Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU I VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO’

Rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

ribnjakPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju – rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine

1. Ciljevi konkursa:
Unapređivanje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine.

2. Ukupna visina propisanih sredstava i namena korišćenja sredstava:
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 100 ha na teritoriji AP Vojvodine, u visini do 80% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima, a najviše do 20.000.000,00 dinara ukupne projektovane vrednosti zemljanih radova, bez PDV‐a. Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali).
Ukupan iznos propisanih sredstava koji se dodeljuje do 50.300.000,00 dinara.

2.1 Visina sredstava koji se dodeljuje po korisniku:
Sredstva za podršku investicija po konkursu koji se raspisuje za realizaciju aktivnosti, utvrđuju se u iznosu do 80% cene zemljanih radova, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru, osim za izlovne kanale, izlovne jame i dovodno‐odvodne kanale, za koje iznos za podršku može biti veći do 800.000,00 dinara.
Iznos sredstava za podršku podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru, uključujući izlovne kanale, izlovne jame i dovodno‐odvodne kanale.

3. Korisnici sredstava:
Pravo da konkurišu imaju:
‐ privredna društva – registrovana za obavljanje delatnosti slatkovodne akvakulture.
Privredna društva koja konkurišu moraju imati sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i objekat koji se rekonstruiše ili podiže mora biti na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

4. Uslovi za učešće na konkursu i potrebna dokumentacija:
4.1.Potrebna dokumentacija za rekonstrukciju ribnjaka
1. čitko popunjen obrazac prijave na konkurs s potpisom odgovornog lica i overen pečatom;
2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
3. fotokopija izvoda iz registra Agencije za privredne registre;
4. dokaz o izmirenim vodnim naknadama ili dokaz da je odobren reprogram ;
5. fotokopija važeće vodne dozvole ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje vodne dozvole;
6. fotokopija rešenja – saglasnosti da je objekat izgrađen u skladu s veterinarsko‐sanitarnim uslovima – registracija objekta ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje rešenja;
7. izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga s podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele pod ribnjačkim površinama koje su predmet prijave (ne stariji od 30 dana odnosno dokaz da je predat zahtev za upis u list nepokretnosti), oblik svojine – privatna i obim udela 1/1 ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu ribnjačkih površina (najmanje 10 godina), izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga koji može glasiti na državnu svojinu (uz obaveznu saglasnost nadležnog državnog organa ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje saglasnosti) ili privatnu svojinu sa obimom udela privatne svojine 1/1, pri čemu ugovor mora da važi još najmanje pet godina;
8. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
9. investiciono‐tehničku dokumentaciju s predmerom i predračunom, koju je izradio odgovorni projektant;
10. predračun izvođača radova;
11. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2014. godinu.
Komisija zadržava pravo da, pored navedenih dokumenata, zatraži i druga dokumenta.

4.2.Potrebna dokumentacija za podizanje novih ribnjaka
1. čitko popunjen obrazac prijave na konkurs s potpisom odgovornog lica i overen pečatom;
2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
3. fotokopija izvoda iz registra Agencije za privredne registre;
4. izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga s podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele pod neobradivim poljoprivrednim zemljištem koje su predmet prijave (ne stariji od 30 dana odnosno dokaz da je predat zahtev za upis u list nepokretnosti), oblik svojine – privatna i obim udela 1/1 ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu neobradivog poljoprivrednog zemljišta (najmanje 10 godina), izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga koji može glasiti na državnu svojinu (uz obaveznu saglasnost nadležnog državnog organa ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje saglasnosti) ili privatnu svojinu sa obimom udela privatne svojine 1/1, pri čemu ugovor mora da važi još najmanje pet godina;
5. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
6. dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati projekat izgradnje ribnjačkih površina (lokacijska dozvola, dokaz da je podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili građevinska dozvola);
7. investiciono‐tehnička dokumentacija s predmerom i predračunom, koju je izradio odgovorni projektant;
8. rešenje o odobrenju za gradnju – građevinska dozvola i ugovor sa odgovornim izvođačem radova (za ribnjačke objekte čija je izgradnja u toku);
9. predračun izvođača radova;
10. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2014. godinu.
Komisija zadržava pravo da, pored navedenih dokumenta, zatraži i druga dokumenta.
Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno sa 30.11.2015. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487‐4407.

Detaljnije

Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

Расписује
К О Н К У Р С
за суфинансирање започињањa нових поступака комасације

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Циљ конкурса јесте започињање нових поступака комасације локалних самоуправа (градова и општина) с
територије АП Војводине.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА:
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 10.000.000,00 динара.
Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 55%. Преостали износ обезбеђује корисник средстава.
Предмет суфинансирања јесу трошкови: процене вредности земљишта, извођача геодетско‐техничких
радова, надзорног органа, радова на крчењу терена и уређењу земљишта који су нужни ради несметаног спровођења комасације, набавка белега, катастарско класирање и бонитирање земљишта и слично.
Предмет суфинансирања нису трошкови: комисије за комасацију, поткомисија, комисије за јавну набавку, консултантских услуга, канцеларијског материјала и опреме, израда програма комасације, телефона, струје, закупа просторија, репрезентације и слично.

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРУСУ:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП Војводине, уз услов да у претходном периоду нису закључили уговор о коришћењу средстава за започињање комасације, а да сама
реализација комасације још није започета.

4. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:
Конкурс је отворен закључно са 30.09.2015. године.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. пријава на конкурс;
2. копија ПИБ oбрасца;
3. копија картона депонованих потписа;
4. програм комасације (на увид);
5. копија сагласности на Програм комасације, коју издаје Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде;
6. копија акта којим је скупштина јединице локалне самоуправе донела Програм комасације;
7. копија Одлуке Скупштине општине о спровођењу комасације;
8. подаци о катастарској општини за коју се планира започињање поступка комасације и то: величина
грађевинског реона, величина ванграђевинског реона, број парцела у грађевинском реону, број парцела у ванграђевинском реону, обавезно навести да ли је у предметној катастарској општини у претходном периоду већ реализована комасација (податке преузети од службе за катастар непокретности).
Уколико буде неопходно, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем
тексту: Секретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:
Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство. Критеријуми за оцену пријава дефинисани су Правилником о додели подстицајних средстава путем конкурса за започињање нових поступака комасације. Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

7. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
Одобрена средства у висини до 55% биће исплаћена по достављању извештаја о реализацији уговорене
обавезе.
Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.

8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:
Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то: поштом на адресу „Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад” или лично – на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине (радним даном до 14 часова). Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс – комасација”, а на полеђини коверте – назив и адресу подносиоца пријаве.

9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487‐4405.

10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ:
Текст конкурса, образац пријаве на конкурс и Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за
започињање нових поступака комасације могу се преузети са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

Расписује
К О Н К У Р С
за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Циљ конкурса јесте суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура на територији АП Војводине.

2. ВИСИНА СРЕДСТАВА:
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу износи 10.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50%. Преостали износ обезбеђује корисник средстава.

3. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРУСУ:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП Војводине.

4. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:
Конкурс је отворен закључно са 30.09.2015. године.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. пријава на конкурс;
2. копија ПИБ oбрасца;
3. копија картона депонованих потписа;
4. пројектни задатак (дати краћи опис природних потенцијала за наводњавање, потреба за наводњавањем, могуће начине решења проблема, величина површине за наводњавање за коју се припрема техничка документација, остале чињнице значајне за израду техничке документације) који припрема ЈВП „Воде Војводине”;
5. процена вредности израде техничке документације – припрема ЈВП „Воде Војводине”;
6. одлука надлежног органа локалне самоуправе о приступању изради Техничке документације.

Уколико буде потребно, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:
Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми за оцену пријава дефинисани су Правилником о додели подстицајних средстава путем конкурса за израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура. Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

7. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Уговор о изради техничке документације закључују Секретаријат, локална самоуправа и ЈВП „Воде
Војводине”.
Избор приређивача техничке документације (у даљем тексту: Приређивач), закључење уговора с њим, праћење реализације израде техничке документације и плаћања према Приређивачу обављаће ЈВП „Воде Војводине”.
Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.
8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:
Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то: поштом на адресу „Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад” или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине (радним даном до 14 часова). Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс – израда техничке документације”, а на полеђини коверте – назив и адресу подносиоца пријаве.
9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487‐4405.

10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ:
Текст конкурса, образац пријаве на конкурс и Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура, могу се преузети са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад
Расписује
К О Н К У Р С
за суфинансирање опремања пољочуварске службе
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Циљ конкурса јесте oпремање пољочуварске службе с територије АП Војводине.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА:
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 20.000.000,00 динара.
Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50%. Преостали износ обезбеђује корисник
средстава.
Предмет суфинансирања јесу трошкови набавке опреме пољочуварске службе, а према Правилнику о додели подстицајних средстава путем конкурса за опремање пољочуварске службе.

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРУСУ:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП Војводине који су донели одлуку којом се предвиђа оснивање пољочуварске службе.

4. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:
Конкурс је отворен закључно са 30.09.2015. године.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. пријава на конкурс;
2. копија ПИБ обрасца;
3. копија картона депонованих потписа;
4. копија општинске одлуке којом се предвиђа оснивање пољочуварске службе;
5. извештај о раду пољочуварске службе у 2015. години (извештај треба да садржи: опис организације пољочуварске службе, с бројем и распоредом пољочувара на територији локалне самоуправе; опремљеност службе; податке о сарадњи службе с полицијом, комуналном полицијом и судом; податке о сарадњи с локалним удружењима и организацијама; најзначајније резултате у раду службе и уочене проблеме у њеном раду; остале информације значајне за рад службе). Извештај достављају локалне самоуправе на чијој територији већ функционише пољочуварска служба.
6. попис планиране опреме за рад пољочуварске службе – по врсти и количини опреме, с
предрачунима.
Уколико буде потребно, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем
тексту: Секретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:

Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми за оцену пријава дефинисани су Правилником о додели подстицајних средстава путем конкурса за опремање пољочуварске службе. Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
7. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
Одобрена средства у висини до 55% биће исплаћена по достављању извештаја о реализацији уговорене обавезе.
Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.
8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:
Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то: поштом на адресу „Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад” или лично – на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине (радним даном до 14 часова). Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс – пољочуварска служба”, а на полеђини коверте – назив и адресу подносиоца пријаве.

9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487‐4405.

10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ:
Текст конкурса, образац пријаве на конкурс и Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за опремање пољочуварске службе могу се преузети са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградњe и реконструкцијe водних објеката у јавној својини, ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине. Основни циљ јесте обезбеђење санитарно чисте пијаће воде за потребе домаћинства.

Овим конкурсом обухваћени су радови око изградње или реконструкције објеката водоснабдевања, као што су бушење и опремање бунара, објеката, те набављања опреме за побољшање квалитета воде − фабрика воде, црпних станица, као и набавке и уградње електромашинске опреме, резервоара, главних магистралних доводника воде до насеља или индустријe.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Износ средстава који се додељује по конкурсу јесте 150.000.000,00 динара.

Максимални износ који одобрава Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) по пријави јесте
20.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Минималан износ учешћа сопственим средствима подносиоца пријаве јесте 20% од вредности пројекта, без ПДВ-а.

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право учешћа на конкурсу имају градови и општине с територије Аутономне покрајине Војводине, за потребе својих месних заједница, јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и привредних друштава која врше поверене послове из области комуналне − водопривредне делатности, а чији су оснивачи градови и општине (у даљем тексту: крајњи корисници средстава).

Максималан број пријава које по овом конкурсу могу поднети градови јесте три (3), док општине могу да поднесу две пријаве(2).

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. Измирена обавеза за водне накнаде за коришћење водног добра и за испуштену воду од стране крајњих корисника средстава, а закључно са 31.12.2014. године, или потписан
репрограм дуга. Уколико крајњи корисник средстава није обвезник накнаде, доставити оверену изјаву да није задуживан по том основу.

Образац изјаве може се преузети с веб-странице www.psp.vojvodina. gov.rs и прилагодити називу крајњег корисника средстава.

2. Регулисана обавеза по уговорима из претходних конкурса – извршени радови и оправдана средства и достављен извештај или закључен анекс уговора о продужењу рока извршења радова.

Секретаријат неће разматрати захтеве из општина и градова с којима је у судском спору и који немају регулисане обавезе по горенаведеним критеријумима.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Пријаве на конкурс подносе се закључно са 30.09.2015. године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. Пријава на конкурс − која се може преузети с веб-странице www.psp.vojvodina.gov.rs
− у којој ће јасно бити назначен назив објекта за који се тражи учешће Секретаријата у суфинансирању, с потписом градоначелника или председника општине;

2. Одлука Општинског/Градског већа о реализацији инвестиције, у којој је опредељен износ сопственог учешћа. Форма одлуке може се преузети с веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs;

3. Извод из општинског/градског буџета којим се потврђује износ сопственог учешћа –
доставити најкасније 30 дана од дана потписивања уговора.

4. Важећа грађевинска дозвола;

5. Извод из пројекта за извођење радова, израђеног по важећем Закону о планирању и изградњи;

6. Извештај организације која је извршила техничку контролу пројекта;

7. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;

8. Предмер и предрачун трошкова за извођење радова и/или набавку и уградњу опреме;

9. За објекте који се граде у складу с чланом 145. Закона о планирању и изградњи за тачке 4. и 5, приложити документацију у складу с поменутим законом.

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
1. Приспеле пријаве разматраће комисија коју именује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

2. Након прегледа приспелих пријава, комисија сачињава записник о свом раду у коме, између осталог, предлаже листу корисника средстава, а на основу критеријума и бодова прописаних Правилником о додели средстава за суфинансирање изградњe и реконструкцијe водних објеката у јавној својини за 2015. годину.

3. Критеријуми и систем бодовања и друга питања значајна за реализацију конкурса регулисани су Правилником о додели средстава за суфинансирање изградњe и реконструкцијe водних објеката у јавној својини за 2015. годину.

4. Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство на основу записника комисије.

5. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава биће регулисана уговором.

6. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

7. Конкурсна документација се не враћа.

8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

Уговори с корисницима средстава биће закључени најкасније 15. дана од донете одлуке о додели средстава.

9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

1. Средства у вредности 30% од додељеног износа биће пренета након потписивања уговора, а у складу с приливом средстава. Oстатак средстава биће исплаћиван по правдању уплаћеног аванса, а по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, у сразмери која је утврђена уговором.

2. Корисник средстава дужан је да реализује додељена средства у року од годину дана од датума потписивања уговора.

3. Корисник средстава дужан је да избере извођаче радова и да набави опрему у складу с прописима који регулишу јавне набавке, те да обезбеди од извршиоца радова покривеност датог аванса банкарском гаранцијом.

4. У случају да се средства потроше ненаменски или да се не реализују у предвиђеном року, корисник је дужан да их врати са законском затезном каматом.

5. Секретаријат задржава право да контролише утрошак средстава увидом у извршење радова и документацију, путем овлашћених представника Секретаријата и представника буџетске инспекције.

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА И РОКОВИ
Пријаве на конкурс, са свом потребном документацијом, доставити путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, или лично на писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе. Писарница прима поднеске радним даном од 9,00 до 14,00 часова.

11. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације у вези с конкурсом могу се добити у Секретаријату, путем телефона
021/4881-635. Особа за контакт: Вељко Комад.
12. ПОДАЦИ О ПРЕУЗИМАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ Текст конкурса и обрасци, као и пријаве за конкурс, одлуке и изјаве могу се преузети с
веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

ribnjakPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine

Pravo da konkurišu imaju: privredna društva – registrovana za obavljanje dela tnosti slatkovodne akvakulture.

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno sa 15.09.2015
godine.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole

rezanje_011POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole kroz nabavku opreme

Pravo da konkurišu imaju srednje poljoprivredne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se zaključno  sa 15.09.2015. godine

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

vodovod_070607POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

Predmet konkursa je sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda radi unapređenja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a cilj je obezbeđenje sanitarno čiste  pijaće vode za potrebe domaćinstva i bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih pogona. Obezbeđivanjem dostojnih uslova življenja sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.

Radovi u smislu ovog konkursa, se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja, kao što je bušenje i opremanje bunara, objekata i opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode, crpnih stanica, nabavke i ugradnje elektromašinske opreme, rezervoara, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije, odnosno za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova (bez kućnih priključaka), crpnih stanica, nabavku elektromašinske opreme i uređaja za prečišćavanje otpadnih – fekalnih voda.

Prijave na konkurs podnose se zaključnosa 15.04.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta

odvodnjavanjePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini

Za realizaciju radova na uređenju otvorene kanalske mreže kojom upravlja JVP „Vode Vojvodine“ i koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, raspisuje se konkurs za sredstva u iznosu do 590.000.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi/opštine) sa teritorije AP Vojvodine, koje pristupaju radovima na uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.
Sredstva za sufinansiranje u visini do 60% od ukupne vrednosti radova obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat). Preostala sredstva obezbeđuju lokalne samouprave.

Konkurs je otvoren zaključno sa 24.04.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda

3153-757055POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2015. godinu

Cilj konkursa je povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradnih mreža u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2015 godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke protivgradnih mreža u voćarskoj proizvodnji.

Konkurs je otvoren do utrošaka sredstava, a zaključno sa 30.09.2015. godine.

Detaljnije