Konkurs za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2013. godini

Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2013. godini.

Pod pojmom „kapitalno delo” podrazumeva se izdavački projekat (edicija, enciklopedijsko izdanje, leksikografsko izdanje, monografija, antologija), koji značajno doprinosi unapređenju i razvoju kulture i nauke i predstavlja vrhunske umetničke vrednosti,  iz sledećih oblasti:
•         književnost
•         umetnost (istorija i teorija umetnosti, umetničke monografije, studije, istraživanja, pregledi svih umetničkih disciplina)
•         humanističke i društvene nauke u oblasti kulture

Pod pojmom „vredno delo” podrazumeva se svako ostvarenje iz oblasti umetničke književnosti i humanističkih nauka (proza, poezija, drama, esej, rasprava), nastalo na srpskom jeziku ili objavljeno u prevodu, koje je od izuzetnog značaja za domaću i(li) svetsku književnu baštinu i humanističku misao. Reč mora biti o delu od velikog značaja za istorijske ili savremene tokove umetničkog stvaranja, teorijskog i kritičkog mišljenja, od vrhunskog kulturnog interesa sa, u zavisnosti od vrste dela, odgovarajućim pratećim kritičkim ili naučnim aparatom (predgovor, pogovor, stručne napomene, pojmovnik imena, beleška prevodioca, spisak relevantne literature….), ili priređeno od strane stručnjaka u odgovarajućoj oblasti sa kompletnim kritičko-metodološkim aparatom čiji je zadatak da delo učini dostupnim široj javnosti a da istovremeno ne devalvira njegovu vrednost, kompleksnost i unutrašnju strukturu.

Projekti prijavljeni na Konkurs biće vrednovani u skladu sa kriterijumima i merilima utvrđenim u čl. 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije(„Službeni glasnik RS”, br. 57/10 i 90/11), koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva: www.kultura.gov.rs.

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koja su registrovana za obavljanje izdavačke delatnosti (u daljem tekstu: izdavač). Izdavač može podneti najviše tri prijave na ovajkonkurs.

Način prijavljivanja na Konkurs:
Izdavač mora dostaviti uredno popunjeni konkursni obrazac (Obrazac br. 1 i Obrazac br. 2) u 4 primerka; kompletnu kopiju gotovog rukopisa dela (ako je reč o delu na srpskom jeziku) ili najmanje dva štamparska tabaka prevoda dela i kompletnu kopiju originala dela na izvornom jeziku (ako je reč o prevodu na srpski jezik), ili detaljni opis izdavačkog projekta sa dinamikom rada i finansijskim predračunom po fazama realizacije projekta (ako je reč o obimnom izdavačkom projektu čija realizacija podrazumeva višegodišnji rad na izdavanju jednog naslova). Rukopisi i prevedeni tekstovi se dostavljaju u 4 primeraka u elektronskoj(na CD-u)i jedan primerak u papirnojformi. Potrebno je dostaviti i bio-bibliografiju autora (i prevodioca); dokaze o regulisanim autorskim pravima; potpisanu stručnu recenziju dela; dokument o pravnom statusu izdavača.

Konkursna dokumentacija neće se vraćati podnosiocima konkursnih prijava.

Prijave na Konkurs podnose se od 29. decembra 2012. godinedo  29. marta     2013. godine na obrascu za Konkurs za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2013. godini. Obrazac je sastavni deo Konkursa i može se preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija, koju obrazuje Ministarstvo.

Na Konkursu se neće razmatrati katalozi izložbi, slikovnice i publikacije za decu predškolskog uzrasta, atlasi geografskih karata, udžbenici, kao ni seminarski, diplomski, magistarski i doktorski radovi. Takođe, u obzir se neće uzimati publikacije čiji je planirani tiraž manji od 1000 primeraka.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Svi projekti koji budu realizovani pre odluke komisije o izboru projekata po ovom konkursu neće dobiti finansijsku podršku Ministarstva.
Rezultati Konkursa bićeobjavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva.

Izdavač koji dobije sredstva na Konkursu obavezan je da, srazmerno učešću Ministarstva u sufinansiranju izdavačkog projekta, dostavi određeni broj primeraka objavljenog dela Ministarstvu i javnim bibliotekama na teritoriji Republike Srbije, što će biti precizirano ugovorom o sufinansiranju zaključenim sa Ministarstvom.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu na telefon: 011/33 98 652 ili na e-mail: t.bojovic@kultura.gov.rs.

Link