Krediti za trajna obrtna sredstva

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti za trajna obrtna sredstva

Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na nabavku sirovina i materijala, zaliha, kao i ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca, obaveza prema dobavljačima.
Iskoristite povoljne uslove kreditiranja nabavke potrebnih obrtnih sredstava.

ZA MIKRO, MALA, SREDNJA I VELIKA PRAVNA LICA
Krediti za trajna obrtna sredstva će se odobravati sa rokom otplate do četiri godine u okviru koga je grejs period do šest meseci. Kamatna stopa je 1,0% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija poslovne banke, a u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.
Visina kredita i rok određuju se u odnosu na bonitet privrednog subjekta i instrumente obezbeđenja.

ZA PREDUZETNIKE
Krediti za trajna obrtna sredstva će se odobravati preduzetnicima, sa rokom otplate do četiri godine u okviru kojeg je grejs period do šest meseci. Visina kamatne stope, obračun i naplata kredita će se vršiti kao i za mikro, mala, srednja i velika pravna lica.

Detaljnije