Konkurs – Održavanje tradicionalnih manifestacija

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju aktivnosti – ODRŽAVANjE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 dinara

Ovim konkursom finansira se: organizovanje privrednih i turističkih manifestacija koje su u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom, manifestacija koje neguju različitost etničkih zajednica, tradiciju vezanu za selo i poljoprivrenu proizvodnju i održavaju se u 2012-oj godini.

Pravo učešća na konkurs imaju: udruženja građana vezana za poljoprivrednu proizvodnju (udruženja voćara, vinogradara, vinara, povrtara i poljoprivrednika), ribolovačka udruženja, ekološka udruženja, udruženja žena na selu i etno udruženja sa područja AP Vojvodine.

Potrebna  dokumentacija:
1)    Prijava na konkurs
2)    Program manifestacije
3)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre
4)    Fotokopija PIB obrasca
5)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
6)    Fotokopija lične karte odgovornog lica
7)    Fotokopija Statuta udruženja građana

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Sredstva će se dodeljivati za manifestacije koje se organizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Osnovni kriterijumi za ocenu prijava su: kvalitet podnete konkursne dokumentacije, značaj održavanja manifestacije (lokalni, regionalni, međunarodni), kontinuitet održavanja manifestacija i mogućnost brendiranja proizvoda.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Dodela sredstava vršiće se po osnovu prispelih prijava, a do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.

Način podnošenja prijava

Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednom podnetom prijavom.

Obrazac “Prijava na konkurs“ može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat kancelarija 44a) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijavu na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, zaključno sa 19. novembrom 2012. godine, putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA TRADICIONALNE MANIFESTACIJE“ i „NE OTVARATI“.
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV (radnim danom do 14,00 časova).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Link