Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs) jeste stalno unapređenje bezbednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje uz stalno unapređivanje ukupnog sistema bezbednosti hrane;
Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2019. godini.

2. NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:

1. troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2019. godini;
2. troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom, čiju su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje u 2019. godini izvršile ovlašćene organizacije;
3. troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER, SRPSKI KVALITET u 2019. godini.

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 1.000.000,00 dinara.
Sredstva namenjena po ovom konursu predviđena su za sufinansiranje do 70% podrške od plaćenog iznosa za realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 30.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 300.000,00 dinara.

3. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
-preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– udruženje građana;
– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;
2. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
3. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12. 2018.godine;
4. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2018. godine;
5. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12.2018.godine, ukoliko je korisnik istog;
6. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
7. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
8. Podnosilac prijave i vršilac usluge ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018 i 95/2018);
9. parcele na kojima se vrši usluga koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina;

Dodatni uslovi za preduzetnike i pravna lica:

10. Podnosilac prijave – preduzetnik i pravno lice mora biti upisan u registar privrednih subjekata i mora da se nalazi u aktivnom statusu;
11. Prema podnosiocu prijave – pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
12. Podnosilac prijave –pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
13. Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

Specifični uslovi za učešće na konkursu

14. Sertifikate za standarde navedene pod tačkom 2. i 3. izdaju pravna lica koja su u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja standardizacije, akreditovana za izdavanje ovih sertifikata i koja su upisana u registar privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće delatnosti;
15. Sertifikate mogu da izdaju i strana pravna lica koja su akreditovana za izdavanje ovih sertifikata od nadležnog organa zemlje u kojoj imaju sedište;
16. Analize pod tačkom 1. mogu da obavljaju pravna lica koja imaju akreditovane laboratorije za ispitivanje grupe proizvoda za koji se podnosi prijava i stručnjake sa iskustvom u oblasti zaštite geografskog porekla proizvoda.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 15. novembrom 2019. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se podnosi na Konkurs:

Za fizička lica i pravna lica:
1. čitko popunjen obrazac prijave;
2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana);
4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2018. godine za podnosioca prijave;
5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2018. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);
6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);
7. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak (fiskalni računi sa naznakom „ček“ neće se uzimati u razmatranje);
8. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
9. fotokopija diplome o stečenom višem i visokom obrazovanju;
10. ako je član zadruge- dostaviti potvrdu o članstvu;
11. ako je član dobrovoljnog vatrogasnog društva-dostaviti potvrdu o članstvu;

Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike i pravna lica:

12. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
13. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
14. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013 i 30/18).
15. za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama;

Podnosilac prijave treba da se izjasni na obrascu koji je sastavni deo prijave o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 3, 4, 5, pribaviti sam ili će Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavljati podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.
Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

Dodatna potrebna dokumentacija po namenama:

– geografsko poreklo (tačke 1 i 2)

1. za izvršenu laboratorijsku kontrolu sirovina za proizvodnju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s geografskim poreklom, kao i samih proizvoda; za troškove izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s geografskim poreklom, potrebno je dostaviti:
 original račun sa specifikacijom ili overene fotokopije računa s dokazima o izvršenoj uplati ne stariji od 1.01.2019.godine i fiskalni račun na kome je naznačeno da je plaćanje izvršeno gotovinski ili karticom (samo u slučaju kada je podnosilac fizičko lice) ili nalog za prenos sredstava i overen izvod banke o izvršenom plaćanju;
2. fotokopija potvrde o predatom elaboratu za zaštitu geografskih oznaka Zavodu za intelektualnu svojinu ili fotokopija dokumenta o izvršenoj kontroli i sertifikaciji poljoprivredno-prehrambenog proizvoda za koji se podnosi zahtev, izdatog na naziv podnosioca zahteva u toku 2019. godine, od sertifikacionog tela ovlašćenog od Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

– sistem bezbednosti i kvaliteta hrane (tačka 3)

1. za troškove uvođenja i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane u 2019. godini, potrebno je dostaviti:
 original račun sa specifikacijom ili overene fotokopije računa s dokazima o izvršenoj uplati ne stariji od 1.01.2019.godine i fiskalni račun na kome je naznačeno da je plaćanje izvršeno gotovinski ili karticom (samo u slučaju kada je podnosilac fizičko lice) ili nalog za prenos sredstava i overen izvod banke o izvršenom plaćanju;
2. overena fotokopija sertifikata;
3. za KOSHER i HALAL sertifikat – zapisnik inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno veterinarstva kojim se potvrđuje da se u procesu proizvodnje sprovode mere samokontrole prema HACCP načelima.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Podnete prijave razmatra i predlog za konačnu odluku o dodeli sredstava daje Komisija za razmatranje prijava (u daljem tekstu: Komisija), koju je imenovao pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretar), a sve u skladu sa Pravilnikom za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu Pravilnik).
Komisija utvrđuje listu podnosilaca prijava koji ispunjavaju uslove na osnovu dostavljene dokumentacije, u skladu s Konkursom i Pravilnikom. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatne informacije u vezi s podnetom dokumentacijom, koje su neophodne za odlučivanje.

Komisija o svom radu vodi zapisnik u koji se unose svi relevantni podaci o radu Komisije (ko je prisutan, razlog odsutnosti, različita mišljenja povodom ispunjenosti uslova iz prijava), a obavezno se navode ukupan broj podnetih prijava sa prikazom traženih sredstava, prihvatljive prijave sa iznosima, neprihvatljive prijave razvrstane po razlozima neprihvatljivosti (npr. nepotpune, manjak sredstava sa prikazom traženih iznosa) i prijave poslate na dopunu, kako one koje se dopunjuju od strane podnosioca prijave, tako i one koje organ dopunjuje tj. pribavlja dokumentaciju po službenoj dužnosti.

Sastavni deo zapisnika je i predlog odluke u kojoj se utvrđuju pojedinačni iznosi sredstava po podnosiocu prijave kom su odobrena sredstva, a podnosiocima prijave kojima sredstva nisu odobrena navode se razlozi odbijanja/odbacivanja (npr. nepotpune, nedostatak sredstava sa prikazom traženih iznosa).

Odluku o dodeli sredstava donosi Sekretar, na osnovu predloga Komisije. Komisija neće razmatrati prijave:
• koje su podnela lica koja nemaju pravo da učestvuju na konkursu;
• koje su podnete nakon isteka roka koji je propisan konkursom;
• i podnete za aktivnosti koje nisu predmet konkursa.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

8. ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva će se isplaćivati na osnovu ugovora između Pokrajinskog sekretarijata i korisnika sredstava;
Bespovratna sredstva će se isplaćivati nakon donošenja odluke o raspodeli sredstava, a u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine;
Pokrajinski sekretarijat može da od poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatraži da se izvrši kontrola realizacije predmeta ugovora;
U momentu isplate sredstava račun preduzetnika i pravnog lica ne sme biti u blokadi;
Plaćanje mora da se vrši na tekući račun vršioca usluge ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata;
Sekretarijat putem nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da izvrši činjenično stanje (završnu kontrolu) na terenu, dostavljanjem izveštaja i zapisnika Sekretarijatu;

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave na konkurs, sa ostalom pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili putem pisarnice pokrajinskih organa uprave – svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, s naznakom
„Uvođenje i sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2019. godini” – ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

10. KONTAKT

Dodatne informacije možete putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

11. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa internet adrese www.psp.vojvodina.gov.rs

Detaljnije