Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu

Pravo učešća na Konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, čije je sedište u regionu za koji konkuriše i koje nema dug po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja prijave predloga programa.

Predlog programa podnosi se samo za jedan region i to tako da udruženje za zaštitu potrošača, podnosilac prijave predloga programa, ima sedište u regionu na koji se program odnosi. Kako bi se osiguralo da programi za koji su planirana podsticajna sredstva pokrivaju čitavu teritoriju Republike Srbije, od maksimalno raspoloživih sredstava finansiraju se izabrani programi, i to za:
1. Region Vojvodine
2. Region Šumadije i Zapadne Srbije
3. Region Istočne i Južne Srbije
4. Region Beograda.

Broj predloženih programa od strane jednog udruženja za zaštitu potrošača je ograničen na jedan program, dok maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa iznosi 3.000.000 dinara.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 95/18) i u Finansijskom planu Ministarstva za 2019. godinu – za oblast zaštite potrošača, na razdelu 32, u okviru Programa 1506 – Razvoj trgovine i zaštite potrošača, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnosti 0007 – Podrška programima udruženja potrošača, na Ekonomskoj klasifikaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama i iznose ukupno 20.000.000,00 (slovima: dvadesetmiliona) dinara.

Rok za podnošenje prijava predloga programa je 05. jul 2019. godine do 15,30 časova.

Javni poziv i Konkursna dokumentacija mogu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs) i Portala e-Uprave (www.euprava.gov.rs).

Detaljnije