Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2020. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2020. godinu

1. CILJ KONKURSA

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

2. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava po ovom konkursu su korisnici lovišta, akreditovane naučno istraživačke ustanove u oblasti lovstva i zaštite divljači i lovišta i privredna društva, koja su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).

4. VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELJUJU KONKURSOM I OBJAVLJIVANJE KONKURSA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 45.246.176,20 dinara bez PDV-a.
Pored dnevnog lista „Dnevnik“, ovaj konkurs se objavljuje i u Službenom listu AP Vojvodine i na internet starnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

5. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

1. Izrada i realizacija programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa (tačka III podtačka 1. Programa) do 90% za tačku 1a i do 100% za tačku 1b, u ukupnom iznosu do 20.570.000,00 dinara i to za:

1a – sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije lovno – tehničkih objekata u iznosu do 19.870.000,00 dinara, i to za:
– izgradnju i rekonstrukciju objekata za obradu trofeja, do 600.000,00 dinara za izgradnju i do 400.000,00 dinara za rekonstrukciju;
– podizanje remiza za divljač, do 200.000,00 dinara po hektaru;
– izgradnju objekta za uzgoj autohtone divljači u otvorenim lovištima, do 3.000.000,00 dinara po jednom projektu, a u skladu sa prihvaćenim projektom.
– najviše dve visoke natkrivene drvene čeke, do 18.000,00 dinara po čeki;
– izgradnja novih uzgajališta autohtone divljači u lovištima posebne namene, do ukupnog iznosa od 10.000.000,00 dinara, a u skladu sa prihvaćenim projektom.

1b – izrada i realizacija projekata tehnološkog postupka za veštačku proizvodnju zeca (Lepus europaeus, Pall.) u uzgajalištima divljači, u svrhu unapređivanja stanja populacija zeca u lovištima APV, u iznosu do 700.000,00 dinara

2. druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu (tačka III podtačka 2. Programa), u ukupnom iznosu do 24.676.176,20 dinara za:

Sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta (na primer mopedi, terenska vozila, nabavka posebnih digitalnih kamera – fotoklopki, uređaja za noćno osmatranje i drugih uređaja za osmatranje i praćenje divljači u funciji razvoja monitoringa i zaštite divljači i dr. ), u iznosu do 22.176.176,20 dinara i to za:

2a) sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, do 60%, i to za:
– novo terensko vozilo do 750.000,00 dinara i do 400.000,00 dinara za polovno terensko vozilo, koje ne može biti starije od 5 godina.
– sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, do 90%, i to za:
– digitalne kamere – foto klopke sa GSM modulom za slanje podataka putem MMS poruka, do 40.000,00 dinara po jednoj digitalnoj kameri – foto klopki,
– uređaji za noćno osmatranje – termovizijski uređaj, sa najmanje IPX4 zaštitom na vodootpornost, nisku temperaturu i na udarce i najmanjom daljinom detekcije od 800 metara, do 150.000,00 dinara po jednom uređaju za noćno osmatranje,

2b) Finansiranje istraživanja realnog prirasta zeca u AP Vojvodini za lovnu sezonu 2020./2021., do 100 %, u iznosu do 1.000.000,00 dinara.

2c) Finansiranje Projekta unapređenja stanja u lovištima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine sa aspekta zaštite i sprovođenja monitoringa populacija lovostajem zaštićenih i trajno zaštićenih vrsta divljači i njihovih staništa – monitoring populacije šakala (Canis aureus) i uticaj šakala na gajene vrste divljači (II faza) lovna 2020/21. godina, do 100 %, u iznosu do 1.500.000,00 dinara.

6. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu ima korisnik lovišta, akreditovane naučno istraživačke ustanove u oblasti lovstva i zaštite divljači i lovišta i privredna društva, koja su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).

7. USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Uslov za učešće na konkursu je da podnosilac prijave za istu namenu i za istu lokaciju nije koristio, niti koristi sredstva budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine, i to :
– za sredstva iz tačake 1a i 2a) – korisnici lovišta sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, osim korisnika lovišta posebne namene, koji mogu konkurisati samo za sredstva iz tačke 1a. – izgradnja novih uzgajališta autohtone divljači u lovištima posebne namene.
– za sredstva iz tačke 2b) – privredna društva, registrovana za obavljanje delatnosti lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.
sa teritorije AP Vojvodine.
– za sredstva iz tačke 1b i 2c) – akreditovane naučno istraživačke ustanove u oblasti lovstva i zaštite divljači, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.

8. VREMENSKI OKVIR

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.03.2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.

Detaljnije