Јavni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu

Konkursi

2014 growth chartPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
 
Јavni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2014. godini

Javni konkurs za dodelu subvencija predstavlja osnov za dodelu regionalne investicione državne pomoći.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje subvencije u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara, aktivnost 05, podrška programima razvoja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, ekonomska klasifikacija 4541-tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00- prihodi iz Budžeta.

I Namena i visina sredstava

Sredstva se odobravaju namenski, po principu refundacije, za troškove ulaganja u materijalnu imovinu, umanjene za iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost – do maksimalnog iznosa od 50.000 evra, odnosno 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po privrednom subjektu.

Subvencija se ne može odobriti privrednom društvu koje ima status povezanog lica u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Sredstva se odobravaju privrednim društvima prilikom započinjanja obavljanja nove ili prilikom proširenja postojeće poslovne delatnosti, a koja podrazumeva izgradnju novih proizvodnih objekata (greenfield) ili obavljanje delatnosti u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu, za koje je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana odobrenja zaključenja ugovora o dodeli sredstava (namenski brownfield).

Iznos državne pomoći odrediće se na osnovu troškova jednogodišnjeg zakupa, odnosno troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije, a maksimalno do iznosa navedenog u stavu 1, poglavlja I, prema sledećoj skali:

• Za investicioni projekat čija je minimalna vrednost ulaganja u naredne 3 godine 1.500.000 evra1 u dinarskoj protivvrednosti i kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava – maksimalna viisna subvencije iznosi 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1;

• Za investicioni projekat čija je minimalna vrednost ulaganja u naredne 3 godine 3.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1 i kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava – maksimalna visina subvencije iznosi 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1;

Vrednost ulaganja podrazumeva vrednost materijalne imovine (postrojenja, mašine, oprema) i nematerijalne imovine (prenos tehnologije, know how, licence, patenti) u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.

U ukupnu vrednost ulaganja priznaju se i ulaganja neposredno vezana za realizaciju investicionog projekta nastala u godini podnošenja prijave na konkurs.

Novim radnim mestom smatra se ono radno mesto na kom se najkasnije u roku od 3 godine od dana zaključenja ugovora o dodeli subvencija zasniva radni odnos na neodređeno vreme kod privrednog društva kome je odobrena subvencija. Novim radnim mestom smatra se i radni odnos direktno povezan sa realizacijom investicionog projekta, koji je zasnovan u prethodna 3 meseca od dana zaključenja ugovora u privrednom društvu kome se odobrava subvencija ili u društvu koje ima status povezanog lica sa privrednim društvom kome je subvencija odobrena.

II Uslovi

Pravo na subvenciju može ostvariti privredno društvo pod uslovom da kumulativno ispunjava sledeće uslove:

1. Realizuje investicioni projekat u kome gradi nove proizvodne kapacitete ili realizuje investicioni projekat u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu za koji je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana zaključenja ugovora o dodeli subvencije na teritoriji AP Vojvodine;

2. Posluje u prerađivačkoj ili industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, „Sl. gl. RS“ br. 54/2010 – sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J) sa minimalnim učešćem izvoza od 50% ukupnog prometa u prethodne 3 godine;

3. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat koji ispunjava uslove u pogledu vrednosti ulaganja i novih radnih mesta navedene u tački I;

4. Da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

5. Da preduzeće nije bilo u blokadi u prethodnih 12 meseci od dana podnošenja zahteva;

6. Da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za prethodnih 6 meseci koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev za dodelu subvencija, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekat, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;

7. Da u trenutku ponošenja prijave ima registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

III Posebni slučajevi

Za privredna društva koja investiciju realizuju u jednoj od tri lokalne samouprave u AP Vojvodini koje su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu („Sl. gl. RS“ br. 62/2013) svrstane u IV grupu kao izrazito nedovoljno nerazvijene (Žitište, Plandište i Sečanj), neophodan iznos visine ulaganja i broj novih otvorenih radnih mesta umanjuju se za 50%, pod uslovom da ispunjavaju i sve druge uslove propisane javnim konkursom.

IV Od prava na dodelu subvencija izuzeti su:

– privredni subjekti u teškoćama u smislu člana 2, stav 1, tačke 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. gl. RS“ br. 13/10, 100/11 i 91/12);

– državni organi, organizacije i drugi korisnici javnih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i neprofitne organizacije;

– pravna lica kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma;

– pravna lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik republika, pokrajina ili lokalna samouprava;

– pravna lica kojima su iz budžeta republike ili pokrajine već isplaćena sredstva za iste opravdane troškove;

– pravna lica koja nisu ispunila raniju ugovornu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i pravna lica čija je ranija obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju.

V Dokumentacija

1. Prijava za dodelu sredstava na propisanom obrascu;

2. Profaktura za izradu projektno-tehničke dokumentacije;

3. Ugovor o zakupu proizvodnog prostora sa iskazanom cenom mesečne zakupnine;

4. Projektovani bilansi i procena novčanih tokova za naredne 3 godine;
5. Finansijski izveštaj za prethodne 3 godine sa mišljenjem revizora (za obveznike revizije) ili Izveštaj o bonitetu od Agencije za privredne registre koji ne može biti stariji od 6 meseci (original ili overena kopija, a za strano lice uz obavezan overeni prevod);

6. Fotokopija rešenja o registraciji privrednog subjekta izdata od strane nadležnog organa;

7. Potvrda nadležnog poreskog organa da su izmirene sve dospele obaveze javnih prihoda– Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije i nadležni organ jedinice lokalne samouprave – Uprava javnih prihoda ili potvrda – uverenje strane države, kada ima sedište na njenoj teritoriji;

8. Bruto bilans (Zaključni list) za prethodne tri godine, sa iskazanom pozicijom 203 – Kupci u inostranstvu ;

9. Za novoosnovane kompanije – odluka ovlašćenog organa kompanije (bord direktora, direktor, upravni odbor i sl.) o investiciji na teritoriji AP Vojvodine;

10. Pisana izjava podnosioca zahteva o tome da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;

11. Obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučaju navedenom u tački II 6.

Komisija zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Fondu za podršku investicija u Vojvodini, na adresu Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Republika Srbija.

VI Donošenje odluke

Predlog odluke o dodeli i visini sredstava privrednom društvu donosi Komisija koju čine dva predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, od kojih je jedan diplomirani pravnik, jedan predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i dva predstavnika Fonda za podršku investicija u Vojvodini.

Odluku o dodeli i visini subvencije privrednom društvu, na osnovu predloga Komisije, donosi Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, za svaki pojedinačni slučaj, u iznosu prikazanom na profakturi za izradu projektno-tehničke dokumentacije ili ugovoru o zakupu, bez poreza na dodatu vrednost, a maksimalno do iznosa navedenog u tački I, odnosno tački III.

Komisija može tražiti i nezavisnu procenu prikazanih rashoda od strane ovlašćene revizorske kuće, a o trošku podnosioca zahteva.

Po prijemu obaveštenja o dodeli subvencije, korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dostavi poseban namenski račun otvoren kod nadležne filijale Uprave za trezor.

VII Zaključivanje ugovora

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

– Fotokopija kartona deponovanih potpisa za namenski račun u Upravi za trezor;

– U slučaju greenfield investicije:

• Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – kopija ugovora o zakupu sa iskazanom mesečnom zakupninom, overenog u sudu i kopija ugovora o kupoprodaji/zakupu zemljišta, overenog u sudu;

• Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova izrade projektne dokumentacije – kopija ugovora o kupoprodaji/zakupu zemljišta, overenog u sudu.

• U slučaju namenske brownfield investicije:

• Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – kopija ugovora o dugoročnom zakupu sa iskazanom mesečnom zakupninom, overenog u sudu.

– Bankarska garancija domaće banke u vrednosti iznosa subvencija sa klauzulama „neopoziva“, „bezuslovna“ i „naplativa na prvi poziv bez prava prigovora“ sa rokom važnosti od 39 meseci od dana zaključenja ugovora;

– Dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate (u slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja ugovornih obaveza da se naplati kamata za period od isplate poslednje tranše do dana sticanja uslova za raskid)

VIII Dinamika isplate

Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova izrade projektne dokumentacije – po principu refundacije, jednokratno, u punom iznosu odobrene subvencije, po dobijanju građevinske dozvole, prema priloženoj fakturi, a najviše do iznosa odobrenih sredstava, uz obavezan izvod računa poslovne banke da je izvršen promet usluga.

Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – po principu refundacije, kvartalno, po dobijanju građevinske dozvole , po prikazanim fakturama, a najviše do iznosa odobrenih sredstava, uz obavezan izvod računa poslovne banke da je za taj period izvršen promet usluga.

IX Obaveze korisnika

– Da redovno isplaćuje zarade i uplaćuje porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;

– Da obavlja delatnost na teritoriji opštine/grada na kojoj je ostvario pravo na subvenciju;

– Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora realizuje investicioni projekat u minimum onoj visini ulaganja i broju otvorenih novih radnih mesta na osnovu kojih mu je subvencija dodeljena;

– Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora pribavi upotrebnu dozvolu za novoizgrađeni objekat;

– Da dostavlja Fondu za podršku investicija u Vojvodini kvartalni izveštaj o realizaciji projekta (na propisanom obrascu) uz fotokopiju kompletne prateće dokumentacije;

– Da posluje u skladu sa planom realizacije investicionog projekta prikazanom u Prijavi za dodelu sredstava;

– Da prostor ili deo prostora proizvodnih kapaciteta na osnovu kojih su mu odobrena sredstva ne izdaje u zakup/podzakup u periodu trajanja ugovora o dodeli subvencije;

– Da u periodu trajanja ugovora omogući predstavniku Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i predstavniku Fonda za podršku investicija u Vojvodini nesmetan uvid u tok realizacije investicionog projekta (monitoring).

Sekretarijat može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene ovim javnim pozivom, prijavom i ugovorom i da u tom slučaju aktivira položena sredstva obezbeđenja u punom iznosu odobrene subvencije.

X Ostale informacije

Obrazac prijave može se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (www.spriv.vojvodina.gov.rs), na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (www.region.vojvodina.gov.rs) kao i na sajtu Fonda za podršku investicija u Vojvodini (www.vip.org.rs).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Fondu za podršku investicija u Vojvodini (telefon 021/472-32-40).

Nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2014. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u Budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu.

Detaljnije