Izgradnja i rekonstrukcija objekata fekalne kanalizacije

Konkursi

documents full handsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije objekata fekalne kanalizacije

1. Predmet i cilj javnog konkursa
Ovim konkursom dodeljuju se sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije objekata fekalne kanalizacije.
Minimalan iznos učešća sopstvenim sredstvima podnosioca zahteva je 15% od iznosa podnetog zahteva.

Radovi i projekti, u smislu ovog konkursa, se odnose na izradu glavnih projekata i za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje otpadnih-fekalnih voda: kolektorskih vodova, crpnih stanica, nabavku elektromašinske opreme i uređaja za prečišćavanje otpadnih-fekalnih voda.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po javnom konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 94.705.259,76 dinara

3. Iznos sredstava po zahtevu:
Maksimalan iznos koji se dodeljuje po zahtevu je do 5.000.000,00 dinara.

4. Ko ima pravo prijave na konkurs i uslovi prijave
Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, a za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine (U daljem tekstu: krajnji korisnici sredstava).

•    Izmirena obaveza za vodnu naknadu za ispuštenu vodu od strane krajnjih
korisnika sredstava (mesne zajednice i gore pomenuta preduzeća), a zaključno sa 31.12.2012. godine. Ukoliko krajnji korisnik sredstava nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživano po tom osnovu. Izjava se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu krajnjeg korisnika sredstava;

•    Dostavljen kompletan izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima iz
oblasti otpadnih voda, koje je finansirao Sekretarijat, gde su istekli rokovi pravdanja sredstava (ukoliko je bio korisnik sredstava).

•    Obezbeđena investiciono-tehnička dokumentacija na nivou glavnih izvođačkih
projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije (za izgradnju ili rekonstrukciju);

•    Pribavljeni prethodni uslovi i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih
organa.

5. Dokumentacija potrebna za podnošenje prijave
Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za odvođenje i prečišćavanje fekalnih otpadnih voda podnosi se sledeća dokumentacija:
1. Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv budućeg projekta fekalne kanalizacije za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, potpisana od strane gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. Odluka nadležnog organa o izradi glavnog projekta u kojoj je opredeljen iznos
sopstvenog učešća;

3. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

4. Ponuda sa predmerom i predračunom troškova za izradu glavnog projekta.

Za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje i prečišćavanje
fekalnih otpadnih voda podnosi se sledeća dokumentacija:
1. Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, potpisana od strane gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. Odluka nadležnog organa investitora o građenju objekta i izvoru sredstava (ako se građenje finansira udruženim sredstvima ili iz kredita, priložiti odluku svakog udružioca o odobrenju sredstava odnosno kredita);

3. Izvod iz glavnog projekta objekta sa kojim se učestvuje na konkursu, koji mora da sadrži kratak opis i prikaz osnovnih karakteristika objekta (tehnološki deo, hidrotehnički deo, građevinski deo i deo o zaštiti izvođača), predračun ukupnih radova, prikaz objekta na situaciji pogodne razmere, tako da se jasno vidi njegov položaj u odnosu na ostale objekte u sistemu za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, osnova i glavni presek objekta u pogodnoj razmeri (za glavne kolektorske vodove uzdužni profil);

4. Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;

5. Nalog i/ili nalaz inspekcijskih organa ili nadležnih institucija;

6. Lokacijska dozvola;

7. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

8. Ponuda sa predmerom i predračunom troškova za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju opreme.
U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

6. Postupak za dobijanje sredstava
Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a na osnovu kriterijuma I bodova propisanih Pravilnikom o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstva iz budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Konačnu odluku o dodeli, načinu i dinamici prenosa sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava biće regulisana ugovorom.

7. Trajanje konkursa
Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 28.06.2013. godine.

8. Adresa na koju se podnose prijave i informacije o konkursu
Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine. Pisarnica prima podneske radnim danom do 14 časova.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon: 021/487-4410.

Obrasce: Prijave na konkurs i Izjave se mogu preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs