Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

Konkursi

churchesPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji AP Vojvodine za 2013. godinu

U skladu sa članom 4. Odluke o raspodeli budžetskih sredstava, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 21.852.000,00 dinara.

Po konfesijama iznosi su sledeći: Srpska pravoslavna crkva – 11.146.000,00 dinara (Bačka eparhija – 3.316.000,00 dinara; Banatska eparhija – 3.566.000,00 dinara; Sremska eparhija – 4.068.000,00 dinara
i Šabačka eparhija – 196.000,00); Rimokatolička crkva – 6.776.000,00 dinara (Subotička biskupija – 3.388.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 1.882.000,00 dinara i Srijemska biskupija – 1.506.000,00
dinara); Islamska zajednica – 312.000,00 dinara; Slovačka evangelistička a.v. crkva – 874.000,00 dinara; Jevrejska zajednica – 468.000,00 dinara; Reformatska hrišćanska crkva – 546.000,00 dinara;
Evangelistička hrišćanska crkva – 468.000,00 dinara; Grkokatolička crkva – 468.000,00 dinara i Rumunska pravoslavna crkva – 623.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 01.04. 2013. godine.

Prijava mora da sadrži:
• naziv računa;
• naziv banke kod koje se vodi račun;
• broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi.

Ukoliko lokalna crkva ne poseduje svoj račun, može u prijavi navesti broj računa eparhije, biskupije, vikarijata ili
egzarhata kome pripada sa svim navedenim podacima.

Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Vlade AP Vojvodine, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu I nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adresa: www.vojvodina.gov.rs. i www.puma.vojvodina.gov.rs.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Link