Inkluzija Roma

Konkursi

roma-inclusion-contest1FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Inkluzija Roma

Ciljevi programa

• Otvoren proces izrade Strategije za inkluziju Roma 2015-2025. sa fokusom na politikama stanovanja.
• Legalizacija romskih naselja.
• Uspostavljanje mehanizma civilnog društva za zaštitu prava Roma.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Romsko civilno društvo učestvuje u izradi politika zasnovanih na interesima romske zajednice.
• Nastavak efikasnih pregovora romskog civilnog društva i organa kulturne autonomije Roma sa donosiocima odluka usmerenih na unapređenje politika stanovanja Roma.
• Funkcionalna saradnja sa lokalnim samoupravama, na razvijanju i testiranju procedura legalizacije romskih naselja.
• Ojačani kapaciteti romskih OCD za ljudska prava da kontinuirano prate, prikupljaju, dokumentuju i vode postupke u slučajevima kršenja prava Roma.

Kontakt
Jadranka Stojanović, koordinatorka programa
E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Rok
Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link