I Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2020. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2020. godini

1. PREDMET OGLAŠAVANJA

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa članom 41. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dodeljuju sredstva po javnom pozivu za podršku razvoju konkurentnosti refundacijom troškova plaćenog repromaterijala u periodu od 01. jula 2019. godine do 31. decembra 2019. godine neposredno povezanih sa delatnošću preduzeća, a saglasno odobrenju za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.

Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u ukupnom iznosu od 125.000.000,00 dinara i predstavljaju regionalnu državnu pomoć za operativno poslovanje, osim u slučaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja se smatraju privrednim subjektom u teškoćama, u skladu sa članom 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RSˮ, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), kojima se po ovom pozivu dodeljuje de minimis državna pomoć.

Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti preduzeću po ovom javnom pozivu je 10.000.000,00 dinara.

2. USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Pravo na podnošenje prijave po ovom javnom pozivu imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa dozvolom za rad pod uslovom da:

– se ne nalaze na spisku poslodavaca Inspektorata za rad kod kojih su prilikom inspekcijskih nadzora zatečena lica na faktičkom radu (rad na „crno”) u periodu od donošenja odluke o dodeli sredstava po II Javnom pozivu za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2019. godini do isteka roka za podnošenje prijave po ovom javnom pozivu;
– u zakonskim rokovima izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

3. PODNOŠENJE PRIJAVE

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom podnose prijavu na propisanom obrascu koji je sastavni deo javnog poziva i može se preuzeti na sajtu www.minrzs.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.

Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1) Tabelarni pregled realizovanih nabavki repromaterijala u posmatranom periodu, po mesecima;
2) Fakture za plaćen repromaterijal u periodu od 1. jula 2019. godine do 31. decembra 2019. godine;
3) Izvod iz banke kao dokaz da su dostavljene fakture plaćene;
4) Spisak zaposlenih na dan 31. januar 2020. godine;
5) Spisak zaposlenih osoba sa invaliditetom sa stepenom i vrstom invaliditeta na dan 31. januar 2020. godine;
6) Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu;
7) Izveštaj o realizaciji plana poslovanja za period jul – decembar 2019. godine;
8) Plan poslovanja za period januar – jun 2020. godine;
9) Izjava da li je preduzeće za iste pravdane troškove dobilo i po kom osnovu državnu pomoć;
10) Podnosioci zahteva koji apliciraju za regionalnu državnu pomoć dostavljaju izjavu da preduzeće nije privredni subjekt u teškoćama, a preduzeća koja se smatraju privrednim subjektom u teškoćama dostavljaju izjavu o svakoj drugoj de minimis državnoj pomoći koja je preduzeću dodeljena u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine;
11) Dokaz o izmirenim porezima i doprinosima, odnosno uverenje Poreske uprave o izmirenim dospelim obavezama, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja poziva.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se počev od dana objavljivanja javnog poziva na adresu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „I Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2020. godini”.

Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs

Dodela sredstva preduzeću po ovom javnom pozivu omogućava konkurentnije istupanje preduzeća na tržištu i doprinosi smanjenju troškova poslovanja preduzeća, a kao osnov za dodelu sredstava, odnosno za refundaciju troškova neposredno povezanih sa delatnošću preduzeća, plaćeni repromaterijal.

Kriterujum za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu je broj i struktura zaposlenih osoba sa invaliditetom na dan 31. januar 2020. godine.

Novoosnovanim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja ispunjavaju uslove za dodelu sredstava maksimalno se može odobriti:

– do 500.000,00 dinara za preduzeća kojima je dozvola za rad izdata u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine,
– do 1.000.000,00 dinara za preduzeća kojima je dozvola za izdato u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine.

Preduzećima kojima je u 2019. godini dodeljena državna pomoć za operativno poslovanje iznos sredstava umanjuje se za 5% ukoliko je pripadajući iznos isti ili veći od odobrenog iznosa po II Javnom pozivu za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2019. godini, dok se preduzećima koja su smanjila broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na dan 30. jun 2019. godine pripadajući iznos sredstava po ovom javnom pozivu umanjuje za 10%.

Umanjenje državne pomoći za operativno poslovanje ne odnosi se na novoosnovana preduzeća.

Procenu prijava i ispunjenost uslova za odobravanje sredstava po ovom javnom pozivu vrši komisija koju rešenjem obrazuje ministar, a prema uputstvu za ocenu i vrednovanje podnetih prijava.

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave i prijave podnete od strane neovlašćenih lica.

Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar na osnovu predloga koji sačinjava komisija.

Prenos dodeljenih sredstava preduzećima vrši se nakon donošenja odluke o dodeli sredstava.

Detaljnije