Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje i izdavanje časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada

Konkursi

newspaperMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje i izdavanje časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada

Sistem licenciranja organizacija socijalne zaštite i stručnih radnika, koje je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike započelo, ima za cilj unapređenje i standardizovanje kvaliteta u socijalnoj zaštiti u Srbiji. Uspostavljanje sistema licenciranja je veliki i značajan izazov. Stručnim radnicima licenca se izdaje za obavljanje: osnovnih stručnih poslova, specijalizovanih, supervizijskih i pravnih (samo u CSR). Licenca se obnavlja na zahtev stručnog radnika nakon što protekne rok na koji je izdata, ukoliko stručni radnik ispuni propisane uslove. Stručni radnik dužan je da u periodu od šest godina važenja licence ostvari 120 bodova. Bodove stiče tako što kreira, realizuje u svojstvu autora ili pohađa akreditovane programe obuke; piše i objavljuje stručne radove; učestvuje na konferencijama, kongresima, naučnim i stručnim skupovima relevantnim za socijalnu zaštitu, kao i na druge načine propisane Pravilnikom o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti.
U susret  procesu licenciranja, ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike rešilo je da podrži unapređenje časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada.

Opšti uslovi Konkursa:

  • Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana na teritoriji republike Srbije  koja se u okviru svoje aktivnosti prvenstveno bave socijalnom politikom i socijalnim radom,
  • Projekti se podnose na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu,
  • Sredstva za finansiranje projekta obezbeđena su u Budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 485.000,00 (slovima: četiristotineosam desetpethiljada) dinara,
  • Period sprovođenja projekta je od zaključenja ugovora  do kraja decembra 2013.godine,
  • Projekat se odnosi na unapređenje i izdavanje časopisa koji objavljuju radove koji doprinose unapređenju praktičnih i teorijskih znanja u oblasti socijalne politike i socijalnog rada.
  • Prednost na Konkursu imaće one organizacije koje već izdaju časopis iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada.
  • Krajnji rok za prijavljivanje odnosno za dostavu projektnih predloga je 1.april 2013. godine u 13  časova.  Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina.

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PROJEKTA

1.    Kriterijumi
Podnosioci prijave moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:
1)    da su registrovana udruženja u skladu sa Zakonom o udruženjima;
2)    da im je sedište na teritoriji Republike Srbije;

Ukoliko se ustanovi da podnosilac predloga projekta odnosno lice angažovano na realizaciji projekta, podleže sukobu interesa neće mu biti dodeljena sredstva na ovom Konkursu.

2.    Sadržaj projekta za koji se mogu dodeliti sredstva

Vrsta troškova koja se može uvrstiti u budžet projekta
U troškove koji se trebaju uvrstiti u budžet projekta spadaju: odabir radova, uredništvo, priprema za štampanje, promovisanje i ostali troškovi neophodni za unapređenje časopisa..U interesu je svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Modifikacije predloga projekta
Pre donošenja konačne odluke o finansiranju Komisija za procenu predloga projekata može podnosiocu prijave sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekta, u smislu budžeta i u smislu aktivnosti planiranih u projektu. Podnosilac predloga projekta ima pravo da prihvati ili odbije sugestije.
Budžet predloga projekta moguće je modifikovati pre donošenja konačne odluke o finansiranju, samo ukoliko je modifikacija  inicirana od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije – Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

3.    Podnošenje projektnih predloga- Kako se prijaviti i po kojoj proceduri
Potrebno je dostaviti osnovnu i prateću dokumentaciju:
Osnovnu dokumentaciju čine: popunjen Obrazac za pisanje predloga projekta (Aneks 1); popunjen Obrazac budžeta projekta – tabelarni prikaz budžeta (Aneks 2); Narativni budžet (Aneks 3).

Podnosioci prijava moraju se striktno pridržavati prijavnog formata i popuniti sve strane prema naznačenim redosledima.
Podnosici prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku, ćirilicom.
Molimo vas da prijavne formate popunite jasno i precizno, kako bismo mogli da na najbolji mogući način procenimo vaše prijave.

Prijave u kojima je Aneks 1- Obrazac za pisanje predloga projekta napisan rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećim.

Uz prijavu se mora predati i sledeća obavezna prateća dokumenta:

1)    Statut podnosioca prijave;
2)    Akt o registraciji podnosioca prijave;

Krajnji rok za prijem prijava

Krajnji rok za dostavu prijava je 1. april 2013. godine u 13  časova.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti Ministasrtvu rada, zapošljavanja i socijane politike na telefone:  011 363 14 95; 011 361 62 55;  ili elektronskim putem na gordana.milovanovic@minrzs.gov.rs

Link