Javni poziv jedinicama lokalne samouprave – Sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

Konkursi

nacionalna sluzba za zaposljavanjePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA  

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,   za podnošenje zahteva za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini 

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u skladu sa Pokrajinskim akcionim planom za zapošljavanje za  2013. godinu, sufinansira gradove i opštine na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Lokalne samouprave)   u ukupnom  iznosu od 162.000.000,00 dinara (slovima:stošezdesetdvamilionadinara) za programe ili mere aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja,  i to za:

•    zapošljavanje pripravnika;
•    stručnu praksu;
•    javne radove;
•    obuke u profesionalnim i radnim veštinama.

CILjEVI FINANSIRANjA

•    podizanje kapaciteta Lokalnih samouprava kroz učešće u obazbeđivanju dela sredstava za finasiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u Lokalnoj samoupravi;
•    povećanje zaposlenosti,
•    socijalna inkluzija,
•    uključivanje nezaposlenih lica u programe obuka u profesionalnim i radnim veštinama,
•    podrška smanjenju neformalnog rada,
•    unapređenje socijalnog dijaloga i jačanje uloge socijalnih partnera,
•    podrška ravnopravnosti polova u pogledu zapošljavanja i zarada,
•    podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih kategorija i dr.

USLOVI JAVNOG POZIVA

•    formiran Lokalni savet za zapošljavanje;
•    donet Lokalni akcioni plan za zapošljavanje za 2013. godinu sa programima ili merama aktivne politike zapošljavanja i prioritetima i ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja lokalnog tržišta rada;
•    obezbeđen iznos sredstava za programe ili  mere aktivne politike zapošljavanja (pripravnici, stručna praksa; javni radovi; obuke u profesionalnim i radnim veštinama).

KRITERIJUMI

•    predviđeni efekti programa ili mera Lokalnog akcionog plana zapošljavanja i njihova ekonomska opravdanost;
•    indikatori na lokalnom tržištu rada;
•    opravddanost namenskog utroška sredstava po prethodnom Javnom pozivu;

PRIORITETI

•    zapošljavanje i radno angažovanje većeg broja nezaposlenih lica;
•    podizanje kapaciteta znanja i veština nezaposlenih lica;
•    javni radovi, naročito humanitarnog i socijalnog  karaktera (negovateljstvo i gerontodomaćice).

DOKUMENTACIJA

  • Zahtev za finansiranje programa ili  mera aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini;
  • Usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja;
  • Odluka nadležnog organa o formiranju lokalnog saveta za zapošljavanje;
  • Izjava o realizaciji sufinansiranih programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2012. godini.

Lokalne samouprave dokumentacijau sa zahtevom za finansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja  u 2013. godini dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  Novi Sad,  Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom „Javni poziv jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,   za podnošenje zahteva za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u  2013. godini“.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu www.spriv.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Konkurs je otvoren do 22.03.2013. godine.

ODLUČIVANjE I POTPISIVANjE SPORAZUMA

1.    Odluku o dodeli sufinansiranih  sredstava izabranim Lokalnim samoupravama, donosi  Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na predlog Pokrajinskog saveta za zapošljavanje, u roku od 10 dana, počev od dana isteka roka za podnošenje zahteva.

2.    Nakon prijema  odluke iz tačke 1. ovog  odeljka, izabrana Lokalna samouprava će, u roku od 8 dana, potpisati sporazum sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kojim će se regulisati međusobna prava i  obaveze, način doznačavanja sredstava Lokalnim samoupravama, rok za raspisivanja konkursa/javnih poziva i druga prava i obaveze u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja Lokalne samouprave.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Javnog poziva  mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 43 13.

Link