Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

Konkursi

poljocuvari_2_bPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

Za opremanje poljočuvarske službe raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 73.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% od sredstava utrošenih za opremanje poljočuvarske službe. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine koji su doneli odluku kojom se predviđa osnivanje poljočuvarske službe.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs

2. Kopija PIB obrazca

3. Kopija kartona deponovanih potpisa

4. Overena kopija opštinske Odluke kojom se predviđa osnivanje poljočuvarske službe

5. Izveštaj o radu poljočuvarske službe u 2012.g. i tekućoj godini (izveštaj treba da sadrži: opis kako je organizovana poljočuvarska služba sa brojem i rasporedom poljočuvara na teritoriji lokalne samouprave; opremljenost službe; saradnja službe sa policijom, komunalnom policijom i sudom; saradnja sa lokalnim udruženjima i organizacijama; najznačajnije rezultate u radu sužbe i uočene probleme u radu službe; ostale informacije od značaja za rad službe). Izveštaj dostavljaju lokalne samouprave na čijoj teritoriji već funkcioniše poljočuvarska služba.

6. Popis planirane opreme za rad poljočuvarske službe po vrsti I količini opreme, sa predračunima.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije, površina lokalne samouprave i razvijenost lokalne samouprave.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata I korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Isplata odobrenih sredstava u visini do 50 % biće izvršena po dostavljanju dokaza:
• o realizaciji ugovorene obaveze
• da je lokalna samouprava svojim godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvidela funkcionisanje poljočuvarske službe.

Navedeni dokazi se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo najkasnije do 01.11.2014. godine.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 15.11.2013. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom “konkurs- poljočuvarska služba“.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405

Link