Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO RADA I ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE’

Konkurs za lokalne samouprave – razvoj usluga socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za lokalne samouprave – razvoj usluga socijalne zaštite

1.     Uslovi konkursa
Na konkursu mogu učestvovati   opštine treće i četvrte grupe i devastirana područja u skladu sa Urebom Vlade Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu, ( «Službeni glasnik RS» br.62/2013):
Alibunar, Bajna Bašta, Batočina, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bogatić, Boljevac, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladimirci, Despotovac, Dimitrovgrad, Žabalj, Žabari, Ivanjica, Irig, Knić, Kovačica, Kovin, Koceljeva, Kraljevo, Leskovac,  Majdanpek, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Pazar, Opovo, Osečina, Paraćin, Prokuplje, Svilajnac,  Smederevska Palanka, Soko Banja, Srbobran, Titel, Trstenik, Ćićevac, Ćuprija, Ub, Čoka, Šid, Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljig, Ljubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac na Mlavi, Plandište, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Rača, Raška, Rekovac, Svrljig, Sečanj, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin i Crna Trava

Kriterijumi za pružaoce usluge
Lokalna samouprava mora angažovati pružaoca usluge u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti (čl.64., čl.65., čl.66. i čl.67.) koji ispunjava neke od sledećih kriterijuma:
•    Da je registrovana nevladina organizacija (udruženje građana);
•    Da je javna ustanova koja pripada sistemu socijalne zaštite;
•    Da je druga javna ustanova na lokalnom ili na regionalnom nivou;
1.3  Partnerstvo pružaoca usluga
Organizacija koja je odabrana od strane lokalne samouprave za pružaoca usluge, uslugu može pružati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama.

USLUGE KOJE SE MOGU PODRŽATI U OKVIRU KONKURSA

 • dnevnih usluga u zajednici: dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju.
 • usluga podrške za samostalan život: stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu.

Korisnici usluga mogu biti sva lica koja imaju potrebu za socijalnom zaštitom. Direktni korisnici su deca, stari, žrtve nasilja i druge osetljive grupe, a indirektno, korisnici usluga su i odrasla i radno sposobna lica iz porodica teško zapošljivih lica i porodica lica direktno pogođenih ekonomskom krizom, koja se mogu angažovati na poslovima podrške direktnim korisnicima.

Sredstva namenjena finansiranju projekata lokalnih samouprava
Ukupna raspoloživa sredstva namenjena konkursu iznose 100.000.000,00 (stomiliona) dinara i  obezbeđena su od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u Budžetu Republike za 2014. godinu. Iznos sredstava za koje može konkurisati jedna lokalna samouprava ne može biti veći od 1.500.000,00 (jedanmilionpetstotinahiljada) dinara .

KRITERIJUMI ZA SADRŽAJ PROJEKATA ZA KOJE SE MOŽE PODNETI PRIJAVA
Trajanje: Finalizacija projekata očekuje se do kraja decembra 2014. godine.

Lokacija: Projekti se moraju realizovati na teritoriji opštine koja se prijavljuje.

Broj predloga i odobrenih projekata po podnosiocu prijave
Opština podnosilac prijave može da podnese najviše jedan projekat.

Modifikacije predloga projekta
Nakon isteka roka za dostavu predloga projekta, a pre donošenja konačne odluke o finansiranju Komisija za procenu predloga projekata Ministarstva može podnosiocu prijave sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekta, u smislu budžeta i u smislu aktivnosti planiranih u projektu. Podnosilac predloga projekta ima pravo da prihvati ili odbije sugestije.

Kriterijumi za troškove koji se mogu uvrstiti u budžet projekta
Preporuke za dodelu sredstava uvek podležu procesu provere koji prethodi potpisivanju ugovora – utoliko se može pojaviti situacija koja zahteva promenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za promenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata Ministasrtva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Stoga je u interesu svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi
Da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
•    budu neophodni za sprovođenje usluge i da su usaglašeni sa principima poštenog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
•    budu stvarni troškovi pružaoca usluge ili njihovih partnera tokom perioda realizacije projekta,
•    tokom realizacije projekta, budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima pružaoca usluge ili njegovih partnera, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom.

U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora, prihvatljivi troškovi uključuju: nabavke materijala i sredstava za rad, troškove osoblja koje pruža usluge korisnicima, tekuće troškove održavanja, komunalne usluge i slično.

Neprihvatljivi troškovi
Sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
•    opremanje i adaptacije objekata;
•    kupovina opreme;
•    edukacije;
•    dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
•    pristigle pasivne kamate;
•    stavke koje se već finansiraju iz drugih okvira;
•    honorari za osoblje angažovano na poslovima upravljanja projektom;
•    troškovi kampanja.

Doprinosi opština
Svaki doprinos je dobrodošao i potrebno ga je iskazati u predlogu projekta i u narativnom budžetu. Opština obezbeđuje iz vlastitih sredstava naknade osoblja angažovanog na upravljanju projektom, kao i sve ostale troškove ukoliko su neophodni za sprovođenje projekta, a koje ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike ne finansira i u ovom konkursu se nalaze pod stavkom «neprohvatljivi troškovi».

KAKO SE PRIJAVITI I PO KOJOJ PROCEDURI
Razmatraće se samo one prijave koje su napravljene na utvrđenom obrascu za prijavu na konkurs. Obrazac za prijavu na konkurs treba da bude dostavljen u elektronskoj i štampanoj formi. Štampana forma treba da sadrži originalne potpise i zvanične pečate.

Prijave treba da budu popunjene od strane opštine koja podnosi projekat. Prijavu potpisuje i overava odgovorno lice iz lokalne samouprave (predsednik opštine, gradonačelnik).

Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike se šalje obavezna dokumentacija:
•    Popunjeni formulari za prijavu (Dokument 1)
•    Tabelarni (Dokument 2) i Narativni (Dokument 3) budžet
•    Odluka lokalne samouprave o uspostavljanju usluge socijalne zaštite čije finansiranje se na ovom konkursu traži
•    Odluka o načinu i visini participacije korisnika

Potrebno je poslati:
•    Jedan štampani original i jednu štampanu kopiju celokupne dokumentacije, kao i CD sa navedenom dokumentacijom (Dokumenta se overavaju pečatom opštine)
Podnosioci prijava svoje predloge projekata popunjavaju ćirilicom na srpskom jeziku.

Gde i kako poslati prijave
Sva dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.
Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:

Adresa
Ministasrtvo rada, zapošljavanja i socijane politike
Nemanjina 22-26 (II sprat C krilo, kancelarija br.15.)
11000 Beograd

Prednja strana koverte mora sadržati sledeće podatke:
Prijava na konkurs za lokalne samouprave
Naziv opštine
Adresa opštine podnosioca prijave
«NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA»

Krajni rok za prijavu
Krajnji rok za slanje prijava je 5  maj 2014. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog datuma.

Detalji

Sredstva za podsticanje programa i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite

protecting familyMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje zahteva za dodelu sredstava za podsticanje programa i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti  zaštite porodice i dece i socijalne zaštite

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu («Službeni glasnik RS», broj 110/13) u razdelu 30-Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040-Porodica i deca, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, opredeljena su  sredstva namenjena za podsticanje programa-aktivnosti ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite.

U skladu sa odredbama Zakona o udruženjima («Službeni glasnik RS», br.51/09 i 99/11); Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja («Službeni glasnik RS» broj 8/12) i članom 9. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 101/11, 93/1,62/13 I 108/13 ) Odsek za ekonomsko-finansijske poslove iz oblasti zaštite porodice i dece u Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove Ministarstva, u okviru svojih finansijskih mogućnosti, povremeno i selektivno odobrava sredstva u vidu sufinansiranja, podrške i jednokratnih pomoći organizacijama i udruženjima za programe i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite i to prvenstveno organizacijama/udruženjima koje su registrovane za obavljanje aktivnosti koje imaju za cilj:

1) Organizovanje edukativnih, kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti i manifestacija, koje doprinose psiho-fizičkom razvoju dece, poboljšanju kvaliteta njihovog odrastanja i socijalizacije, prioritetno onih namenjenih deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deci bez roditeljskog staranja i deci iz socijalno ugroženih porodica;

2) Unapređenje materijalnih i tehničkih uslova rada organizacija i udruženja iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite koje se bave problemima nasilja i zlostavljanja u porodici a ženama i deci-žrtvama porodičnog nasilja pružaju razne vrste usluga, zaštite, podrške i stručne pomoći;

3) Humanitarne, kulturno-obrazovne i edukativne aktivnosti i programe u cilju zaštite, podrške i pomoći osobama sa invaliditetom, bolesnim i napuštenim licima  iz socijalno ugroženih porodica i drugih marginalizovanih grupa.

I  – NAČIN,  POSTUPAK I ROKOVI DOSTAVLJANJA ZAHTEVA

Zahtevi i predlozi se dostavljaju u pisanoj formi, na propisanom obrascu O-PP koji čini sastavni deo ovog poziva sa naznakom «Prijava na poziv za podnošenje zahteva i predloga za dodelu sredstava za podsticanje programa i aktivnosti iz oblasti zaštite porodice i dece».

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, preporučenom ili kurirskom poštom ili na pisarnici Ministarstva.
Adresa na koju treba dostavljati zahteve: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove – Odsek za ekonomsko-finansijske poslove iz oblasti zaštite porodice i dece, ul. Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom «ne otvarati».

Zahtevi i predlozi mogu se dostavljati u periodu od 01.03.2014. do 01.12.2014. godine. Zahtevi dostavljeni van datog roka, neće se razmatrati.

Razmatranje dostavljenih zahteva vrši Komisija koju svake godine formira Ministar nadležan za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

II – DOSTAVLJANJE ZAHTEVA

Podnosioci zahteva i predloga pored pismenog zahteva sa obrazloženjem zahteva ili objašnjenjem predloga treba da dostave:

1)  Akt o osnivanju – rešenje nadležnog organa o registrovanju organizacije/udruženja (Agencija za privredne registre);
2) Kopiju statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program-aktivnost realizuje;
3) Koncizno i jasno popunjen Obrazac za podnošenje zahteva i predloga za dodelu sredstava za podsticanje programa i aktivnosti iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite sa jasno definisanim programom (suština i način realizacije; vreme trajanja i izvori finansiranja; ciljna grupa; efekti i ciljevi programa i aktivnosti) – Obrazac  O-PP  čija je forma data u prilogu.

Obrazac mora biti otkucan ili čitko popunjen štampanim slovima.

Detalji poziva

Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

1.    Predmet oglašavanja
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće:

1.    Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija
–    Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom
–    Dnevni boravci za osobe sa invaliditetom
–    Stimulativni i inkluzivni programi namenjeni deci, odraslim i starim osobama sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama u cilju  prevencije institucionalizacije

2.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja
–    Uklanjanje arhitektonskih barijera

3.    Usluge podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom
–    aktivnosti dopunske podrške koje svojim sadržajem spadaju u domen stimulacije, integracije i reintegracije, inkluzije, edukacije, radno okupacionih i psihosocijalnih programa u širem smislu
–    aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom  stvaranjem mogućnosti za slobodan izbor uslova i načina života u izabranom okruženju

2.    Podnosioci prijava
Podnosioci predloga projekata mogu biti isključivo:
1.    Registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji
2.    Udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta.

3.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
Način pisanja predloga projekta:
Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
•    Obrasci: Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta, Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta, Aneks 3 – Narativni budžet i Aneks 4 – Izvršni pregled projekta (dostupni na internet adresi Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike www.minrzs.gov.rs)
•    Akt o registraciji (uverenje da je udruženje upisano u registar nadležnog organa) i  kopija statuta udruženja
•    Ukoliko se projekat prijavljuje u partnerstvu obaveznu dokumentaciju čine i Protokol o saradnji odnosno partnerstvu, Statut partnera i akt o registraciji partnera.

4.    Rok i način dostavljanja projektnih predloga
Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu:
Beograd, Nemanjina 22-26 sa naznakom  „ZA KONKURS – NE OTVARATI”.

Predlozi projekata dostavljaju se poštom preporučeno, kurirskim putem ili ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u dva odštampana primerka (1 originalni overeni primerak i 1  fotokopija)  i u elektronskoj formi na CD-u.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 21.03.2014. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs ili pozivom na brojeve telefona: +381 11 361 34 93 i +381 11 3620 928.

Detalji konkursa

Poziv za podnošenje predloga projekata

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama u čije   ciljeve delovanja spadaju negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i/ili poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih boraca,  da  podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu.

Prioritet u ovom pozivu jeste unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji kao i negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, kroz pružanje podrške projektima u oblasti:
1.    psihosocijalne rehabilitacije boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca;
2.    negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE:
–   deluju na području Republike Srbije
–  u čije   ciljeve delovanja spadaju negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije
i/ili poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih boraca,
–  upisane su u Registar udruženja kod nadležnog organa;
–  imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta, a za predloge projekata
koji se odnose na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene
institucije/ustanove/zavodi nastupaju u partnerstvu sa njima;
–  vode uredno finansijsko poslovanje;
–  da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u
svojstvu posrednika;

TRAJANJE PROJEKTA

Projektne aktivnosti realizuju zaključno sa 31.12.2014. godine, što će se posebno precizirati ugovorom o realizaciji projekta.

PRIJAVA PROJEKATA
Svaka organizacija može prijaviti najviše tri projekta koje će realizovati u 2014. godini.
Maksimalna vrednost pojedinačnog projekta je do 3.000.000,00 dinara.
Program naročito sadrži: oblast u kojoj se program realizuje, teritoriju na kojoj bi se program realizovao, vreme i dužinu trajanja programa, vrstu i obim aktivnosti koji bi se vršili u toku realizacije programa i ukupan broj lica koji je potreban za izvođenje programa .

DOKUMENTACIJA:

– projekat se prijavljuje svaki zasebno, na za to predviđenom obrascu (Obrazac 1);
– predlog budžeta se dostavlja za svaki projekat zasebno, na za to predviđenom obrascu (Obrazac 2);
– ukoliko se predlog projekta odnosi na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene institucije/ustanove/organizacije, prednost će imati programi/projekti koji se sprovode u partnerstvu sa tom institucijom/ustanovom/organizacijom (Obrazac 3 – model ugovora o partnerstvu);
– detaljno razrađen elaborat za svaki od projekata;
– kopija  osnivačkog akta (statuta) udruženja.
Prijavu za učešće na javnom pozivu po konkursu podnosi ovlašćeno lice nevladine organizacije i ono je odgovorno  za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena.

Kriterijumi za ocenu predloženih projekata su:

1.    usklađenost predloga projekta sa ciljevima i prioritetima konkursa;
2.    jasno opisani problemi i preduslovi realizacije projekta;
3.    jasno opisane aktivnosti projekta;
4.    kreativnost i inovativnost ponuđenih rešenja;
5.    jasno opisani i merljivi rezultati projekta;
6.    uključenost većeg broja pripadnika ciljnih grupa u realizaciju projekta;
7.    jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta (precizno struktuiran prema vrsti troškova)
8.    realan i opravdan budžet u odnosu na predložene aktivnosti projekta
9.    kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekta za realizaciju  projektnih  aktivnosti;
10.    mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 100 na osnovu čega će biti sačinjena rang lista projekata.

KORIŠĆENJE ODOBRENIH SREDSTAVA

Finansiranje projekata vrši se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, kojim se definišu uslovi plaćanja.

Odobrena sredstva organizacija može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta.
Indirektni odnosno režijski troškovi (tekući, redovni troškovi vezani za rad same organizacije), iz Obrasca 2 – Budžet projekta, ne mogu preći 25 % od predloženog budžeta  projekta.
Organizacija ne može koristiti odobrena sredstva za :
•    promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita.
•    pokrivanje dugovanja;
•    namirivanju pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
•    stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
•    kupovinu zemlje i izgradnja objekata;
•    kupovina opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima.
•    individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
•    kupovinu vozila;
•    retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Tokom realizacije odobrenih projekata finansijer će vršiti kontrolu i procenjivanje (monitoring i evaluaciju) sprovođenja prihvaćenih projekata. Negativni izveštaj uticaće na dalje finansiranje odobrenih projekata.
Finansijer ima pravo da zahteva modifikaciju projekta kao i zaključenog Ugovora, odnosno po otpočinjanju realizacije Ugovora, u odnosu na eventualnu redukciju budžeta Ministarstva, sa jedne strane, ali i ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke projekata ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju projekata, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da Udruženje u toku implementacije nije ostvarilo planirane rezultate ili nije sprovelo sva planirane aktivnosti.
Finansiranje projekata se vrši na godišnjem nivou, mesečnim isplatama u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.
Ministarstvo će na osnovu ovog poziva doneti odluku o finansiranju projekata na osnovu koje će Play blackjack blackjack tips for a winning streak can be condensed into four simple steps with the basic strategy chart as No. biti zaključeni ugovori o finansiranju.

ROK I NAČIN ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA

Zainteresovane organizacije, dužne su da predloge programa/projekata dostave najkasnije do 28. februara 2014. godine u 12 časova.

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca ili formata    ( na primer : ako je propisani obrazac u Word dokumentu onda se obrazac popunjava i dostavlja u Word dokumentu  a ne na primer u PDF- u, JPG  ili u nekom drugom formatu)  neće se uzeti u razmatranje.

Predlog projekata dostavlja se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u, u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektoru za boračko-invalidsku zaštitu, na adresu: Makedonska 4a, Beograd, isključivo preporučenom poštom ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: “”NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA””.
Obrasci za prijavu dostupni su na web adresi www.minrzs.gov.rs  Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Zakasnele prijave, kao i nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uslove iz ovog Poziva neće se razmatrati.
Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata koji se finansiraju iz opredeljenih sredstava donosi se u roku, ne dužem od 15 radnih dana od dana zaključenja konkursa. Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet stranici Ministarstva rada,zapošljavanja i socijalne politike.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Uvid se može izvršiti isključivo uz prethodnu najavu.

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru programa koji se finansiraju donosi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike u roku od 30 dana od dana utvrđivanja liste vrednovanja i rangiranja koja se  objavljuje na zvaničnoj internet stranici ministarstva.

Do podnošenja konačnog izveštaja nosioci projekta su dužni da zaključe ugovor sa ovlašćenim revizorom (upisanim u registar Komore ovlašćenih revizora www.kor.rs/registri.asp) i da originalni primerak ugovora dostave Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Nakon potpisivanja ugovora o finansiranju Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike će uplatiti sredstva na namenski podračun korisnika, koji je otvoren samo za potrebe odobrenog projekta.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo elektronskom poštom na adresu ivanam@minrzs.gov.rs ili zivko.trikic@minrzs.gov.rs.

Detalji konkursa

Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj:

1.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja
2.    Unapređenje prostorno tehničkih uslova rada organizacija osoba sa invaliditetom
3.    Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa kroz različite humanitarne programe.
Sredstva za Stalni otvoreni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Podnosioci prijava
Podnosioci predloga projekta mogu biti isključivo:
1.    registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji;
2.    direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta.

Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
Način pisanja predloga projekta:
Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
1.    obrasci – Prijavni formati – Aneks 1 i Aneks 2 (dostupni na internet adresi Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike www.minrzs.gov.rs)
2.    akt o registraciji (uverenje da je udruženje upisano u registar nadležnog organa) i  kopija statuta udruženja
3.    ukoliko se projekat prijavljuje u partnerstvu obaveznu dokumentaciju čine i Protokol o saradnji odnosno partnerstvu, Statut i akt o registraciji partnera.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga
Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26 sa naznakom  „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 28.11.2014. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs ili na na telefone: + 381 11 361 34 93 i + 381 11 36 20 928.

Detalji

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

woman in wheelchair

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Prioritet Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz

1.    Razvoj inovativnih servisa

2.    Podršku razvoju i realizaciji stimulativnih i inkluzivnih programa čiji je cilj socijalna integracija i inkluzija osoba sa invaliditetom

3.    Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama u cilju stvaranja uslova za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

•    da su registrovani Savezi udruženja;

•    da im je sedište u Republici Srbiji;

•    da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;

•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentaciju čine:
–    Obrazac za pisanje predloga projekta (Aneks 1),
–    Obrazac budžeta projekta (Aneks 2) i
–    Obrazac – mesečni kalendar aktivnosti (Aneks 3)

Navedena dokumenta mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 29.11.2013. godine.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen (pečat i potpis odgovornog lica) i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Link

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

help-one-another hand circleMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga  socijalne zaštite

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije-Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, raspisuje konkurs za uspostavljanje, razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite u zajednici.

Cilj konkursa:

Cilj konkursa je podsticanje i razvoj usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta i poboljšanje položaja najugroženijih grupa građana.

Opšti uslovi konkursa:

 • Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana na teritoriji Republike Srbije;
 • Predlozi projekata se podnose na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu;
 • Sredstva za finansiranje projekta obezbeđena su zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013.godinu u ukupnom iznosu od 77.033.139,00 (slovima:sedamdesetsedammilionatridesettrihiljadestotridesetdevet) dinara;
 • Trajanje projekta ne može biti duže od šest meseci;
 • Maksimalan iznos sredstava po projektu je 1.500.000,00 (slovima: milionpetstotinahiljada) dinara;
 • Podnosilac prijave na konkurs može da podnese samo jedan predlog projekta;
 • Rok za prijavljivanje odnosno za dostavu projektnih predloga je 25.oktobar 2013. godine.

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PROJEKTA
Podnosioci prijave moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:
1)    da su registrovana udruženja u skladu sa Zakonom o udruženjima;
2)    da im je sedište na teritoriji Republike Srbije;
3)    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika.

Ukoliko se ustanovi da podnosilac predloga projekta odnosno lice angažovano na realizaciji projekta, podleže sukobu interesa neće mu biti dodeljena sredstva na ovom konkursu.

Kriterijumi za sadržaj projekata za koji se mogu dodeliti sredstva

 • Trajanje: trajanje projekta ne može biti duže od 6 meseci
 • Lokacija: sve projektne aktivnosti moraju se realizovati na teritoriji Republike Srbije.

Teme konkursa su:

1.Usluge socijalne zaštite

 • uspostavljanje novih  i unapređenje postojećih dnevnih usluga u zajednici: dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;
 • usluge podrške za samostalni život-stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu;

2.Unapređenje kvaliteta života posebno osetljivih grupa

 • povećanje kompetencija profesionalaca u sistemu socijalne zaštite;
 • informisanje šire javnosti o uslugama i načinu ostvarivanja prava u sistemu socijalne zaštite.

Broj predloga i odobrenih projekata po podnosiocu prijave:
Podnosilac prijave može da podnese samo jedan predlog projekta.
Prijavu može podneti sam ili u partnerstvu sa drugim udruženjima, jedinicom lokalne samouprave u kojoj se sprovodi projekat, Republičkom ustanovom socijalne zaštite ili drugom javnom ustanovom, privrednim subjektom idr.

Vrsta troškova koja se može uvrstiti u budžet projekta
Kao projektna sredstva u obzir se mogu uzeti samo prihvatljivi troškovi. Prihvatljivi troškovi, prema ovom konkursu moraju da:

 • budu neophodni za izvođenje projekta i da su usaglašeni sa principima poštenog finansijskog upravljanja, što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
 • tokom realizacije projekta budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima realizatora projekta, prepoznatljivi, proverljivi i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije – Sektoru za brigu o porodici i socijalnoj zaštiti.

U interesu je svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za unapređivanje položaja Romkinja u Republici Srbiji

RomaAetoliaMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za unapređivanje položaja Romkinja u Republici Srbiji

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava Budžeta Republike Srbije.

Prioritet Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprave za rodnu ravnopravnost je unapređivanje položaja Romkinja u skladu sa Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti, Akcionim planom za njenu implementaciju i Zaključnim zapažanjima Komiteta UN za eliminaciju diskriminacije žena, od jula 2013. godine.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Lokalna udruženja čiji programi će doprineti poboljšanju položaja Romkinja.

Rok dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovana udruženja, su dužna da predloge projekata dostave do 22. oktobra 2013. godine u 16 časova.

Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike
UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
Beograd, Terazije 41, treći sprat

Pravila konkursa, obrasci, uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Uprave za rodnu ravnopravnost: www.minrzs.gov.rs  i www.gendernet.rs.

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite

handsMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije-Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, aktivno radi na promociji i zaštiti prava najugroženijih kategorija stanovništva i povećanju kompetencija profesionalaca unutar sistema socijalne zaštite.

Cilj konkursa:

Cilj konkursa je unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji

Opšti uslovi konkursa:

 • Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana na teritoriji Republike Srbije;
 • Predlozi projekata se podnose na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu;
 • Sredstva za finansiranje projekta obezbeđena su u zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013.godinu u ukupnom iznosu od 105.000.000,00 (slovima: stopetmiliona) dinara;
 • Trajanje projekta ne može biti duže od šest meseci;
 • Maksimalan iznos sredstava po projektu je 1.500.000,00 (slovima: milionpetstotinahiljada) dinara;
 • Podnosilac prijave na konkurs može da podnese samo jedan predlog projekta;
 • Rok za prijavljivanje odnosno za dostavu projektnih predloga je 12.jun 2013. godine.

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PROJEKTA

1.    Kriterijumi za podnosioce prijave
Podnosioci prijave moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:
1)    da su registrovana udruženja u skladu sa Zakonom o udruženjima;
2)    da im je sedište na teritoriji Republike Srbije;
3)    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika.

Ukoliko se ustanovi da podnosilac predloga projekta odnosno lice angažovano na realizaciji projekta, podleže sukobu interesa neće mu biti dodeljena sredstva na ovom konkursu.

2.    Kriterijumi za sadržaj projekata za koji se mogu dodeliti sredstva

Trajanje: trajanje projekta ne može biti duže od 6 meseci

Lokacija: sve projektne aktivnosti moraju se realizovati na teritoriji Republike Srbije.

Teme konkursa su:

 • uspostavljanje novih  i unapređenje postojećih dnevnih usluga u zajednici: dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;
 • usluge podrške za samostalni život-stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu;
 • povećanje kompetencija profesionalaca unutar sistema socijalne zaštite;
 • informisanje šire javnosti o uslugama i načinu ostvarivanja prava u sistemu socijalne zaštite;
 • istraživanja u oblasti socijalne zaštite čiji rezultati mogu doprineti u kreiranju i vođenju socijalne politike i unapređenju sistema socijalne zaštite;
 • Izrada i primena modela praćenja lokalnih socijalnih usluga (monitoring i evaluacija).

3.    Podnošenje projektnih predloga- Kako se prijaviti i po kojoj proceduri

Potrebno je dostaviti osnovnu i prateću dokumentaciju:

Osnovnu dokumentaciju čine: popunjen Obrazac za pisanje predloga projekta (Aneks 1); popunjen Obrazac budžeta projekta – tabelarni prikaz budžeta (Aneks 2); Narativni budžet (Aneks 3).
Dostavlja se jedan originalni primerak overen od strane ovlašćenog lica, jedna štampana fotokopija i elektronska verzija sa svim aneksima isključivo na CD-u.

Podnosioci prijava moraju se striktno pridržavati prijavnog formata i popuniti sve strane prema naznačenim redosledima.

Podnosici prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku, ćirilicom.

Molimo vas da prijavne formate popunite jasno i precizno, kako bismo mogli da na najbolji mogući način procenimo vaše prijave.

Prijave u kojima je Aneks 1- Obrazac za pisanje predloga projekta napisan rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećim.

Prateću dokumentaciju čine:

1)    Statut podnosioca prijave;
2)    Akt o registraciji podnosioca prijave;
3)    Bilans stanja i uspeha za 2012. godinu.

Ukoliko je projekat prijavljen u partnerstvu, obavezno dostaviti:

•    Protokol o saradnji, odnosno o partnerstvu sa jasno definisanim  ulogama i obavezama oba partnera;
•    Statut svakog partnera;
•    Akt o registraciji za svakog partnera.

Rok za podnošenje prijava je 12.jun 2013. godine.

Link

Konkurs za dodelu sredstava za organizaciju sastanka međunarodnog biroa UN za starenje

conferenceMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za organizaciju sastanka međunarodnog biroa UN za starenje

Evropska Radna grupa UN za starenje postoji od 2008.godine. Čine je predstavnici pojedinačnih zemalja članica koji se bave pitanjima starenja (nacionalni koordinatori ili drugi vladini stručnjaci). Rad Grupe koordinira Biro, a aktivnosti se odvijaju po usvojenom Programu rada. Republika Srbija aktivno učestvuje u njenom radu. Zadaci Radne grupe za starenje su da doprinosi primeni Regionalne (evropske) strategije (2002.) i Leonske deklaracije (2007.), da obezbedi pravce razvoja UNECE rada u oblasti starenja, da promoviše i podstiče međunarodnu saradnju, razmenu iskustava i diskusiju o politikama preduzetim u pojedinačnim zemljama, i da promoviše svest o starenju i posledicama starenja u UNECE regionu.

Ove godine šesti po redu sastanak Evropske Radne grupe za starenje održaće se u Beogradu.

Opšti uslovi Konkursa:

 • Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana na teritoriji grada Beograda  koja se u okviru svoje aktivnosti prvenstveno bave pitanjima zaštite starih lica,
 • Projekti se podnose na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu,
 • Sredstva za finansiranje projekta obezbeđena su u Budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 400.000,00 (slovima: četiristotinehiljada) dinara.
 • Period sprovođenja projekta je od datuma zaključenja ugovora do 22.maja 2013.godine.
 • Projekat se odnosi na organizaciju i koordinaciju rada Evropske Radne grupe za starenje, obezbeđenje keteringa za dva dana rada za 25 članova, organizaciju svečane večere i kupovinu avio karata .
 • Krajnji rok za prijavljivanje odnosno za dostavu projektnih predloga je 1.april 2013. godine u 13  časova.  Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina.

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PROJEKTA

1.    Kriterijumi
Podnosioci prijave moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:

1)    da su registrovana udruženja u skladu sa Zakonom o udruženjima;
2)    da im je sedište na teritoriji grada Beograda u Republici Srbiji;

Ukoliko se ustanovi da podnosilac predloga projekta odnosno lice angažovano na realizaciji projekta, podleže sukobu interesa neće mu biti dodeljena sredstva na ovom Konkursu.

2.    Sadržaj projekta za koji se mogu dodeliti sredstva

Lokacija: sve projektne aktivnosti moraju se realizovati na teritoriji grada Beograda u Republici Srbiji.

Vrsta troškova koja se može uvrstiti u budžet projekta

U troškove koji se trebaju uvrstiti u budžet projekta spadaju: Organizacija i koordinacija planiranih aktivnosti, kupovina avio karata (jedna povratna karta iz Beča, jedna povratna karta iz Frankfurta i tri povratne karte iz Ženeve), organizacija ketering ručka za 25 članova Radne grupe za 21. i 22. maj 2013.godine i organizacija svečane večere 21.maja 2013.godine za 25 osoba. U interesu je svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Modifikacije predloga projekta
Pre donošenja konačne odluke o finansiranju Komisija za procenu predloga projekata može podnosiocu prijave sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekta, u smislu budžeta i u smislu aktivnosti planiranih u projektu. Podnosilac predloga projekta ima pravo da prihvati ili odbije sugestije.
Budžet predloga projekta moguće je modifikovati pre donošenja konačne odluke o finansiranju, samo ukoliko je modifikacija  inicirana od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije – Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

3.    Podnošenje projektnih predloga- Kako se prijaviti i po kojoj proceduri

Potrebno je dostaviti osnovnu i prateću dokumentaciju:

Osnovnu dokumentaciju čine: popunjen Obrazac za pisanje predloga projekta (Aneks 1); popunjen Obrazac budžeta projekta – tabelarni prikaz budžeta (Aneks 2); Narativni budžet (Aneks 3).

Podnosioci prijava moraju se striktno pridržavati prijavnog formata i popuniti sve strane prema naznačenim redosledima.
Podnosici prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku, ćirilicom.
Molimo vas da prijavne formate popunite jasno i precizno, kako bismo mogli da na najbolji mogući način procenimo vaše prijave.

Prijave u kojima je Aneks 1- Obrazac za pisanje predloga projekta napisan rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećim.

Uz prijavu se mora predati i sledeća obavezna prateća dokumenta:

1)    Statut podnosioca prijave;
2)    Akt o registraciji podnosioca prijave;

Krajnji rok za prijem prijava

Krajnji rok za dostavu prijava je 1.april 2013. godine u 13  časova.
Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina.

4.    Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti Ministasrtvu rada, zapošljavanja i socijane politike na telefone:  011 363 14 95; 011 361 62 55;  ili elektronskim putem na gordana.milovanovic@minrzs.gov.rs

Link