Konkurs za finansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja u 2020. godini na teritoriji Republike Srbije

Konkursi

MINISTARKA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Konkurs za finansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja u 2020. godini na teritoriji Republike Srbije

1. CILJ JAVNOG KONKURSA

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: Ministarstvo) finansiraće radove koji se izvode na osnovu člana 144. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14 ,83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakoni i 9/2020), za koje se ne izdaje građevinska dozvola, zatim radove za koje postoji rešenje o građevinskoj dozvoli koje je pravosnažno, odnosno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova koje je pravosnažno, za koje se traže finansijska sredstva i to na objektima za stambeno zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja), (u daljem tekstu: Sigurne kuće,), kao i izradu projektno tehničke dokumentacije u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Sl. Glasnik RS“, br. 73/2019).
Raspisivanjem javnog konkursa Ministarstvo želi da doprinese poboljšanju uslova stanovanja, za korisnike stambene podrške, za žrtve porodičnog nasilja a što je u skladu sa članom 89. stav 4. tačka 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RSˮ, broj 104/16 i 9/20) kao i Nacionalnom strategijom socijalnog stanovanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 13/12) i Akcionim planom za njeno sprovođenje.

Ukupna sredstva za projekte po ovom konkursu u iznosu od 10.000.000,00 (deset miliona) dinara obezbeđena su u članu 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RSˮ broj 84/19), razdeo 22 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Program 0701 – Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja, funkcija 450 – saobraćaj, Programska aktivnost, 0005 – Administracija i upravljanje, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama.

2. USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) upisane u Registar Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti socijalnog stanovanja.

Ostali uslovi za učešće na Konkursu su:
– sprovođenje aktivnosti za realizaciju projekata je teritorija Republike Srbije;
– po navedenom Konkursu predlažu se kratkoročni projekti, ne duži od 6 meseci, kako bi se sve faze projekta (uključujući i dostavljanje konačnog izveštaja) završile u 2020. godini;
– organizacija može predložiti jedan projekat;
– organizacija mora da ima potpisan pravni akt (ugovor, memorandum, sporazum, itd.) o uzajamnoj saradnji i podršci sa jednom od Sigurnih kuća, na teritoriji Republike Srbije.
– ukoliko organizacija predloži radove iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14 ,83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakoni i 9/2020) mora da ima odgovarajuće:

1. Rešenje o građevinskoj dozvoli, koje je pravosnažno (snabdeveno klauzulom pravosnažnosti, odnosno za koje je izdata potvrda o pravosnažnosti), kao i potvrdu da je isto na snazi odnosno da nije prestalo da važi, a koja je potvrda izdata od organa koji je izdao predmetno odobrenje za izgradnju; ili

2. Rešenje o odobrenju izvođenja radova, koje je pravosnažno (snabdeveno klauzulom pravosnažnosti, odnosno za koje je izdata potvrda o pravosnažnosti), kao i potvrdu da je isto na snazi odnosno da nije prestalo da važi, a koja je potvrda izdata od organa koji je izdao predmetno rešenje o odobrenju izvođenja radova;

U slučaju da se za radove koji su predmet prijave na javni konkurs ne izdaje odobrenje za izgradnju, odnosno rešenje o odobrenju izvođenja radova, potrebno je da organizacija u prijavi navede radove koji će biti izvedeni, saglasno članu 144. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakona i 9/2020).

Ministarstvo neće dodeliti ukupno opredeljena sredstva po predmetnom konkursu, ukoliko kvalitet predloženih projekata nije zadovoljavajući, odnosno nisu ispunjeni zahtevani uslovi.

3. TEMATSKE OBLASTI U KOJIMA JE PLANIRANA FINANSIJSKA PODRŠKA

Unapređenje objekata za stambeno zbrinjavanje – Dodela sredstava za poboljšanje uslova stanovanja u objektima za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih lica, konkretno za žrtve porodičnog nasilja.

4. PROCEDURE SPROVOĐENJA KONKURSA

4.1. Predaja prijava i krajnji rok za predaju prijava

Obrazac Prijave za finansiranje projekta i obrazac budžeta projekta preuzimaju se sa internet stranice Ministarstva (www.mgsi.gov.rs), portala e-Uprave Republike Srbije (www.euprava.gov.rs).
Popunjen obrazac Prijave (potpisan od strane ovlašćenog lica i obrazac budžeta projekta sa kompletnim prilozima definisanim u konkursu dostavljaju se u zatvorenoj koverti poštom na adresu naznačenu u predmetnom konkursu ili se predaju lično, u pisarnici republičkih organa uprave.
Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili na drugu adresu neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se predaju najkasnije do 27. marta 2020. godine.
Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata u pošti najkasnije do datuma navedenog u konkursu, bez obzira na datum prispeća u Ministarstvo, ili predata lično, do naznačenog datuma, u pisarnici republičkih organa uprave na adresi koja je naznačena u predmetnom konkursu.

4.2. Potrebna dokumentacija koja se podnosi prilikom konkurisanja

Prijava na Konkurs dostavlja se na popunjenom obrascu prijave za finansiranje projekata i popunjenom obrascu predloga budžeta.
Obrazac prijave sadrži: opšte podatke o podnosiocu predloga projekta; podatke o zastupniku organizacije; podatke o programskom opredeljenju organizacije; podatke o kapacitetu organizacije za upravljanje i realizaciju projekata; podatke o prethodnom iskustvu organizacije u oblasti socijalnog stanovanja i opšte podatke o projektu. Obrazac budžeta projekta sadrži: finansijski plan; raspodelu obezbeđenja potrebnih rashoda; podatke o potrebnim finansijskim sredstvima za realizaciju predloženog projekta i pisani (narativni) opis budžeta projekta.

Uz prijavu se obavezno dostavlja sledeća dokumentacija:
1. Izjava Podnosioca prijave, koja čini sastavni deo konkursne dokumentacije;
2. Dokaz da se protiv koordinatora projekta ne vodi krivični postupak, izdat od strane nadležnog suda (potvrda suda ne starija od 6 meseci);
3. U zavisnosti od vrste radova:
3.1. Rešenje o građevinskoj dozvoli, koje je pravosnažno (snabdeveno klauzulom pravosnažnosti, odnosno za koje je izdata potvrda o pravosnažnosti), kao i potvrdu da je isto na snazi odnosno da nije prestalo da važi, a koja je potvrda izdata od organa koji je izdao predmetno odobrenje za izgradnju;
3.2. Rešenje o odobrenju izvođenja radova, koje je pravosnažno (snabdeveno klauzulom pravosnažnosti, odnosno za koje je izdata potvrda o pravosnažnosti), kao i potvrdu da je isto na snazi odnosno da nije prestalo da važi, a koja je izdata od organa koji je izdao predmetno rešenje o odobrenju izvođenja radova.

U slučaju da se za radove koji su predmet prijave na javni konkurs ne izdaje odobrenje za izgradnju, odnosno rešenje o odobrenju izvođenja radova, potrebno je da organizacija u prijavi navede radove koji će biti izvedeni, saglasno članu 144. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i dr. zakona i 9/2020).

Pored navedene dokumentacije Podnosilac prijave može dostaviti i druga dokumenta koje smatra potrebnim i odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: projektno-tehničku dokumentaciju s opisom radova, predmerom i predračunom troškova, pisma preporuke, saglasnosti, pisma podrške i dr).
Ukoliko Podnosilac prijave ne podnese konkursom propisanu dokumentaciju prijava će biti odbačena.
Obrazac prijave i obrazac predloga budžeta koji je dostavljen u rukopisu ne smatra se važećim.

4.3. Način dostavljanja dokumentacije

Prijave se podnose na obrascu „Prijava za finansiranje projekta po javnom konkursu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za finansiranje projekata u oblasti socijalnog stanovanja čiji su nosioci udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2020. godiniˮ, koja se dostavlja u jednom štampanom primerku (potpisan od strane ovlašćenog lica), kao i u jednom primerku na CD-u u PDF formatu. Obrazac budžeta projekta obavezno dostaviti na CD-u u originalnom Excel formatu.
Prijave sa propisanom dokumentacijom poslati poštom na adresu:

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Ulica: Nemanjina 22-26
11000 Beograd
sa naznakom: ZA NVO KONKURS 2020. (NE OTVARATI)

ili predati lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici republičkih organa.
Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime Podnosioca prijave.
Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr.), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.
Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju navedene zahteve ili uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Detaljnije