Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA:

Cilj konkursa jeste održavanje i podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta na viši nivo.
Predmet konkursa je uređenje otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljorivrednog zemljišta, pri čemu se sredstva opredeljuju za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA:

Za realizaciju Konkursa za dodelu podsticajnih sredstva za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini predviđen je ukupan iznos od 247.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez PDV-a).
PDV plaća korisnik sredstava.
Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 25.000.000,00 dinara bez PDV-a.

3. KORISNICI SREDSTAVA:

Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine (U daljem tekstu: Korisnici).
Sredstva se kao bespovratna dodeljuju u obimu do 50% od ukupne vrednosti radova bez PDV-a od strane Sekretarijata, za radove na uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, a preostali iznos obezbeđuju jedinice lokalne samouprave. PDV na celokupnu vrednost izvršenih radova plaća jedinica lokalne samouprave.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:

• Saglasnost JVP „Vode Vojvodine“ na predlog radova.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA:

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a zaključno sa 15.10.2021. godine

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:

1. Akt – koji je potpisao gradonačelnik, odnosno predsednik opštine – o pristupanju uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, donet u toku 2021. godine, u kome je opredeljen iznos sopstvenih sredstava koja će jedinica lokalne samouprave obezbediti za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;
2. Saglasnost JVP „Vode Vojvodine” na predlog radova koji je dostavila jedinica lokalne samouprave;
3. Elaborat za učešće na konkursu za uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta sa svim potrebnim elementima. Elaborat treba da sadrži: ukupnu dužinu kanalske mreže kojom upravlja JVP „Vode Vojvodine” na teritoriji lokalne samouprave, situacioni plan s kanalima koje uređuju, tabelarni pregled katastarskih opština za koje se planiraju radovi sa dužinama kanala koji se uređuju po katastarskim opštinama i vrednostima radova sa PDV-om i bez PDV-a po katastarskim opštinama, predmer i predračun radova sa uračunatim PDV-om i bez PDV-a. Elaborat izrađuje JVP „Vode Vojvodine” na osnovu predloga radova za sufinansiranje koji je dostavila jedinica lokalne samouprave.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA:

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu s Pravilnikom o sprovođenju konkursa koje raspisuje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Pravilnikom o dodeli podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

8. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA:

1. sredstva po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno;
2. izvod iz opštinskog/gradskog budžeta, kojim se potvrđuje iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 15 dana od dana potpisivanja ugovora; ukoliko nema navedena sredstva, nepohodno je dostaviti izjavu nadležnog organa potpisanu od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora;
3. Sekretarijat, jedinice lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“ su saglasne da JVP „Vode Vojvodine“, odmah po zaključenju trojnih ugovora a najkasnije u roku od 10 dana, pokrenu postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama za izbor izvođača radova i da sa izabranim izvođačem zaključe ugovor o realizaciji poslova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, kao i da o tome dostavi dokaz davaocu sredstava – odluku o sprovođenju postupka javne nabavke sa podacima o sastavu komisije i javni poziv o pokretanju postupka javne nabavke;
4. Rok za realizaciju ugovorenih radova je 30.11.2021. godine.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijava na konkurs vrši se elektronskim putem preko digitalne platforme AgroSens APV. Aplikacija kao i uputstvo za korišćenje mogu se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs

10. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE:

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4416.

11. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI:

Tekst konkursa, obrazac prijave na konkurs i Pravilnik za dodelu podsticajnih sredstava putem konkursa za uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini, mogu se preuzeti sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Detaljnije