Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2019. godini

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2019. godini

Namena i cilj programa
Program obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog sprovodi se radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju unapređenja kompetencija, sticanja nedostajućih znanja, sposobnosti i veština. Cilj obuke je održanje zaposlenja kod poslodavca.

Vrste obuka
Obuka se realizuje radi posebnog usavršavanja zaposlenog ili opšteg usavršavanja zaposlenog, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

Pod posebnim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koje kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje nisu prenosive ili su ograničeno prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Pod opštim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koje kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje su većinom prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Pravo učešća u realizaciji programa obuke na zahtev poslodavca može ostvariti poslodavac pod sledećim uslovima:

  • da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
  • da u poslednja 24 meseca redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
  • da u poslednja 24 meseca nije bio evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
  • da je izmirio ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
  • da ima plan usavršavanja zaposlenog sa predlogom izvođača obuke sa prilozima koji podrazumevaju akreditovan program obuke, koja je predmet zahteva poslodavca; posedovanje svih potrebnih uslova za realizaciju obuke u pogledu prostorno-materijalno-tehničkih uslova i kadrovskih kapaciteta;
  • da u program obuke uključi zaposlenog koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u trajanju od najmanje 6 meseci pre podnošenja zahteva za učešće u finansiranju obuke.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29.11.2019. godine.

Detaljnije