Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja

Konkursi

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2018. godinu

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi u skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016 do 2025. godine („Službeni glasnik RS“,broj 26/2016) :

  • Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije u cilju sprečavanja diskriminacije
  • Unapređivanje položaja Roma kroz obezbeđenje ostvarivanja prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu.
  • Unapređenje pristupa uslugama socijalne zaštite radi smanjenja siromaštva i povećanja socijalne uključenosti Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici, kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa.

1. Opšti uslovi

Pravo učešća na konkursu imaju:

• Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
• Jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće najmanje još jednog udruženja sa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
• Jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru konkursa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji, dok se kao partner može pojaviti više puta;
• Udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
• Udruženje koje je nosilac projekta potrebno je da statutom prepoznaje osnovne principe ljudskih prava ili unapređenje i zaštitu položaja i prava osetljivih društvenih grupa.

2. Prioriteti konkursa

Osnov za definisanje prioriteta konkursa su mere i aktivnosti u prioritetnim oblastima koje su predviđene Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i Akcionim planom za za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine. Oba dokumenta dostupna su na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

3. Način finansiranja

Kancelarija za ljudska i manjinska prava zaključiće ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze sa udruženjima koja su nosioci projekta.
Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena u korist namenskog podračuna nosioca projekta, u okviru konsolidovanog računa trezora, otvorenog kod nadležne filijale Uprave za trezor. Sa tog podračuna, moraju se obavljati sve finansijske transakcije u skladu sa odobrenim budžetom. Sva plaćanja tokom realizacije projekta moraju biti izvršena sa ovog podračuna.

Ukoliko organizacija izvrši prenos budžetskih sredstava sa podračuna u korist računa udruženja koji je otvoren kod poslovne banke, Kancelarija zadržava pravo da ne prizna ove troškove i traži njihov povraćaj u punom iznosu.

Nosilac projekta je odgovoran za namensko trošenje sredstava.

Nosilac projekta je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim revizorom, čije se usluge plaćaju iz budžeta projekta. Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se Kancelariji za ljudska i manjinska prava prilikom potpisivanja ugovora za odobreni projekat.

Nosilac projekta je dužan da nakon završetka projekta, na predviđenim formularima dostavi završni izveštaj koji se sastoji od detaljnog narativnog i finansijskog izveštaja, kao i izveštaj ovlašćenog revizora. Formulari izveštaja dostupni su na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka projekta.

4. Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane projekte odobrena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu( „Sl. Glasnik RS“ broj 113/17), u okviru Razdela 3, glava 3.19 Kancelarija za ljudska i manjinska prava, program 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, funkcija 160, programska aktivnost 0007 – Unapređenje položaja nacionalnih manjina, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, iz dela sredstava koja su namenjena za finansiranje aktivnosti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u iznosu od 13.925.000,00 dinara (slovima:trinaestmilionadevetstodvadesetpethiljadadinara i 00/100).

Maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom projektu ne može preći 700.000,00 (slovima:sedamstotinahiljadadinara i 00/100).

Finansiranje projekata vrši se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kojim se definišu sva prava i obaveze obe strane, uključujući i uslove plaćanja.

5. Trajanje projekta

Projektne aktivnosti mogu se realizovati u roku do 4 meseca, od dana prenosa sredstava što će se posebno precizirati ugovorom o realizaciji.

6. Konkursna dokumentacija, vreme i način prijave

Konkurs je javan i objavljuje se na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava: www.ljudskaprava.gov.rs i Portalu e-Uprava .

Obrasci predloga projekta, budžeta (tabelarni i narativni), izjave udruženja partnera na projektu sa Smernicama za podnosioce predloga projekata, kao i biografije članova projektnog tima mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs i Portalu e-Uprava.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija:

• Obrazac predloga projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projekta i overen pečatom udruženja (original);

• Obrazac budžeta projekta – narativni i tabelarni , potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projekta i overen pečatom udruženja (original);

• Obrazac/obrasci izjave o saradnji udruženja – partnera na projektu sa nosiocem projekta kojima se potvrđuje saradnja, koje potpisuju lica ovlašćena za zastupanje udruženja partnera na projektu i overena pečatima partnerske organizacije (original);

• U slučaju sufinansiranja projekta podnosilac predloga projekta je u obavezi da dostavi obrazac Izjave o drugim izvorima finansiranja (iz sopstvenih i/ili sredstava donatora), potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje udruženja podnosioca predloga projekta i overenu pečatom udruženja;

• Kompaktni disk (CD) sa obaveznom i pratećom dokumentacijom;

• Kopija (potpisane i overene) dokumentacije

Dostavlja se jedan potpisan i pečatiran original, jedna kopija obavezne dokumentacije i CD. Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina br 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 24. 03. 2018. godine Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA KONKURS ZA PROJEKTE UDRUŽENJA U CILJU REALIZACIJE KONKURSA ZA PROJEKTE UDRUŽENJA RADI UNAPREĐENJA POLOŽAJA I STATUSA ROMA I ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU– NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJEˮ.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/kurirskoj službi/pisarnici najkasnije do 24. 03. 2018. godine (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će se smatrati nevažećim.

7. Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata:

• Jasno opisane aktivnosti projekta, usklađene sa ciljevima i prioritetima konkursa i inovativnost ponuđenih rešenja (do 10 bodova)

• Jasno opisani i merljivi rezultati projekta i njihova usklađenost sa ciljevima konkursa, kao i precizno definisan minimalni predviđeni odziv/dosegnutost ciljne grupe u odnosu na projektne aktivnosti (do10 bodova)

• Budžet usklađen sa projektnim aktivnostima i realno planiran (realan odnos između planiranih troškova i postavljenih ciljeva/rezultata) – prednost će biti data projektima koji obezbeđuju veći procenat sufinansiranja projekta (ukoliko se projekat finansira iz više izvora) – (do 15 bodova)

• Nivo uključenosti relevantnih aktera u lokalnoj populaciji (do10 bodova)

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određeni broj bodova od ukupnih 45 na osnovu čega će biti sačinjena rang lista projekata. Izbor između dostavljenih projekata vrši se rangiranjem na osnovu navedenih elemenata i broja bodova, na osnovu čega će biti sačinjena rang lista projekata.

8. Projekti koji neće biti finansirani:

  • Sponzorstva za učestvovanje na skupovima u zemlji i inostranstvu;
  • Stipendije za studiranje ili obuku;
  • Kupovina tehničke opreme za potrebe udruženja i adaptacija prostorija udruženja;
  • Retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija u toku ili čija je realizacija završena;
  • Izgradnja infrastrukture i građevinske radove u okviru projektnih aktivnosti;
  • Programi i projekti kojima se ostvaruje dobit;
  • Programi i projekti koji izazivaju ili podstiču govor mržnje, netoleranciju i diskriminaciju;
  • Projekti udruženja koja nisu uredno, savesno, blagovremeno i u potpunosti realizovala predviđene projektne aktivnosti i ostale preuzete obaveze po osnovu ranijih konkursa Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

9. Rok i način objavljivanja prihvaćenih projekata

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata koji se finansiraju iz opredeljenih sredstava donosi se u roku, ne dužem od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs i Portalu e-Uprava.
Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Uvid se može izvršiti isključivo uz prethodnu najavu.

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od pet dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru programa koji se finansiraju donosi Kancelarija za ljudska i manjinska prava u roku od 30 dana od dana utvrđivanja liste vrednovanja i rangiranja i objavljuje na internet stranici www.ljudskaprava.gov.rs i Portalu e-Uprava.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte, na adresu: dekada@ljudskaprava.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN DO 24. 03. 2018. GODINE.