Konkurs za kratkoročne kredite za predfinansiranja realizacije projekata sufinansiranih od strane evropske unije i bilateralnih donatora

Konkursi

RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za kratkoročne kredite za predfinansiranja realizacije projekata sufinansiranih od strane evropske unije i bilateralnih donatora

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni cilj dodele sredstava je obezbeđenje finansijske podrške radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPA programa, programa Zajednice i programa finansiranih od strane bilateralnih donatora, kod kojih se finansiranje realizacije projekta sprovodi uz primenu predfinansiranja.
Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda.

2. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo učešća na konkursu imaju:
• mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici

Pravo za dodelu sredstava u skladu sa ovim konkursom i propisima kojima se uređuje postupak javne nabavke imaju:
• jedinice lokalne samouprave – gradovi i opštine,
• javna preduzeća, institucije i ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno Autonomna pokrajina Vojvodina.

Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

3. USLOVI KREDITIRANJA
• iznos kredita:
– do iznosa projektovanih troškova u EUR finansiranih iz IPA programa za dva izveštajna perioda realizacije projekta prema odobrenom budžetu projekta podnosioca kreditnog zahteva po ovom konkursu, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije za EUR na dan realizacije kredita, maksimalno do 30.000.000,00 dinara;
– u skladu sa pojedinačnim programima svake od zemalja donatora i programa Zajednice a ne više od 50% iznosa projektovanih ukupnih troškova realizacije projekta u EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije za EUR na dan realizacije kredita, maksimalno do 30.000.000,00 dinara
• kamatna stopa (godišnja):

sa garancijom sa hipotekom 1% 2% III, IV 2% 3% I, II Kamatna stopa Za podnosioce zahteva koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština AP Vojvodine, prema grupi razvijenosti:
• rok vraćanja kredita: do 12 meseci

• obračun i plaćanje kamate: mesečno

• primena valutne klauzule: srednji kurs evra NBS

• naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi: 1.440,00 dinara za pravno lice, 600,00 dinara za preduzetnika i 246,00 dinara za fizičko lice (vlasnik preduzetnik).

Uplate naknada se vrše na račun Fonda broj: 200-2626900101001-56; sa pozivom na broj: 0363001101.
• instrumenti obezbeđenja kredita:
1. gradovi i opštine, javna preduzeća, institucije i ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno Autonomna pokrajina Vojvodina:
– obavezan instrument obezbeđenja: tri blanko sopstvene menice sa meničnim ovlašćenjem upisane u registar kod NBS
– garancija poslovne banke (samo u slučaju podnošenja zahteva za kredit po nižoj kamatnoj stopi);

2. mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici:
– četiri menice sa meničnim ovlašćenjem u skladu sa Zakonom o platnom prometu, upisane u Registar menica kod Narodne banke Srbije i
– dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora i
– garancija poslovne banke ili
• hipoteka – založno pravo prvog reda ili nižeg ukoliko je Fond jedini hipotekarni poverilac na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu: Fond), čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150% ili
• hipoteka – založno pravo prvog reda ili nižeg ukoliko je Fond jedini hipotekarni poverilac na građevinskom zemljištu, stambenoj ili poslovnoj uknjižnjnoj nepokretnosti u korist Fonda, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%

Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu poljoprivrednog zemljišta odnosno stambene ili poslovne nepokretnosti. Fond je dužan da od ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu poljoprivrednog zemljišta, ukoliko po prvobitnoj proceni vrednost premašuje iznos od 10.000 EUR po hektaru. Dodatna procena se ima izvršiti o trošku podnosioca zahteva.
Ukoliko klijent pripada grupi povezanih lica obavezan instrument obezbeđenja je najmanje jemstvo jednog povezanog lica prihvatljivog za Fond, osim u slučaju kada je kredit obezbeđen garancijom poslovne banke.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs, ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.

Detaljnije