Javni konkurs za dodelu sredstava u 2020. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni konkurs za dodelu sredstava u 2020. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2020. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica. Projekte sprovode udruženja kao dobrovoljne, nevladine i nedobitne organizacije u oblastima od javnog interesa.

Opšti cilj javnog konkursa:
Poboljšan ekonomski položaj i status žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica kroz: unapređene uslove za usklađivanje njihovog poslovnog i privatnog života, podizanje obrazovnih, stručnih i drugih kompetencija, radi zapošljavanja ili pokretanja sopstvenog biznisa, socijalnu podršku u brizi o deci, pružanju usluga za brigu o deci različitog uzrasta ili stipendiranje školovanja i usavršavanja njihove dece.
Članom 28. Zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom („Sl. glasnik RS“ br. 113/2017 i 50/2018) precizirano je određenje termina „jednoroditeljska porodica“ (detaljnije objašnjenje je sadržano u konkursnoj dokumentaciji, u Smernicama).

Žene iz kategorije jednoroditeljskih porodica spadaju u jednu od ranjivijih društvenih grupa u pogledu jednakih mogućnosti i mogućnosti za usklađivanje privatnog i poslovnog života. Ženama iz kategorije jednoroditeljske porodice je potrebna i dodatna društvena pažnja i podrška radi prevazilaženja rodnih stereotipa, unapređenja njihovog nivoa obrazovanja, stručnih znanja i veština, te obezbeđivanja njihove održive zaposlenosti ili osnaživanja da pokrenu sopstveni biznis. Da bi se dostigao ovaj cilj, potrebno je osmisliti nove vidove pružanja socijalnih usluga u pogledu brige o njihovoj deci, a koji su teritorijalno i materijalno dostupni pomenutoj kategoriji žena. Stoga, Ministarstvo raspisuje Javni konkurs za udruženja za podnošenje predloga projekata u 2020. godini radi poboljšanja ekonomskog položaja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica, kroz unapređene uslove za ostvarivanje politike jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti.
Detaljne informacije o načinu realizacije navedene teme, date su u Smernicama za podnosioce predloga projekata po javnom konkursu, koje su sastavni deo ovog Javnog konkursa.
Predloženi projekti, usaglašeni sa opštim ciljem Javnog konkursa, treba da za rezultate imaju ostvarene konkretne i merljive pokazatelje ishoda realizacije projekata.

Opredeljena sredstava

Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 (slovima: tri miliona) dinara (u daljem tekstu: RSD), obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19).

Maksimalni iznos koji se može potraživati po jednom predloženom projektu je 500.000,00 (slovima: petsto hiljada) RSD.

Udruženje koje je nosilac aktivnosti u projektu, bez obzira na broj partnera u projektu, može potraživati sredstva za realizaciju samo jednog projekta po ovom Konkursu.

Odobrena sredstva udruženja mogu se koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta. Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Udruženja ne mogu koristiti odobrena sredstva za:
 promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita;
 pokrivanje dugovanja;
 namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
 stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
 kupovinu zemlje i izgradnju objekata;
 kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
 retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Tokom realizacije odobrenih projekata Ministarstvo će vršiti kontrolu i procenjivanje sprovođenja prihvaćenih i finansijski podržanih projekata.

Ministarstvo ima pravo da zahteva modifikaciju projekta, kao i zaključenog ugovora, a na osnovu redovnih i vanrednih izveštaja o realizaciji projektnih aktivnosti, kao i u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Očekivani datum početka i realizacije izabranih projekata je od 2. jula do 2. decembra 2020. godine.

Uslovi

1. Opšti uslovi: Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja:

  • koja su upisana u Registar udruženja Agencije za privredne registre;
  • deluju na teritoriji Republike Srbije;
  • čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa, kao i oblasti stvaranja politika jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti;
  • imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta (ljudske resurse, pristup opremi i dr.).

2. Ostali uslovi: Po navedenom Konkursu predlažu se projekti:

  • koji se realizuju na području Republike Srbije;
  • koji se mogu realizovati u periodu od 2. jula do 2. decembra 2020. godine;
  • koji se odnose na temu ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica;
  • jedno udruženje, kao nosilac, može predložiti samo jedan projekat;
  • jedno udruženje kao nosilac, može biti podnosilac projekta koje želi ostvariti u partnerstvu sa drugim udruženjima, o čemu dostavlja izjavu o partnerstvu;
  • udruženje mora dostaviti predlog projekta, na Konkursom utvrđeni način (u zatvorenoj koverti, sa kompletnom dokumentacijom u štampanom i elektronskom formatu na CD-u), najkasnije do 27. marta 2020. godine do 15.30 časova.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom konkurisanja – podnošenja prijave
Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine kompletno popunjeni sledeći obrasci:
1. Obrazac broj 1 – Opšti podaci o podnosiocu prijave;
2. Obrazac broj 2 – Podaci o predlogu projekta za koji se traži finansiranje i/ili sufinansiranje (sufinansiranje nije obavezno);
3. Obrazac broj 3 – Budžet projekta;
4. Obrazac broj 4 – Biografije projektnog tima;

Tekst Javnog konkursa, obrasci i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na: Internet stranici Ministarstva https://www.minrzs.gov.rs, na Internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom https://www.civilnodrustvo.gov.rs, na portalu e-Uprava https://euprava.gov.rs i na oglasnoj tabli Ministarstva, Nemanjina 22-26, VI sprat, 11000 Beograd.

Rok za podnošenje prijava
Zainteresovana udruženja, dužna su da prijave i predloge projekata sa celokupnom traženom dokumentacijom u štampanom obliku i nasnimljenom na CD-u, dostave najkasnije do 27. marta 2020. godine u 15:30 časova.
Način dostavljanja dokumentacije

Dodatne informacije o ovom Javnom konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata, u okviru konkursne dokumentacije.

Detaljnije