Prvi otvoreni poziv 2014. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

Konkursi

CultureMINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Prvi otvoreni poziv 2014. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

Predmet
Predmet Otvorenog poziva je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz međunarodne fondove a realizuju se u 2014. godini:
•    Program EU: Kultura 2007 -2013
•    Program EU: Kreativna Evropa
•    Programi  EU:  prekogranična saradnja (IPA i dr.)
•    Centralno evropska incijativa
•    UNESKO
•    drugi fondovi

Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:
a) do 30% od vrednosti odobrenog projekta* ili
b) do 40% od vrednosti odobrenog projekta**, ukoliko se radi o nosiocu projekta***
( *    struktura finansijske podrške za partnera na projektu: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 30%, drugi izvori do 10% – od vrednosti odobrenog projekta)
( ** struktura finansijske podrške za nosioca projekta: međunarodni fond do 60%, ministarastvo do 40% – od vrednosti odobrenog projekta )
(*** nosilac projekta je pravno lice koje preuzima odgovornost za realizaciju projekta)

Cilj
Cilj Otvorenog poziva je razvoj međunarodne saradnje kroz nacionalnu podršku projektima koji su sufinansirani u okviru navedenih međunarodnih fondova. Na ovaj način obezbeđuje se održivost projekta i doprinosi harmonizaciji politika  sa međunarodnim i evropskim standardima i utiče na podsticanje razvoja oblasti kulture, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje/razmene u oblasti kulture i umetnosti.

Kriterijumi
Projekti koji su predmet Otvorenog poziva moraju da ispunjavaju najmanje tri od kriterijuma/ merila propisanih članovima 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja.

Prijava
Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
1.    Kopiju potpisanog ugovora i /ili odluke* o odobrenim sredstvima od strane međunarodnog fonda
2.    Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
3.    Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)
4.    Kopija rešenja o registraciji
5.    Detaljan opis projekta
6.    Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima)
7.    Specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva
8.    Opciono – vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u
*isplata sredstava nakon potpisanog i dostavljenog ugovora sa međunarodnim fondom

Trajanje poziva i način dostavljanja prijave
Otvoreni poziv traje do 1. novembra 2014. godine.

Prijave za Otvoreni poziv dostavljaju se poštom, na adresu:
Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd,
Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte  sa naznakom
„Otvoreni poziv 2014 – Međunarodna saradnja, EU integracije i projekti“

Prijave se dostavljaju u jednom (1) primerku, poštom i elektronskim putem,
na adresu: mario.borisic@kultura.gov.rs sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu.

Ukoliko jedan podnosilac prijave dostavlja više projekata, za svaki projekat podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomene
1.    Komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene projekte i doneti odluku o sufinansiranju, na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat.
2.    Komisija za raspodelu sredstava sastajaće se po potrebi (najviše jednom mesečno).
3.    Rezultati Otvorenog poziva će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja
4.     U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti:
– za sprovođenje navedenih aktivnosti i da su usaglašeni sa principima ekonomičnog finansijskog upravljanja (planirani troškovi);
– evidentirani tokom realizacije projekta, u računovodstvenim izveštajima podnosioca prijave, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani kopijama originalne dokumentacije, koji se podnose Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije
(za troškove koji su ostvareni)
5.    Otvoreni poziv ne važi za sufinansiranje kinematografskih ostvarenja.
6.    Na Otvoreni poziv se ne mogu javiti republičke institucije kulture.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Otvoreni poziv Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti telefonom, kao i na navedene elektronske adrese:

Kontakti:
Tatjana Bojović, tel: 011 3032113, elektronska adresa: t.bojovic@kultura.gov.rs
Miroslava Turković, tel: 011 2927847,
elektronska adresa: miroslava.turkovic@kultura.gov.rs
Gabrijela Masleša, tel: 011 2927833, elektronska adresa: gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs
Mario Borišić, tel: 011 2927815, elektronska adresa: mario.borisic@kultura.gov.rs

Detaljnije