Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u 2014. godini

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – FILIJALA KIKINDA I OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za realizaciju buy cialis 20mg programa stručna praksa u 2014. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 24 meseca, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:
• do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem
• do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem
• do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:
• angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u neto mesečnom iznosu od:

– 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem
– 16.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
– 20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;
• vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom i
• snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA
Uslovi
Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac pod uslovom:
• da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
• da je zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža;
• da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku;
• da ima najmanje jedno zaposleno lice;
• da angažuje nezaposleno lice prijavljeno na evidenciju Nacionalne službe, koje ima srednje, više ili visoko obrazovanje, nema radnog iskustva u struci ili nema radnog iskustva u svojstvu pripravnika dovoljnog za sticanje uslova za polaganje pripravničkog /stručnog ispita i u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva nije bilo u radnom odnosu kod istog poslodavca;
• da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora koji, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove: ima odgovarajuću struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i pripravnik i ima najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci.

Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa poslodavcem vrši selekciju nezaposlenih lica koja će biti uključena u program.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
• zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe;
• fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
• poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednji mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;
• izvod iz zakona/opšteg akta poslodavca, gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža;
• radna biografija mentora na propisanom obrascu Nacionalne službe.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva
Zahtev za učešće u programu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca ili prema mestu angažovanja lica, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o sprovođenju programa stručne prakse donosi se na osnovu provere i bodovanja podnetog zahteva za učešće u programu.

Provera podnetih zahteva
Nacionalna služba proverava usklađenost podnetog zahteva i priložene dokumentacije sa uslovima iz Javnog poziva. U cilju provere ispunjenosti uslova iz Javnog poziva po podnetom zahtevu, Nacionalna služba zadržava pravo da izvrši službeni obilazak poslodavca.

Bodovanje podnetih zahteva
Prilikom bodovanja zahteva uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: program osposobljavanja lica, kadrovski kapaciteti poslodavca, dužina obavljanja delatnosti poslodavca, prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse i procena važnosti podnetog zahteva za lokalno tržište rada za područje filijale.

Odluka o sprovođenju programa stručne prakse
Odluku o sprovođenju programa stručne prakse donosi direktor nadležne filijale Nacionalne službe, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe, uz prethodno pribavljeno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje Opštine Kanjiža. Odluka o sprovođenju programa stručne prakse donosi se u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Nacionalna služba, ovlašćeno lice lokalne samouprave i poslodavac u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse zaključuju ugovor, kojim uređuju međusobna prava i obaveze. U cilju zaključivanja ugovora poslodavac je u obavezi da Nacionalnoj službi dostavi potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licem na stručnoj praksi.

Nakon zaključivanja ugovora sa poslodavcem i ovlašćenim licem lokalne samouprave, Nacionalna služba i lice na stručnoj praksi zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac je u obavezi da:
• stručno osposobljava nezaposleno lice u dužini trajanja ugovorne obaveze;
• osposobi nezaposleno lice za samostalan rad u struci, u skladu sa zakonom, odnosno aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova;
• dostavlja Nacionalnoj službi izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;
• dostavi Nacionalnoj službi izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;
• organizuje licu polaganje pripravničkog/stručnog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o osposobljavanju neophodne za polaganje ispita pred nadležnim organom;
• izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, odnosno položenom pripravničkom/stručnom ispitu;
• omogući Nacionalnoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza i
• obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja lica, poslodavac može da u roku od 30 dana od dana prekida stručnog osposobljavanja izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim licem istog nivoa obrazovanja koje ispunjava potrebne uslove u skladu sa zakonom, za preostalo vreme definisano ugovorom uvećano za period sprovedene zamene.

VII OSTALE INFORMACIJE
Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Rok za podnošenje zahteva za realizaciju programa stručne prakse je 20.06.2014. godine.

Detaljnije