Konkurs o dodeli sredstava za SUFINANSIRANJE IZGRADNJE, SANACIJE I REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI I OBJEKATA FEKALNE KANALIZACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE u 2020. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o dodeli sredstava za SUFINANSIRANJE IZGRADNJE, SANACIJE I REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI I OBJEKATA FEKALNE KANALIZACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE u 2020. godini

1. PREDMET I CILJ KONKURSA
Predmet konkursa jeste sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda radi unapređivanja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Cilj konkursa jeste obezbeđivanje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstava i industrijskih zona, te bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih zona. Obezbeđivanjem osnovnih, neophodnih uslova za život, sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.
Radovi u smislu ovog konkursa podrazumevaju:
– izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini, kao što su postrojenja za pripremu vode za piće, pumpne stanice, rezervoari, javne vodovodne mreže, magistralni cevovodi do naselja ili industrije; nabavka i ugradnja cevovodne armature i elektromašinske opreme u navedenim objektima, kao i bušenje i opremanje bunara.
– izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova (bez kućnih priključaka), postrojenja za preradu otpadnih fekalnih voda, crpnih stanica, nabavku i ugradnju elektromašinske opreme u navedenim postrojenjima i crpnim stanicama.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu jeste do 453.000.000,00 dinara, i to:
● za vodne objekte u javnoj svojini – do 363.000.000,00 dinara;
● za objekte fekalne kanalizacije – do 90.000.000,00 dinara.
Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za vodne objekte u javnoj svojini, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 20.000.000,00 dinara, bez PDV-a.
Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za objekte fekalne kanalizacije, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 10.000.000,00 dinara, bez PDV-a.
Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.
Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata fekalne kanalizacije po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.
Korisnik sredstava po jednoj prijavi može konkurisati za jedan projekat. Maksimalan broj projekata za koji po ovom konkursu jedinice lokalne samouprave mogu podneti prijave su dva projekta – za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini i jedan projekat – za objekte fekalne kanalizacije. U slučaju dve podnete prijave za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini podnosilac mora
označiti prioritet po prijavama/projektima, u slučaju da to ne učini, komisija zadržava pravo da odredi red prioriteta, obzirom da je to kriterijum bodovanja iz Pravilnika.
Podnosioci prijava imaju pravo da, ukoliko ispunjavaju prethodne uslove, od momenta objavljenog konkursa pokrenu postupak javne nabavke i o tome odmah obaveste Pokrajinski sekretarijat.

3. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Korisnici sredstava), za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači lokalne samouprave.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Korisnici sredstava ili mesne zajednice, javna preduzeća, javna komunalna preduzeća i privredna društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti a za čije potrebe Korisnici sredstava apliciraju na Konkurs, moraju imati izmirene obaveze za vodne naknade za korišćenje voda i za ispuštenu vodu, a zaključno sa 31.12.2019. godine, ili potpisan reprogram duga ili sporazum o odlaganju plaćanja duga. Ukoliko korisnik sredstava nije obveznik naknade, treba dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu. Obrazac izjave može se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu korisnika sredstava.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Prijave na konkurs podnose zaključno sa 09.03.2020. godine.

Informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu, od 12 do 14 časova, putem broja telefona 021/4881-635. Osoba za kontakt: Igor Crnobarac, mejl igor.crnobarac@vojvodina.gov.rs

Detaljnije