Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2019. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2019. godinu

Pravo na korišćenje podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju ima pravno lice i preduzetnik koji ispunjava sledeće kriterijume:

1) da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu, u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava;

2) da je upisan u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja sadnog materijala, kao i da
ispunjavaju uslove u pogledu sprovđenja sertifikacije u skladu sa posebnim propisima kojim se uređuje ova oblast.

3) da ima lice zaposleno na neodređeno vreme sa sedmim stepenom stručne spreme poljoprivredne struke (smer: voćarstvo-vinogradarstvo i/ili zaštita bilja), a za poslove klonske selekcije smera koji u svom programu ima predmete voćarstvo (za sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka), vinogradarstvo (za sertifikaciju i klonsku selekciju vinove loze) i/ili prerada grožđa/vinarstvo (za klonsku selekciju vinskih sorti vinove loze), angažovano na poslovima sertifikacije i/ili klonske selekcije (u daljem tekstu: stručno lice);

4) da je izjavio da po nekom drugom osnovu u 2019. godini ne koristi podsticajna sredstva za sertifikaciju, odnosno klonsku selekciju koja su predmet ovog konkursa, odnosno finansiranja;

5) da je predložio aktivnosti programa koje su u skladu sa načelima sertifikacije i klonske selekcije, odnosno prihvatljivim aktivnostima iz Priloga 3 – Aktivnosti koje se obavljaju prilikom implementacije programa sertifikacije i klonske selekcije, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo.

Prijava za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2019. godinu (u daljem tekstu: Prijava) podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja od 01.09.2019. do 30.09.2019. godine.

 

Detaljnije