Konkurs za Projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2013. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za Projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2013. godini

Cilj ovog konkursa jeste obezbeđivanje finansijske podrške prevodima na strane jezike u inostranstvu, dela srpske književnosti i dela književnosti na jezicima nacionalnih manjina koje žive u Republiici Srbiji, koje su objavile domaće profesionalne izdavačke kuće.

UČEŠĆE NA KONKURSU
Učesnik na konkursu za finansijsku podršku prevodima na strane jezike u inostranstvu, dela srpske književnosti i dela književnosti na jezicima nacionalnih manjina koje žive u Republiici Srbiji, koje su objavile domaće profesionalne izdavačke kuće, može biti samo profesionalni strani izdavač registrovan isključivo ili pretežno za izdavačku delatnost van teritorije Republike Srbije.

Profesionalni  izdavač, u smislu ovog Konkursa,  izdavač je registrovan samo ili pretežno za izdavačku delatnost u zemlji u kojoj ima sedište, odnosno onaj izdavač kome je izdavaštvo primarna, a ne sporedna ili povremena delatnost. Ovo se dokazuje izvodom iz odgovarajućeg registra zemlje sedišta učesnika na konkursu.

Književne oblasti za koje se može konkurisati su: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.

Konkursnu dokumentaciju slati na adresu:
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Sektor za umetničko stvaralaštvo, kulturne industrije i kulturne odnose
Vlajkovićeva 3
11000 Beograd
S R B I J A

Prijava mora biti poslata na adresu Ministarstva kulture i informisanja u zatvorenoj koverti sa nalepljenim obrascem O3.
Prijava mora biti poslata pre štampanja prevoda dela za koje se konkuriše.
Napomena: dokumenta poslata na konkurs se ne vraćaju.

FORMALNI USLOVI
Učesnik na konkursu mora dostaviti sledeća dokumenta:
1. Izvod iz odgovarajućeg registra ili potvrdu o registraciji pravnog lica iz koje se vidi da je učesnik konkursa registrovan isključivo ili pretežno za izdavčku delatnost.
2. Izvod iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje da stranom izdavaču nije u roku od dve godine od objavljivanja Konkursa izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja izdavačke delatnosti.
3. Potpisan ili parafiran ugovor o autorskim pravima sa piscem iz Srbije (naslednikom autora) ili ovlašćenim izdavačem čije delo ima nameru da prevodi.
4. Potpisan ili parafiran ugovor sa prevodiocem predmetnog dela.
5. Aktuelni  katalog u kojem se nalaze najmanje četiri književnoumetnička dela. (Aktuelni katalog podrazumeva katalog za 2012/13. godinu.)
6.  Prevodiočev CVili referentna lista prevoda prevodioca.
7. Knjiga koja će biti prevedena (fizički primerak knjige iz koje se vidi naslov, autor, izdavač, i dr.) Ovaj uslov može ispuniti dostavljanjem i domaći izdavač u roku od 10 dana od isteka roka za dostavljanje konkursne dokumentacije.
8. Izjavu učesnika na konkursu u kojoj se izjašljnjava o razlozima odabira određenog naslova kao i plan za promociju prevedenog naslova na teritorijama van Republike Srbije.
9. Popunjen obrazac: Podaci o učesniku na konkursu (PRILOG: O2).
10. Popunjen konkursni obrazac (PRILOG: O1).
11. Parafiran i pečatiran Ugovor.

Uslov 1. i 2. treba dokazati dokumentima koja izdaju zvanične institucije zemlje u kojoj učesnik ima registrovano sedište i to original ili overenu fotokopiju, sa prevodom na srpski ili engleski jezik ovlašćenog tumača. Ova dokumenta ne mogu biti starija od 6 meseci od dana objavljivanja Konkursa.
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije neće razmatrati nekompletene prijave, odnosno prijave poslate faksom ili elektronskim putem.

ROK
Rok za podnošenje prijave sa  konkursnom dokumentacijom jeod 29. decembra 2012. godine do 29. marta 2013. godine. Prijave sa konkursnom dokumentacijom pristigle nakon isteka ovog roka  neće se uzeti u razmatranje.

JEZIK NA KOME SE PODNOSI PRIJAVA
Prijava i ostala dokumentacija koja se odnosi na prijavu moraju biti na srpskom jeziku ili engleskom jeziku.

VISINA I NAČIN PODRŠKE
Iznos finansijske podrške koja se traži treba da bude baziran na standardnim prevodilačkim honorarima koji važe u državi izdavača-podnosioca molbe.
Finansijska podrška Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije pokriva najviše do 50 procenata cene koštanja prevoda dela za koje se konkuriše.

Finansijska podrška se daje isključivo za prevođenje dela, a ne za troškove štampe, distribucije ili pripreme knjige za štampu.

UPUTSTVO UČESNICIMA KAKO KONKURISATI
Učesnik na konkursu mora poslati popunjene i potpisane obrazace O1 i O2 sa  traženim dokumentima iz ovog Konkursa koja su naznačena u naslovu Formalni uslovi. Obrasci se nalaze na sajtu Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs) .

POTVRDA PRIJEMA
Ministarstvo kulture i informisanja će podnosiocu molbe po prispeću konkursne prijave poslati elektronskim putem obaveštenje da su dokumenta primljena.

PROCENA PODNETIH PRIJAVA
Davalac finansijske podrške za prevod dela srpske književnosti na strane jezike je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije na osnovu sredstava obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu.
Odluku o dodeli podrške će doneti ministar kulture na osnovu mišljenja i preporuke Stručne komisije koju će imenovati rešenjem.

Prioritet za podršku prevodima na strane jezike će biti dat delima srpske književnosti  koja su osvojila ili su bila u najužem izboru za relevantne domaće književne nagrade (kao na primer: NIN-ova, nagrade «Ivo Andrić», «Miloš Crnjanski», «Meša Selimović», «Isidora Sekulić» i dr).

U 2013. posebna pažnja biće posvećena podršci prevodima dela Miloša Crnjanskog (120 godina od rođenja), Petra IIPetrovića NJegoša (200 godina od rođenja) i Jovana Dučića (70 godina od smrti).

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA
Odluka o rezultatima Konkursa biće objavljena na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

Izdavači-podnosioci prijeve za učešće na konkursu biće posebno pismeno obavešteni o rezultatima konkursa odmah po zvršetku rada stručne komisije, odnosno potpisivanja odluke od strane ministra kulture, na engleskom jeziku.
Obaveštenje o rezultatima konkursa ne može se prenositi telefonom, faksom ili elektronskim putem.

USLOVI ZA ISPLATU FINANSIJSKE POMOĆI
Uslovi isplate finansijke podrške biće uređeni ugovorom između Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja i izabranog stranog izdavača po objavljivanju odluke o rezultatima Konkursa i po pozivu izabranom stranom izdavaču da potpiše ugovor.

Da bi finansijska pomoć bila isplaćena stranom izdavaču on Ministarstvu kulture prethodno mora dostaviti šest (6) primeraka prevedene knjige.
Novac se uplaćuje direktno na bankovni račun izdavača koji je dužan da ga isplati prevodiocu.

Prevedena knjiga mora biti štampana u roku od godinu dana od datuma potpisivanja ugovora između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i stranog izdavača. U slučaju produženja roka za objavljivanje, izdavač je dužan da o tome obavesti Ministarstvo ili će ugovor o finansijskoj pomoći biti poništen.

Izdavač mora dokazati da se knjiga nalazi u redovnoj knjižarskoj mreži, da je dostupna širokoj čitalačkoj publici i da je štampana u skladu da svim profesionalnim standardima zemlje u kojoj je izdata, kao i da ima odgovarajući ISBN broj.

NAPOMENA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI
Podrška Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije mora biti jasno naznačena na svim primercima knjige čiji je prevod finansijski podržan. Logotip Ministarstva i tekst biće poslati mejlom na adresu izdavača.

INFORMACIJE
Za dodatne informacije u vezi sa konkursom za finansijsku podršku prevodima srpske književnosti  u inostarnstvu možete kontaktirati Mladena Veskovića, Sektor za umetničko stvaralaštvo, kulturne industrije i kulturne odnose na telefon +381 11 3398-026, Faks: +381 11 3398-880; E-mail: mladen.veskovic@kultura.gov.rs ;
Website: www.kultura.gov.rs .

Link