Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

Konkursi

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

Cilj konkursa je razvoj usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

Prioriteti konkursa su:
–        Podrška lokalnim samoupravama za uspostavljanje usluga za decu i mlade;
–        Podrška deci i mladima bez roditeljskog staranja prilikom napuštanja sistema socijalne zaštite, podrška osamostaljivanju;
–        Podrška biološkim porodicama u sistemu socijalne zaštite;
–        Razvoj usluga namenjenih deci sa smetnjama u razvoju;
–        Medijske kampanje.

Ciljne grupe korisnika:
1.    deca i mladi,
2.    deca bez roditeljskog staranja,
3.    biološke porodice,
4.    deca sa smetnjama u razvoju.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja čiji će projekti doprineti  ostvarenju cilja konkursa, odnosno čiji su projekti u skladu sa definisanim priorotetima konkursa, kao i u skladu sa Smernicama koje su sastavni deo ovog konkursa i objavljene su na internet stranici Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije  www.minrzs.gov.rs.

Uslov za učešće na konkursu je da podnosioc predloga projekta učestvuje sa 50% sredstava od ukupne vrednosti projekta. Prednost će imati ona udruženja koja imaju sporazume sa lokalnom samoupravom.

Sredstva za finansiranje projekata obezbeđena su u Budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 2.550.000,00 (slovima: dvamilionapet stotinapedesethiljada) dinara.

Maksimalan iznos sredstava po projektu je 1.000.000,00 (slovima: milion) dinara.

Dužina trajanja projekata ne može biti duža od pet meseci.

Krajnji rok za prijavljivanje odnosno za dostavu projektnih predloga je 13.jul 2012. godine u 14  časova. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina.

Link