Konkurs – šumarstvo

Konkursi

ForestPathPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2013. godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeliće u 2013. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu do 31.436.589,00 dinara za realizaciju sledećih poslova:
1. Zaštita šuma i šumskih zasada u ukupnom iznosu do 15.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za sprovođenje mera zaštite šuma u 2014. godini planirana osnovama gazdovanja šumama i po ukazanim potrebama (po proceni korisnika i sopstvenika šuma na osnovu saopštenja prognozno- izveštajne službe).
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova.

2. Zaštita šuma od požara – izgradnja protivpožarnih pruga u ukupnom iznosu do 2.250.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti u 2014. godini za izgradnju protipožarnih pruga u dužini 15 kilometara sa jediničnom cenom 150.000,00 dinara po kilometru.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova.

3. Zaštita šuma od požara – nabavka protivpožarne opreme u ukupnom iznosu do 6.186.589,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za nabavku opreme u 2014. godini.
Sredstva se dodeljuju u celosti nakon potpisivanja ugovora.

4. Izrada Plana razvoja šuma u Nacionalnom parku Fruška Gora u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za izradu Plana razvoja šuma u skladu sa članom 21. Zakona o šumama.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po davanju saglasnosti na planski dokument.

5. Izrada Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara na području Nacionalnog parka Fruška Gora u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za izradu Programa gazdovanja šumama u skladu sa članovima 23. i 25. Zakona o šumama.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po po davanju saglasnosti na planski dokument.

6. Naučno-istraživački rad u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za finansiranje odabranih projekata naučno- istraživačkog rada sa sledećim temama istraživanja:

  • način i mogućnosti pošumljavanja degradiranih poljoprivrednih zemljišta u Vojvodini;
  • proces sušenja šuma u Vojvodini.

Sredstva se dodeljuju u celosti nakon potpisivanja ugovora.

Eventualni troškovi PDV po svim tačkama ovog konkursa uračunati su u jedinične i ukupne cene poslova.

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom je 31.10.2013. godine.

Detaljnije