Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2013. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV“, br. 39/12) na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu od 130.000.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

USLOVI KONKURSA

1. Podnosioci zahteva

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
•    broj učenika srednjih škola u školskoj 2012/2013. godini sa područja opštine (grada) koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole;
•    stepen razvijenosti opština (gradova) u AP Vojvodini na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu („“Službeni glasnik RS““, br. 107/12).

NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA
Zahtevi za dodelu sredstava podnose se isključivo na jedinstvenom konkursnom obrascu (sa prilozima) Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 19. februara 2013. godine na web adresi  Sekretarijata www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice sa naznakom „“Za konkurs – regresiranje prevoza učenika““, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Vlade AP Vojvodine).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 12. mart 2013. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4262.

Link