tehničkom kontrolom projekta u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020), sa sledećom tehničkom dokumentacijom: 1. Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom 2. Studija opravdanosti sa idejnim projektom 3. Idejno rešenje.

Moguće je i sufinansiranje samo Idejnog projekta, koji se izrađuje za posebne vrste radova, u skladu sa čl 145 Zakona o planiranju i izgradnji.
– izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova (bez kućnih priključaka), postrojenja za preradu otpadnih fekalnih voda, crpnih stanica, nabavku i ugradnju elektromašinske opreme u navedenim postrojenjima i crpnim stanicama.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu jeste do 480.000.000,00 dinara, i to:
● za vodne objekte u javnoj svojini – do 400.000.000,00 dinara;
● za objekte fekalne kanalizacije – do 80.000.000,00 dinara.

Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za vodne objekte u javnoj svojini, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 40.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za objekte fekalne kanalizacije, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 15.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju i izradu tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 80 % od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje Korisnik sredstava.

Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata fekalne kanalizacije po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje Korisnik sredstava.

Korisnik sredstava podnosi prijavu za svaki projekat posebno. Svaka jedinica lokalne samouprave može podneti maksimalno 3 prijave i to za: dva projekta – za izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju i izradu tehničke
dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i jedan projekat – za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata fekalne kanalizacije. U slučaju dve podnete prijave za izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju i izradu tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini, podnosilac mora označiti prioritet po prijavama/projektima, a u slučaju da to ne učini, komisija zadržava pravo da odredi red prioriteta, s obzirom na to da je to kriterijum bodovanja iz Pravilnika.

Podnosioci prijava imaju pravo da, ukoliko ispunjavaju prethodne uslove, od momenta objavljenog konkursa pokrenu postupak javne nabavke i o tome odmah obaveste Pokrajinski sekretarijat.

3. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Korisnici sredstava), za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači lokalne samouprave.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Korisnici sredstava i mesne zajednice, javna preduzeća, javna komunalna preduzeća i privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti a za čije potrebe Korisnici sredstava apliciraju na Konkurs, moraju imati izmirene obaveze za vodne naknade za korišćenje voda i za ispuštenu vodu, a zaključno sa 31.12.2020. godine, ili potpisan reprogram duga ili sporazum o odlaganju plaćanja duga. Ukoliko korisnik sredstava nije obveznik naknade, treba dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu. Obrazac izjave može se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu korisnika sredstava.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Prijave na konkurs podnose zaključno sa 12.03.2021 godine (petak).

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za učešće na konkursu za sufinasiranje radova:
1. odluke opštinskog/gradskog veća o realizaciji investicije u kojoj je opredeljen iznos sopstvenog učešća (forma odluke može se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs);

2. izvodi iz opštinskog/gradskog budžeta, kojim se potvrđuje iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 15 dana od dana potpisivanja ugovora; ukoliko nema navedena sredstva, nepohodno je dostaviti izjavu nadležnog organa potpisanu od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora;

3. Izjava predsednika opštine/gradonačelnika kojom – pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću – garantuje da za projekte za koje se konkuriše nije pokrenut postupak javne nabavke radova i da nije već zaključen ugovor po završenom postupku javne nabavke.

4. U slučaju da podnosilac prijave nakon objavljenog Konkursa pokreće postupak javne nabavke kao i u slučaju pokretanja javne nabavke nakon objavljivanja konkursa i podnošenja prijave na isti, neophodno je da dostavi Odluku o pokretanju postupka javne nabavke.

5. važeća građevinska dozvola, a za bušenje bunara i rešenje Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj kojim se odobrava izvođenje primenjenih geoloških istraživanja podzemnih voda;

6. izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, odnosno iz glavnog projekta, izrađenog po Zakonu o planiranju i izgradnji, odnosno u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta;

7. Predmer i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta, ne stariji od 6 meseci, sa obaveznim datumom izrade;

8. Ukoliko se radovi za koje se konkuriše izvode po fazama, a samo za pojedine faze podnosi prijava, potrebno je posebno naznačiti radove za koje se sredstva traže, sa iskazanim ukupnim predmerom i predračunom i posebno iskazanim predmerom i predračunom za fazu/faze za koju se podnosi prijava;

9. Izjava predsednika opštine/gradonačelnika o tome da za fazu za koju se traže sredstava ranije nisu Pokrajinska vlada ili drugi izvori finansiranja dodeljivali sredstva;

10. tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, odnosno tehnička kontrola glavnog projekta;

11. za rekonstrukciju objekata na koji se primenjuje član 145. Zakona o planiranju i izgradnji, umesto dokumentacije utvrđene t. 6. i 7. ovog konkursa, priložiti dokumentaciju u skladu s pomenutim zakonom – rešenje kojim se odobrava izvođenje radova i idejni projekat;

12. za nabavku, zamenu i ugradnju opreme (bunara, postrojenja za pripremu vode za piće, crpnih stanica vodovoda i kanalizacije, uređaja/postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda), za koje se primenjuje član 145. Zakona o planiranju i izgradnji, a u vezi s čl. 2 stav 1 tačka 35. – sanacija, priložiti dokumentaciju u skladu s pomenutim zakonom – rešenje kojim se odobrava izvođenje radova i idejni projekat i priložiti predračun za opremu;

13. u slučaju da se projekat (za koji se podnosi prijava) odnosi na hitne radove, neophodno je dostaviti i dokumentaciju koja upućuje na hitnost u rešavanju (npr. zapisnik inspektora).

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za učešće na konkursu za sufinasiranje izrade tehničke dokumentacije:
1. Dokumentacija pod rednim brojem 1 do 4, 9, i 13..
2. Informaciju o lokaciji i/ili ishodovane lokacijske uslove (ukoliko postoje)
3. Izvodi iz prethodno izrađene tehničke dokumentacije
4. Projektni zadatak

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE
Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu s Pravilnikom o sprovođenju konkursa koje raspisuje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Pravilnikom o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

8. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA
1) sredstva za nabavku opreme i delova opreme kao rezervnih delova neće se dodeljivati;
2) sredstva u vrednosti do 70% od dodeljenog iznosa biće preneta nakon potpisivanja ugovora i dostavljanja registrovane menice, a u skladu s prilivom sredstava u budžet APV; ostatak sredstava biće isplaćivan po pravdanju uplaćenog avansa, a po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, u srazmeri koja je utvrđena ugovorom;
3) dužan je da pokrene postupak javne nabavke najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, kao i da o tome dostavi dokaz davaocu sredstava -odluku o pokretanju postupka javne nabavke;
4) u slučaju da se sredstva potroše nenamenski ili da se ne iskoriste u predviđenom roku, korisnik je dužan da ih vrati sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava;
5) Sekretarijat zadržava pravo da kontroliše utrošak sredstava uvidom u izvršenje radova i dokumentaciju putem ovlašćenih predstavnika Sekretarijata iz resornog sektora i predstavnika budžetske inspekcije;
6) korisnik sredstava dužan je da dodeljena sredstva iskoristi do 30.11.2021. godine.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA I ROKOVI
Prijava na konkurs vrši se elektronskim putem preko digitalne platforme AgroSens APV. Aplikacija kao i uputstvo za korišćenje mogu se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs

10. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu, od 12 do 14 časova, putem broja telefona 021/4881-635. Osoba za kontakt: Igor Crnobarac, mejl igor.crnobarac@vojvodina.gov.rs

11. PODACI O PREUZIMANJA DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst konkursa i obrasci (prijave na konkurs, odluke i izjave) mogu se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs
Detaljnije