Zapis sa oznakom ‘KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA’

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2018. godinu

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi u skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016 do 2025. godine („Službeni glasnik RS“,broj 26/2016) :

 • Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije u cilju sprečavanja diskriminacije
 • Unapređivanje položaja Roma kroz obezbeđenje ostvarivanja prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu.
 • Unapređenje pristupa uslugama socijalne zaštite radi smanjenja siromaštva i povećanja socijalne uključenosti Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici, kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa.

1. Opšti uslovi

Pravo učešća na konkursu imaju:

• Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
• Jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće najmanje još jednog udruženja sa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
• Jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru konkursa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji, dok se kao partner može pojaviti više puta;
• Udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
• Udruženje koje je nosilac projekta potrebno je da statutom prepoznaje osnovne principe ljudskih prava ili unapređenje i zaštitu položaja i prava osetljivih društvenih grupa.

2. Prioriteti konkursa

Osnov za definisanje prioriteta konkursa su mere i aktivnosti u prioritetnim oblastima koje su predviđene Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i Akcionim planom za za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine. Oba dokumenta dostupna su na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

3. Način finansiranja

Kancelarija za ljudska i manjinska prava zaključiće ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze sa udruženjima koja su nosioci projekta.
Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena u korist namenskog podračuna nosioca projekta, u okviru konsolidovanog računa trezora, otvorenog kod nadležne filijale Uprave za trezor. Sa tog podračuna, moraju se obavljati sve finansijske transakcije u skladu sa odobrenim budžetom. Sva plaćanja tokom realizacije projekta moraju biti izvršena sa ovog podračuna.

Ukoliko organizacija izvrši prenos budžetskih sredstava sa podračuna u korist računa udruženja koji je otvoren kod poslovne banke, Kancelarija zadržava pravo da ne prizna ove troškove i traži njihov povraćaj u punom iznosu.

Nosilac projekta je odgovoran za namensko trošenje sredstava.

Nosilac projekta je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim revizorom, čije se usluge plaćaju iz budžeta projekta. Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se Kancelariji za ljudska i manjinska prava prilikom potpisivanja ugovora za odobreni projekat.

Nosilac projekta je dužan da nakon završetka projekta, na predviđenim formularima dostavi završni izveštaj koji se sastoji od detaljnog narativnog i finansijskog izveštaja, kao i izveštaj ovlašćenog revizora. Formulari izveštaja dostupni su na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka projekta.

4. Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane projekte odobrena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu( “Sl. Glasnik RS” broj 113/17), u okviru Razdela 3, glava 3.19 Kancelarija za ljudska i manjinska prava, program 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, funkcija 160, programska aktivnost 0007 – Unapređenje položaja nacionalnih manjina, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, iz dela sredstava koja su namenjena za finansiranje aktivnosti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u iznosu od 13.925.000,00 dinara (slovima:trinaestmilionadevetstodvadesetpethiljadadinara i 00/100).

Maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom projektu ne može preći 700.000,00 (slovima:sedamstotinahiljadadinara i 00/100).

Finansiranje projekata vrši se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kojim se definišu sva prava i obaveze obe strane, uključujući i uslove plaćanja.

5. Trajanje projekta

Projektne aktivnosti mogu se realizovati u roku do 4 meseca, od dana prenosa sredstava što će se posebno precizirati ugovorom o realizaciji.

6. Konkursna dokumentacija, vreme i način prijave

Konkurs je javan i objavljuje se na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava: www.ljudskaprava.gov.rs i Portalu e-Uprava .

Obrasci predloga projekta, budžeta (tabelarni i narativni), izjave udruženja partnera na projektu sa Smernicama za podnosioce predloga projekata, kao i biografije članova projektnog tima mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs i Portalu e-Uprava.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija:

• Obrazac predloga projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projekta i overen pečatom udruženja (original);

• Obrazac budžeta projekta – narativni i tabelarni , potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projekta i overen pečatom udruženja (original);

• Obrazac/obrasci izjave o saradnji udruženja – partnera na projektu sa nosiocem projekta kojima se potvrđuje saradnja, koje potpisuju lica ovlašćena za zastupanje udruženja partnera na projektu i overena pečatima partnerske organizacije (original);

• U slučaju sufinansiranja projekta podnosilac predloga projekta je u obavezi da dostavi obrazac Izjave o drugim izvorima finansiranja (iz sopstvenih i/ili sredstava donatora), potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje udruženja podnosioca predloga projekta i overenu pečatom udruženja;

• Kompaktni disk (CD) sa obaveznom i pratećom dokumentacijom;

• Kopija (potpisane i overene) dokumentacije

Dostavlja se jedan potpisan i pečatiran original, jedna kopija obavezne dokumentacije i CD. Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina br 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 24. 03. 2018. godine Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA KONKURS ZA PROJEKTE UDRUŽENJA U CILJU REALIZACIJE KONKURSA ZA PROJEKTE UDRUŽENJA RADI UNAPREĐENJA POLOŽAJA I STATUSA ROMA I ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU– NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJEˮ.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/kurirskoj službi/pisarnici najkasnije do 24. 03. 2018. godine (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će se smatrati nevažećim.

7. Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata:

• Jasno opisane aktivnosti projekta, usklađene sa ciljevima i prioritetima konkursa i inovativnost ponuđenih rešenja (do 10 bodova)

• Jasno opisani i merljivi rezultati projekta i njihova usklađenost sa ciljevima konkursa, kao i precizno definisan minimalni predviđeni odziv/dosegnutost ciljne grupe u odnosu na projektne aktivnosti (do10 bodova)

• Budžet usklađen sa projektnim aktivnostima i realno planiran (realan odnos između planiranih troškova i postavljenih ciljeva/rezultata) – prednost će biti data projektima koji obezbeđuju veći procenat sufinansiranja projekta (ukoliko se projekat finansira iz više izvora) – (do 15 bodova)

• Nivo uključenosti relevantnih aktera u lokalnoj populaciji (do10 bodova)

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određeni broj bodova od ukupnih 45 na osnovu čega će biti sačinjena rang lista projekata. Izbor između dostavljenih projekata vrši se rangiranjem na osnovu navedenih elemenata i broja bodova, na osnovu čega će biti sačinjena rang lista projekata.

8. Projekti koji neće biti finansirani:

 • Sponzorstva za učestvovanje na skupovima u zemlji i inostranstvu;
 • Stipendije za studiranje ili obuku;
 • Kupovina tehničke opreme za potrebe udruženja i adaptacija prostorija udruženja;
 • Retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija u toku ili čija je realizacija završena;
 • Izgradnja infrastrukture i građevinske radove u okviru projektnih aktivnosti;
 • Programi i projekti kojima se ostvaruje dobit;
 • Programi i projekti koji izazivaju ili podstiču govor mržnje, netoleranciju i diskriminaciju;
 • Projekti udruženja koja nisu uredno, savesno, blagovremeno i u potpunosti realizovala predviđene projektne aktivnosti i ostale preuzete obaveze po osnovu ranijih konkursa Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

9. Rok i način objavljivanja prihvaćenih projekata

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata koji se finansiraju iz opredeljenih sredstava donosi se u roku, ne dužem od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs i Portalu e-Uprava.
Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Uvid se može izvršiti isključivo uz prethodnu najavu.

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od pet dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru programa koji se finansiraju donosi Kancelarija za ljudska i manjinska prava u roku od 30 dana od dana utvrđivanja liste vrednovanja i rangiranja i objavljuje na internet stranici www.ljudskaprava.gov.rs i Portalu e-Uprava.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte, na adresu: dekada@ljudskaprava.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN DO 24. 03. 2018. GODINE.

Konkurs za projekte udruženja u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu“

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu“

Kancelarija za ljudska i manjinska prava raspisuje Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu“.

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:
1. Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa, naročito imajući u vidu decu i mlade u riziku od socijalnog isključivanja, žene, osobe sa invaliditetom, starije osobe, LGBTI osobe, izbeglice i interno raseljena lica;

2. Razvoj i podsticanje obrazovanja i društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije;

3. Unapređenje praćenja preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava u cilju poboljšanja položaja posebno osetljivih društvenih grupa.

KONKURS JE OTVOREN OD 22.01.2018. DO 07.02.2018. GODINE

Detaljnije

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma

roma logoKANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

•    Unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa;
•    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije, kao socijalno ugrožene populacije;
•    Programi namenjeni većem uključivanju Romkinja i mladih pripadnika romske populacije.

Pravo učešća na konkursu imaju:
•    Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
•    Jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće najmanje još jednog udruženja sa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
•    Jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru projekata udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji, dok se kao partner može pojaviti više puta;
•    Udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
•    Udruženje koje je nosilac projekta potrebno je da statutom prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja i prava osetljivih društvenih grupa.

Prioriteti konkursa
Osnov za definisanje prioriteta konkursa su preporuke koje proističu iz Operativnih zaključaka. Operativne zaključke sa seminara održanog juna 2015. godine možete preuzeti na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

Način finansiranja
Kancelarija za ljudska i manjinska prava zaključuje ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze sa udruženjima koja su nosioci projekta. Po potpisivanju ugovora sredstva se uplaćuju nosiocu projekta na račun poslovne banke, koji je naveden u ugovoru. Sa računa poslovne banke koji je naveden u ugovoru, obavljaju se sve finansijske transakcije u skladu sa odobrenim budžetom.
Nosilac projekta je odgovoran za namensko trošenje sredstava.

Nosilac projekta je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim revizorom, čije se usluge plaćaju  iz budžeta projekta. Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se  Kancelariji za ljudska i manjinska prava prilikom potpisivanja ugovora za odobreni projekat.

Nosilac projekta je dužan da nakon završetka projekta, na predviđenim formularima dostavi završni izveštaj koji se sastoji od detaljnog narativnog i finansijskog izveštaja, kao i izveštaj ovlašćenog revizora. Formulari izveštaja dostupni su na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka projekta.

Predviđeni budžet
Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane projekte iznose 17.000.000,00 dinara (slovima:sedamnaestmilionadinara), odnosno maksimalno do 1.000.000,00 dinara (slovima:miliondinara), za izabrani projekat.

Finansiranje projekata vrši se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Kancelarije  za ljudska i manjinska prava, kojim se definišu uslovi plaćanja.

Trajanje projekta
Projektne aktivnosti mogu se realizovati u roku do 4 meseca, od dana prenosa sredstava što će se posebno precizirati ugovorom o realizaciji.

Konkursna dokumentacija, vreme i način prijave
Konkurs je javan i objavljuje se na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava: www.ljudskaprava.gov.rs.

Obrasci predloga projekta, budžeta (tabelarni i narativni), izjave udruženja partnera na projektu sa Smernicama za podnosioce predloga projekata, kao i biografije članova projektnog tima mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna  dokumentacija:
•    Obrazac predloga projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projektai overen pečatom udruženja,
•    Obrazac budžeta projekta – narativni  i tabelarni , potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projekta i overen pečatom udruženja;
•    Obrazac/obrasci izjave o saradnji udruženja – partnera na projektu sa nosiocem projekta kojima se potvrđuje saradnja, koje potpisuju lica ovlašćena za zastupanje udruženja partnera na projektu i overena pečatima partnerske organizacije;
•    Biografije članova projektnog tima;
•    Kompaktni disk (CD) sa obaveznom i pratećom dokumentacijom

Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata:
– Jasno opisane aktivnosti projekta, usklađene sa ciljevima i prioritetima konkursa i inovativnost ponuđenih rešenja (10 bodova)
– Jasno opisani i merljivi rezultati projekta i njihova usklađenost sa ciljevima konkursa, kao i precizno definisan minimalni predviđeni odziv/dosegnutost ciljne grupe u odnosu na projektne aktivnosti (10 bodova)
– Budžet usklađen sa projektnim aktivnostima i realno planiran (realan odnos između planiranih troškova i postavljenih ciljeva/rezultata) (10 bodova)
– Nivo uključenosti relevantnih aktera u lokalnoj populaciji (10 bodova)

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte, na adresu: nvo.konkursi@ljudskaprava.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN OD 29.09.2015. DO 14.10.2015. GODINE.

Detaljnije

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

logo_lgbt_rukaKANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru projekta „Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu“

Kancelarija za ljudska i manjinska prava raspisuje konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja svojim statutom prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa, osnovne principe ljudskih prava, kao i unapređenje i zaštitu položaja, ljudskih prava i sloboda LGBTI osoba. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

Opšti cilj je stvaranje okruženja koje promoviše različitosti, insistira na priznavanju jednakih prava za sve, socijalnoj inkluziji LGBTI osoba i poštovanju demokratskih principa građanskog društva.

Specifični ciljevi kampanje uključuju:

– Povećanje nivoa informisanosti o temama i izazovima koji su značajni za LGBTI populaciju u Srbiji;

– Otklanjanje postojećih predrasuda i stereotipa o pripadnicima/ama LGBTI populacije;

– Smanjenje stigme i diskriminacije prema LGBTI populaciji;

– Promociju osnovnih i drugih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom Reublike Srbije, bez obzira na individualne karakteristike uključujući i seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

KONKURS JE OTVOREN OD 03.08.2015. DO 24.08.2015. GODINE U 15:30 ČASOVA.

Detaljnije

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

Human_Rights[5]KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“.

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstavaudruženjimaregistrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa, naročito imajući u vidu žrtve nasilja u porodici, žrtve trgovine ljudima, decu i mlade u riziku od socijalnog uključivanja, kao i pripadnike LGBT populacije.

2.    Razvoj i podsticanje obrazovanja i društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti  u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije

3.    Promocija i unapređenje poštovanja principa jednakosti i jednakih prava u cilju sprečavanja, odnosno smanjenja svih oblika i posebnih slučajeva diskriminacije osoba koje pripadaju osetljivim kategorijama stanovništva, koje su često suočene sa diskriminacijom (pripadnici nacionalnih  manjina, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije), kao i višestruko diskriminisanih osoba, putem sprovođenja niza aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja određene grupe/manjine, promociji vrednosti i načela neotuđivosti osnovnih ljudskih i manjinskih prava.

Opšti uslovi
Pravo učešća na konkursu imaju:

 • Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
 • jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće najmanje još jednog udruženja sa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
 • jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji”, dok se kao partner može pojaviti više puta;
 • udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
 • udruženje koje je nosilac projekta potrebno je da statutom prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa ili osnovne principe ljudskih prava.

Prioriteti konkursa
Osnov za definisanje prioriteta konkursa su mere i aktivnosti predviđene Strategijom prevencije i zaštite od diskrininacije („Službeni glasnik RS“, broj 60/2013),  Akcionim planom za primenu Strategije prevenicje („Službeni glasnik RS“, broj 107/2014)

Način finansiranja
Kancelarija za ljudska i manjinska prava zaključuje ugovor o međusobnim pravima sa udruženjima koja su nosioci projekta. Po potpisivanju ugovora sredstva se uplaćuju nosiocu projekta na račun poslovne banke, koji je ugovoren. Sa računa poslovne banke, u skladu sa odobrenim budžetom finansiraju se sve aktivnosti, kao i predviđeni honorari.

Nosilac projekta je odgovoran za namensko trošenje sredstava.

Nosilac projekta je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim revizorom, čije se usluge plaćaju  iz budžeta projekta. Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se  Kancelariji za ljudska i manjinska pravaprilikom potpisivanja ugovora za odobreni projekat.

Nosilac projekta je dužan da nakon završetka projekta, na predviđenim formularima dostavi završni izveštaj koji se sastoji od detaljnog narativnog i finansijskog izveštaja, kao i izveštaj ovlašćenog revizora. Formulari izveštaja dostupni su na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka projekta.

Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane projekte iznose 18.927.000,00 dinara (slovima:osamnaestmilionadevetstotinadvadesetsedamdinara), odnosno maksimalno do 1.000.000,00 dinara (slovima:jedan milion dinara), za izabraniprojekat.

Finansiranje projekata vrši se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Kancelarije  za ljudska i manjinska prava, kojim se definišu uslovi plaćanja.

Trajanje projekta
Projektne aktivnosti realizuju se u roku od 4 (četiri) meseca, od dana prenosa sredstava što će se posebno precizirati ugovorom o realizaciji.

Konkursna dokumentacija, vreme i način prijave
Konkurs je javan i objavljuje se na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava: www.ljudskaprava.gov.rs.

Obrasci za predloge projekata, budžet (tabelarni i narativni) i izjave udruženja partnera na projektu sa Smernicama za podnosioce predloga projekata, mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna  dokumentacija:
•    Obrazac predloga projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projektai overen pečatom udruženja,
•    Obrazac budžeta projekta – narativni  i tabelarni , potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projekta i overen pečatom udruženja;
•    Obrazac/obrasci izjave o saradnji udruženja – partnera na projektu sa nosiocem projekta kojima se potvrđuje saradnja, koje potpisujulica ovlašćena za zastupanje udruženja partnera na projektu i overena pečatimapartnerske organizacije;
•    Biografije članova projektnog tima;
•    Kompaktni disk (CD) sa obaveznom i pratećom dokumentacijom

Dostavlja se jedan potpisan i pečatiran original, jedna kopija obavezne dokumentacije i CD. Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina br 2, 11070Novi Beograd, najkasnije do 11.05.2015. godine u 15.30 časova.  Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA KONKURS ZA PROJEKTE UDRUŽENJA U CILJU REALIZACIJE PROGRAMA SPROVOĐENJE ANTIDISKRIMINACIONIH POLITIKA U REPUBLICI SRBIJI– NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJEˮ.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/kurirskoj službi/pisarnici najkasnije do 11.05.2015. godine u 15.30 časova (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Detaljnije

Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji

office-workersKANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji

Kancelarija za ljudska i manjinska prava poziva mlade – pripadnike albanske, bošnjačke i romske nacionalne manjine da se prijave na konkurs za „Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“.

Šestomesečni Program stažiranja biće realizovan uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu. Cilj projekta je aktivnije učešće mladih pripadnika albanske, bošnjačke i romske nacionalne zajednice u javnom životu i njihovo veće uključivanje u rad državnih institucija u Srbiji.

Rok  za  prijavu  na  konkurs  i  podnošenje  neophodne  dokumentacije   je   najkasnije   do     17. novembra 2014. godine.

Prijavni formular i tekst oglasa sa svim neophodnim informacijama zainteresovani kandidati mogu pronaći na veb stranicama Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs i Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa www.kt.gov.rs. (formular će biti dostupan i u odeljenju Koordinacionog tela u Preševu i Bujanovcu).

Izabrani kandidati će potpisati ugovore sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava u kojima će biti definisana njihova prava i obaveze. Svi izabrani stažisti će dobijati mesečnu nadoknadu.

Detaljnije

 

Konkurs program grantova manjeg obima

roma logoKANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs program grantova manjeg obima

Za prijavu predloga projekata za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji   kao i lokalnih akcionih planova usvojenih od strane lokalnih samouprava. Ovaj konkurs je podržan od strane OEBS Misije u Srbiji i Švedske agencije za međunarodni razvoj, kao deo tehničke podrške Kancelariji za ljudska i manjinska prava za realizaciju Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji.

1. CILJ KONKURSA
Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja romske zajednice kroz razvoj i realizaciju politike inkluzije na lokalnom nivou.
Specifični cilj konkursa je da se poboljšaju kapaciteti relevantnih lokalnih institucija, lokalnih samouprava i romskih udruženja da razviju i primene lokalne politike inkluzije kroz:
•    dodelu grantova za sprovođenje aktivnosti određenih lokalnim akcionim planovima za unapređenje položaja Roma (ukoliko su izrađeni).

2. OPŠTI USLOVI
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i savezi udruženja, poželjno, ali ne i isključivo, u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave. Udruženja i savezi udruženja čija je oblast delovanja ostvarivanje ciljeva zaštite i unapređivanja ljudskih i manjinskih prava (u daljem tekstu: udruženja)  koja su upisana u Registar udruženja, koji vodi Agencija za privredne registre. Podnosioci prijava treba da imaju dokazano iskustvo u upravljanju projektima i realizaciji sličnih projekata.
Podnosioci prijava dostavljaju predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u skladu sa ciljem ovog konkursa korišćenjem obrazaca za podnošenje predloga projekata u prilogu ovog dokumenta.

3.    PRIORITETI KONKURSA
Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Strategija za unapređenje položaja Roma (Sl. glasnik RS 27/09).
Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i lokalnih samouprava u razvoju i realizaciji lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma.
Projekti koji neće biti finansirani:
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
•    kupovina tehničke opreme za potrebe lokalne samouprave ili udruženja ;
•    programi i projekti kojima se ostvaruje dobit;
•    programi i projekti institucija i organizacija koje nisu registrovane kao udruženja;
•    programi i projekti koji izazivaju netoleranciju i diskriminaciju.

4.    NAČIN FINANSIRANJA
Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za sve projekte su 10.500.000 dinara, a maksimalan budžet za jedan projekat je 1,700,000 dinara.
Projekti sa najvećim brojem ukupnih bodova biće uslovno prihvaćeni za finansiranje i dalje će se razvijati u skladu sa OEBS-ovim finansijskim i administrativnim pravilima i procedurama.
Finansiranje projekata će biti dogovoreno u skladu sa Ugovorom sa izvršnim partnerom ko-potpisan od strane izabranih udruženja (u daljem tekstu: “Implementacioni Partner”) i Misije OEBS-a u Srbiji, koja će definisati uslove finansiranja. Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti uplaćena implementacionom partneru na poseban račun otvoren isključivo za namene sprovođenja odobrenog  projekta.
Sredstva će biti prebačena kroz tri uplate, odnosno 40% od odobrenog budžeta će biti prebačeno nakon potpisivanja ugovora između implementacionog partnera i OEBS-a, još 40% nakon odobrenja periodičnog narativnog i finansijskog izveštaja i 20 % po odobrenju završnog narativnog i finansijskog izveštaja.
Svi izveštaji moraju da budu na engleskom jeziku na formularima koje prediviđa OEBS Misija i koji će biti blagovremeno dostavljeni implementacionim partnerima.
Implementacioni partner će morati da angažuje ovlašćenog računovođu koji će biti plaćen i predviđen budžetom projekta.

5.    TRAJANJE PROJEKATA    
Maksimalno trajanje projekta je 10 meseci, a minimum je 3 meseca.

6.    KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Konkurs je javan i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava  www.ljudskaprava.gov.rs.
Svi zainteresovani podnosioci predloga projekata moraju da podnesu aplikaciju koja se sastoji od sledećih dokumenata:
(a) Osnovna dokumentacija:
•    Obrazac predloga projekta, potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica udruženja /saveza udruženja. Obrazac za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs;
•    Obrazac plana aktivnosti, potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica udruženja /saveza udruženja. Obrazac za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs;
•    Obrazac budžeta projekta, potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica udruženja /saveza udruženja. Obrazac za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs;
•    Uverenje da je udruženje upisano u registar koji se vodi u APR;
•    Kopija statuta podnosioca prijave overena pečatom APR; (samo aplikacije uslovno prihvaćene za finansiranje će biti u obavezi da dostave Statut  preveden na engleski jezik);
•    Kopija obrasca finansijskog izveštaja za 2012. i 2013. godinu koji je dostavljen APRu;
•    Dokaz o registrovanom bankovnom računu udruženja;
•    Kopija misije organizacije  na srpskom jeziku (samo aplikacije uslovno prihvaćene za finansirane će biti u obavezi da podnesu zvaničnu izjavu misije prevedenu na engleski jezik);
•    Biografiju organizacije, uključujući listu projekata (sa budžetom i imenom donatora, trajanje projekta, itd.), sprovedenih od strane udruženja/saveza udruženja u 2012, 2013 i 2014 (završene i one čija implementacija traje);
•    Listu svih članova odbora, listu upravljačke strukture organizacije i listu predloženog projektnog tima za realizaciju projekta (zajedno sa biografijama predloženog projektnog tima za realizaciju projekta).
(b) Dodatna prateća dokumentacija (samo za predloge projekta koji se podnose u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave)

•    Izjava o partnerstvu, potpisana i overena od strane jedinice lokalne samouprave. Obrazac za izjavu o partnerstvu preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs.

Sve aplikacije, i osnovna i prateća dokumenata (kao što je navedeno pod 6. Konkursna dokumentacija) treba da budu na srpskom jeziku i dostavljena u zatvorenoj koverti.

Napominjemo, da po završetku procesa selekcije, odabrani predlozi projekata i prateća dokumentacija moraju da budu prevedeni na engleski jezik i ponovo poslati Misiji OEBS-a pre potpisivanja ugovora.

7.    KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE PREDLOGA PROJEKATA
Komisija za procenu će ocenjivati svaki predlog projekta od 0 -100 bodova u skladu sa dole navedenim kriterijumima. Samo kompletne prijave, administrativno usaglašene, i primljene u roku će se ocenjivati. Konačna selekcija projekata će se zasnivati na najvišim ukupnim ocenama.
•    Relevantnost projektnih aktivnosti u odnosu na Strategiju (i odgovarajuće lokalne akcione planove, ukoliko postoje): 0 – 10 bodova;
•    Jasno opisani problemi, definisani opšti cilj i specifični ciljevi: 0 – 10 bodova;
•    Jasno opisane aktivnosti projekta: 0 – 10 bodova;
•    Jasno opisani i merljivi indikatori i rezultati projekta: 0 – 10 bodova;
•    Održivost projekta: 0 – 10 bodova;
•    Primenjen rodno senzitivni pristup u projektu (npr. uvedeni rodno senzitivni indikatori, definisano najmanje 30% Romkinja kao korisnica i 30% Romkinja uključeno u projektni tim): 0 – 10 bodova;
•    Kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekta za realizaciju projekta: 0 – 10 bodova;
•    U slučaju partnerstva, jasno definisana podela uloga između udruženja i lokalne samouprave: 0 – 5 bodova;
•     Poboljšanje položaja Roma naveden kao jedan od ciljeva u Statutu udruženja: 0 – 5 bodova;
•    Prethodna iskustva nosioca projekta u realizaciji sličnih projekata usmerenih na poboljšanje položaja Roma:  0 – 10 bodova;
•    Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0 – 10 bodova;
Udruženju/savezu udruženja može biti dodeljen samo jedan grant.

8.  ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PREDLOGA PROJEKATA I OBJAVLJIVANJA PRIHVAĆENIH PREDLOGA PROJEKATA
Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu:
Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Bulevar Mihajla Pupina 2
11000 Beograd
„Prijava za konkurs za programe i projekte udruženja namenjenih sprovođenju Strategije za unapređivanje položaja Roma – ne otvarati pre isteka roka za konkurisanje“.

Rok za podnošenje prijave  je 31. oktobar 2014. godine u 15.30 časova (datum/vreme na poštanskom žigu).

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će se smatrati nevažećim.

Odluka o izboru predloga projekata koji će biti finasirani iz opredeljenih sredstava biće doneta u roku od 40 radnih  dana od dana zaključenja konkursa. Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

Za sva dodatna pitanja, zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte na sledeću adresu: maligrantovi@ljudskaprava.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem.

Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:
1. Efikasnija implementacija postojećih strateških dokumenata koji se tiču položaja i statusa pripadnika romske populacije u Srbiji, kroz izradu relevantnih izveštaja i istraživanja;

2. Unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa;

3. Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije, kao socijalno ugrožene populacije;

4. Programi namenjeni većem uključivanju Romkinja i mladih pripadnika romske populacije
Konkurs je otvoren do 07.08.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

tolerance-2KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa“.

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa , kao što supripadnici/e nacionalnih  manjina, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije, kao i prema višestruko diskriminisanim osobama.

2.    Borba protiv diskriminacije i podizanje svesti javnosti o značaju tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja različitosti.

3.    Promocija i unapređenje poštovanja principa jednakosti i jednakih prava u cilju sprečavanja, odnosno smanjenja svih oblika i posebnih slučajeva diskriminacije osoba koje pripadaju osetljivim kategorijama stanovništva, koje su često suočene sa diskriminacijom (pripadnici nacionalnih  manjina, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije),kao i višestruko diskriminisanih osoba, putem sprovođenja niza aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja određene grupe/manjine, promociji vrednosti i načela neotuđivosti osnovnih ljudskih i manjinskih prava, u skladu sa programom „Promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa“.

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • Udruženja koja su registrovanau registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
 • jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće najmanje još jednog udruženjasa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
 • jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru programa „Promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa”, dok se kao partner može pojaviti više puta;
 • udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca za pisanje predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
 • udruženje koje je nosilac projekta potrebno je da statutom prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa ili osnovne principe ljudskih prava.

Prioriteti konkursa

Osnov za definisanje prioriteta konkursa će biti i preporuke Ugovornih tela UN i rezolucije Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, preporuke iz Izveštaja o napretku EK, Saveta Evrope kao i drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija.

Način finansiranja

Kancelarija za ljudska i manjinska prava zaključuje ugovor o međusobnim pravima sa udruženjima koja su nosioci projekta. Po potpisivanju ugovora sredstva se uplaćuju nosiocu projekta na poseban podračun otvoren samo za sprovođenje odobrenog projekta. Sa tog podračuna, u skladu sa odobrenim budžetom finansiraju se sve aktivnosti, kao i honorari.

Nosilac projekta je odgovoran za namensko trošenje sredstava.

Nosilac projekta je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim revizorom, čije se usluge plaćaju  iz budžeta projekta. Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se  Kancelariji za ljudska i manjinska pravaprilikom potpisivanja ugovora za odobreni projekat.

Nosilac projekta je dužan da nakon završetka projekta, dostavi završni izveštaj koji se sastoji od detaljnog narativnog i finansijskog izveštaja na formularima koje predviđa Kancelarija za ljudska i manjinska prava, koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kao i izveštaj ovlašćenog revizora. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka projekta.

Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane projekte iznose 16.697.000,00 din. (slovima:šesnaestmilionašeststotinadevedesetsedamhiljadadinara), odnosno maksimalno do 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara), za izabrani projekat.

Finansiranje projekata vrši se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Kancelarije  za ljudska i manjinska prava, kojim se definišu uslovi plaćanja.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo elektronskom poštom na adresu: nvo.konkursi@ljudskaprava.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN DO 17.02.2014. GODINE U 16:00 ČASOVA.

Detalji konkursa

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

konkursKANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem.

Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.    Prevencija i  pomoć u sprovođenju politika u oblasti azila i readmisije, sa posebnim naglaskom na unapređenje prevencije u navedenim oblastima u važećem zakonodavnom okviru i u skladu sa evropskim standardima, sa fokusom na romsku populaciju;
2.    Efikasnija implementacija postojećih strateških dokumenata koji se tiču položaja i statusa Roma u Srbiji, kroz izradu relavantnih izveštaja i istraživanja;
3.    Unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa  (međusektorskih i međuopštinskih);
4.    Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima kroz inovativne lokalne programe kao i kroz podizanje svesti o postojećim oblicima trgovine u Republici Srbiji, sa fokusom na romsku populaciju;
5.    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije, kao socijalno ugrožene populacije u domenu migracija – nacionalnih, regionalnih i ka EU.

OPŠTI USLOVI
Pravo učešća na konkursu imaju:

•    udruženja koje su registrovane u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
•    jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće još najmanje jednog udruženja sa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
•    jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru projekata udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji, dok se kao partner može pojaviti više puta;
•    udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca za pisanje predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
•    udruženje koje je nosilac projekta mora imati statutom predviđen cilj unapređenje položaja Roma.

PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa su preporuke koje proističu iz nacionalnih strateških dokumenata koji definišu mere i aktivnosti za unapređenje položaja Roma kao i međunarodnih planskih dokumenata.

Konkurs je otvoren od  1.11.2013. do 18.11.2013. godine u 16:00 časova.

Detalji konkursa