Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE’

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

Cilj konkursa je razvoj usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

Prioriteti konkursa su:
–        Podrška lokalnim samoupravama za uspostavljanje usluga za decu i mlade;
–        Podrška deci i mladima bez roditeljskog staranja prilikom napuštanja sistema socijalne zaštite, podrška osamostaljivanju;
–        Podrška biološkim porodicama u sistemu socijalne zaštite;
–        Razvoj usluga namenjenih deci sa smetnjama u razvoju;
–        Medijske kampanje.

Ciljne grupe korisnika:
1.    deca i mladi,
2.    deca bez roditeljskog staranja,
3.    biološke porodice,
4.    deca sa smetnjama u razvoju.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja čiji će projekti doprineti  ostvarenju cilja konkursa, odnosno čiji su projekti u skladu sa definisanim priorotetima konkursa, kao i u skladu sa Smernicama koje su sastavni deo ovog konkursa i objavljene su na internet stranici Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije  www.minrzs.gov.rs.

Uslov za učešće na konkursu je da podnosioc predloga projekta učestvuje sa 50% sredstava od ukupne vrednosti projekta. Prednost će imati ona udruženja koja imaju sporazume sa lokalnom samoupravom.

Sredstva za finansiranje projekata obezbeđena su u Budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 2.550.000,00 (slovima: dvamilionapet stotinapedesethiljada) dinara.

Maksimalan iznos sredstava po projektu je 1.000.000,00 (slovima: milion) dinara.

Dužina trajanja projekata ne može biti duža od pet meseci.

Krajnji rok za prijavljivanje odnosno za dostavu projektnih predloga je 13.jul 2012. godine u 14  časova. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina.

Link

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su iz sredstava opredeljenih po osnovu  Zakona o igrama na sreću, iz Budžetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija.
Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz

1.    Razvoj inovativnih servisa

2.    Podršku razvoju i realizaciji stimulativnih i inkluzivnih programa čiji je cilj socijalna integracija i inkluzija osoba sa invaliditetom

3.    Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama u cilju stvaranja uslova za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

•    da su registrovani Savezi udruženja;
•    da im je sedište u Republici Srbiji;
•    da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;
•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga:

Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 25.05.2012. godine.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike

Poziv za podnošenje predloga projekata na konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata na konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2012. godine

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima građana  da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava opredeljenih po osnovu Zakona o igrama na sreću, iz Budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz pružanje podrške sledećim projektnim aktivnostima:

1.    Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija
–          Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom
–          Dnevni boravci za osobe sa invaliditetom
–          Stimulativni i inkluzivni programi namenjeni deci, odraslim osobama i starim osobama sa invaliditetom

2.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja
–          Uklanjanje arhitektonskih barijera

3.    Edukacije  
–          Edukacije u cilju podizanja svesti osoba sa invaliditetom  i šire javnosti o osobama sa invaliditetom a radi njihove uspešnije društvene integracije
–          Edukacije u cilju podizanja kapaciteta udruženja osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Udruženja osoba sa invaliditetom,  kao i druga udruženja građana koja realizuju programe čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovana udruženja su dužna da predloge projekata dostave do 12. 04. 2012. godine. Predlozi projekata dostavljaju se Ministarstvu rada i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta i izvršni pregled projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 originalni overeni primerak i 1  fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u, a kod prateće i ostale poželjne dokumentacije dostavlja se jedna  kopija (nije potrebno slati je u elektronskoj formi). Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata:
1.    Smernice za podnosioce predloga projekta – dokument koji je za informaciju podnosiocima,
2.    Aneks 1. Obrazac za pisanje predloga projekta – obavezno popunit,
3.    Aneks 2. Obrazac budžeta projekta – obavezno popuniti,
4.    Aneks 3. Narativni budžet – obavezno popuniti,
5.    Aneks 4. Izvršni pregled projekta – obavezno popuniti,
6.    Aneks 5. Uputstvo za pisanje predloga projekta – za informaciju podnosiocima,
7.    Aneks 6. Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta – za informaciju podnosiocima.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

I. Cilj konkursa je razvoj usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

II. Prioriteti konkursa su uspostavljanje usluga socijalne zaštite, unapređenje već uspostavljenih usluga socijalne zaštite i razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite za sledeće ciljne grupe korisnika:
1.    deca i mladi,
2.    deca sa smetnjama u razvoju,
3.    odrasle osobe sa invaliditetom,
4.    stari.

III. Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja čiji će projekti doprineti  ostvarenju cilja konkursa, odnosno čiji su projekti u skladu sa definisanim priorotetima konkursa, kao i u skladu sa Smernicama koje su sastavni deo ovog konkursa i objavljene su na internet stranici Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije  www.minrzs.gov.rs.

IV. Uslov za učešće na konkursu je partnerstvo udruženja sa centrom za socijalni rad, republičkom ustanovom socijalne zaštite ili sa jedinicom lokalne samouprave u kojoj se sprovodi projekat.

V. Sredstva za finansiranje projekata obezbeđena su u Budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 27.191.109,00 (slovima: dvadeset sedam miliona sto devedest jedna hiljada sto devet) dinara.

VI. Maksimalan iznos sredstava po projektu je 1.500.000,00 (slovima: milion petstotina hiljada) dinara.

VII. Dužina trajanja projekata ne može biti kraća od šest niti duža od devet meseci.

Krajnji rok za dostavu prijava je 23.mart .2012. godine u 14 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

شات

Poziv za podnošenje predloga projekata

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata

Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama osnovanim radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih poraca,  da  podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije za 2012. godinu.

Prioritet u ovom pozivu jeste unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji kao i negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, kroz pružanje podrške projektima u oblasti:

1.    psihosocijalne rehabilitacije boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca;
2.    negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE:

 • deluju na području Republike Srbije
 • su osnovane radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih boraca,
 • upisane su u Registar udruženja kod nadležnog organa;
 • imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta, a za predloge projekata koji se odnose na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene institucije/ustanove/zavodi nastupaju u partnerstvu sa njima;
 • vode uredno finansijsko poslovanje;

PRIJAVA PROJEKATA

Svaka organizacija može prijaviti najviše tri projekta koje će realizovati u 2012. godini.
Maksimalna vrednost pojedinačnog projekta je do 1.000.000,00 dinara.

Dokumentacija:

  • projekat se prijavljuje svaki zasebno, na za to predviđenom obrascu
  • predlog budžeta se dostavlja za svaki projekat zasebno, na za to predviđenom obrascu
  • ukoliko se predlog projekta odnosi na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene institucije/ustanove/organizacije, prednost će imati programi/projekti koji se sprovode u partnerstvu sa tom institucijom/ustanovom/organizacijom Obrazac 3 – model ugovora o partnerstvu

 

 • izveštaj o urednom finansijskom poslovanju u 2010. godini (završni račun).
 • detaljno razrađen elaborat za svaki od projekata
 • original ili overena kopija  rešenja o registraciji;

Prijavu za učešće na javnom pozivu po konkursu podnosi ovlašćeno lice nevladine organizacije i ono je odgovorno  za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena.

Kriterijumi za ocenu predloženih projekata su:

• Aktuelnost i održivost projekta;
• Doprinos koji projekat ima u ostvarenju ciljeva
• Doprinos unapređenju i razvoju Republike Srbije;
• Učešće partnerskih institucija/ustanova/zavoda;
• Iznos finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje projekta;
• Kompetetnost podnosioca projekta;
• Opremljenost podnosioca projekta;
• Kvalitet dosadašnjeg rada na projektima koje je finansiralo Ministarstvo;

KORIŠĆENjE ODOBRENIH SREDSTAVA
Odobrena sredstva organizacija može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta.
Indirektni odnosno režijski troškovi (tekući, redovni troškovi vezani za rad same organizacije), iz Obrasca 2 – Budžet projekta, ne mogu preći 25 % od predloženog budžeta  projekta.

Organizacija ne može koristiti odobrena sredstva za :

 • promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita.
 • pokrivanje dugovanja;
 • namirivanju pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
 • stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
 • kupovinu zemlje i izgradnja objekata;
 • kupovina opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima.
 • individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
 • kupovinu vozila;
 • retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana;

Tokom realizacije odobrenih projekata finansijer će vršiti kontrolu i procenjivanje (monitoring i evaluaciju) sprovođenja prihvaćenih projekata. Negativni izveštaj uticaće na dalje finansiranje odobrenih projekata.

Finansijer ima pravo da zahteva modifikaciju projekta kao i zaključenog Ugovora, odnosno po otpočinjanju realizacije Ugovora, u odnosu na eventualnu redukciju budžeta Ministarstva, sa jedne strane, ali i ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke projekata ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju projekata, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da Udruženje u toku implementacije nije ostvarilo planirane rezultate ili nije sprovelo sva planirane aktivnosti.

Finansiranje projekata se vrši na godišnjem nivou, mesečnim isplatama u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

ROK I NAČIN ZA PODNOŠENjE PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA

Zainteresovane organizacije, dužne su da predloge programa/projekata dostave najkasnije do 06. februara 2012. godine u 12 časova.

Predlog projekta dostavlja se  na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni koji su dostavljeni bez CD -a ili mimo propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Predlog projekata dostavlja se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u, u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike, Sektoru za boračko-invalidsku zaštitu, na adresu: Makedonska 4a, Beograd, isključivo preporučenom poštom ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: ”NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”.

Obrasci za prijavu dostupni su na web adresi www.minrzs.gov.rs Ministarstva rada i socijalne politike.

Zakasnele prijave, kao i nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uslove iz ovog Poziva neće se razmatrati.

Komisija će  doneti predlog odluke o izboru projekata koji će biti finansirani tokom 2012. godine, a nakon toga, Ministarstvo će sa podnosiocima istih zaključiti ugovore o finansiranju realizacije projekata .

Ovaj Poziv objavljuje se u Službenom glasniku i na web adresi www.minrzs.gov.rs

Link

Ekonomsko osnaživanje žena

UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Javni poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na lokalnom nivou

Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa International Management Group (IMG) uz finansijsku podršku Švedske objavljuje konkurs za dodelu grantova organizacijama civilnog društva.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sve preduzetnice i sva privredna društva koja se bave razvojem ruralnog turizma i koja su  u isključivom ili većinskom vlasništvu žena ili su u pitanju privredni subjekti gde je većina zaposlenih ženskog pola, a koje su registrovane u Agenciji za privredne registre.

U okviru ovog konkursa finansiraće se aktivnosti čiji je cilj unapređenje sadržaja registrovanih seoskih domaćinstava i gazdinstava koja se bave turizmom, kako bi se unapredila njihova ponuda turističkih usluga i time osnažio ekonomski položaj žena. Kao dodatni cilj, očekuje se da ovim projektom unapredi promocija Srbije kao turističke destinacije, promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i unapređenje  turističko – ugostiteljske ponude.

Ovim konkurskom naročito se ohrabruju žene iz višestruko diskriminisanih grupa da uzmu učešće u podnošenju predloga projekata.

Vrednost pojedinačnih projekata ne sme prelaziti ukupan iznos od 15 000 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

Osnovnu dokumentaciju ovog konkursa možete preuzeti ovde, nju čine:
•                Formular za prijavu predloga projekta – Dokument 1
•                Tabelarni budžet – Dokument 2
•                Narativni budžet – Dokument 3
•                Pravila konkursa i smernice za podnošenje predloga projekta
•                Uputstvo za popunjavanje budžeta

Prijave je potrebno dostaviti na predviđenim obrascima dokumenata.

Formulari, pravila i uputstvo su dostupni na engleskom i srpskom jeziku. U slučaju bilo kakvog odstupanja, engleska verzija je važeća.

Dokumentacija se može preuzeti sa sajtova Ministarstva rada i socijalne politike (www.minrzs.gov.rs), International Management Group (www.img-int.org deo „News“) kao i na sajtu www.gendernet.rs. Prijave dostaviti poštom ili lično na sledeću adresu:

International Management Group
Za: SWE17 konkurs
Vladimira Popovića 6
11070 Novi Beograd

Krajnji rok za prijem prijava je 27.01.2012. godine do 12 časova.

Naknadno pristigle prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti elektronskom poštom na adresu gender@img-int.org

Link

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su iz sredstava opredeljenih po osnovu  Zakona o igrama na sreću, iz Budžetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz

1.    Razvoj inovativnih servisa

2.    Podršku razvoju i realizaciji stimulativnih i inkluzivnih programa čiji je cilj socijalna integracija i inkluzija osoba sa invaliditetom

3.    Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama u cilju stvaranja uslova za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

•    da su registrovani Savezi udruženja;
•    da im je sedište u Republici Srbiji;
•    da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;
•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga:

Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 16.12.2011.godine u 16 časova. Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs

Konkurs za stažiranje u institucijama i organizacijama koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za stažiranje u institucijama i organizacijama koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem

Projekat: Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Pozicija: Stažista/kinja u institucijama i organizacijama koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem

Trajanje: Tri meseca (biće napravljena lista kandidata/kinja koji će se određenim redom i po potrebi primati na angažman po tri meseca u određenim institucijama tokom 2012. godine)

Opis projekta:
Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške i uz stručnu i tehničku saradnju i podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sprovodi projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ (u daljem tekstu Projekat SRZN). Pored Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti Projekat SRZN je zasnovan na međunarodnim dokumentima u oblasti nasilja nad ženama, kao i na zaključcima Nacionalne konferencije o nasilju nad ženama održane 2007. godine.

Cilj Projekta SRZN je jačanje kapaciteta Uprave za rodnu ravnopravnost u okviru Ministarstva rada i socijalne politike za razvoj i uvođenje sistemskih rešenja u oblasti SRZN, jačanje kapaciteta ustanova i institucija koje se bave zaštitom žrtava nasilja, kao i ustanovljavanje i primenjivanje mehanizama koji će obezbediti postupanje u skladu s međunarodnim obavezama vezanim za ljudska prava u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Projekat takođe ima za cilj jačanje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite žrtava nasilja, razvoj standardnih procedura i protokola o postupanju relevantnih institucija, razvoj koherentnog sistema za prikupljanje podataka o SRZN i podizanje svesti javnosti i građana/ki o neprihvatljivosti nasilja kao modela ponašanja u cilju doprinosa stvaranju socijalnog ambijenta koji bi imao preventivnu funkciju.

Dužnosti i odgovornosti:
Opis radnog zadatka:
Stažiranje će se odvijati u institucijama i organizacijama koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem sa više različitih aspekata. Program rada stažista/kinja će napraviti institucija u kojoj se sprovodi stažiranje. Stažista/kinja je u obavezi da se pridržava plana i programa i da pruži ugovorom definisanu pomoć u radu, kao i administrativnu, logističku i tehničku podršku.

Merljivi rezultati radnog zadatka:
– Praćenje plana i programa rada koji je predviđen u instituciji u kojoj se sprovodi stažiranje
– Ispunjavanje radnih obaveza definisanih ugovorom
– Pružanje pomoći u radu zaposlenima u instituciji
– Pružanje administrativne, logističke i tehničke podrške u okviru institucije
– Pisanje mesečnih izveštaja o radu i ličnom napretku
– Vršenje ostalih dužnosti po nalogu

Pokazatelji uspešnosti:
– Ispunjeni radni zadaci predviđeni planom i programom institucije
– Pružena pomoć u radu zaposlenih u instituciji
– Pružena administrativna, logistička i tehnička podrška u radu institucije
– Dostavljeni izveštaji na kraju svakog meseca Timu projekta SRZN

Veštine i sposobnosti:
– Veštine održavanja međuljudskih odnosa, ophođenje sa svima na isti način, bez pristrasnosti
– Senzitivnost i prilagodljivost u pogledu kulturne i rodne pripadnosti, veroispovesti, rasne i nacionalne pripadnosti i starosne dobi
– Sposobnost fokusiranja na efekte i rezultate i pozitivno odgovaranje na povratne komentare
– Pristup u radu sa entuzijazmom, na pozitivan i konstruktivan način
– Veštine usmene i pisane komunikacije
– Poznavanje engleskog jezika
– Upotreba kompjutera, poznavanje Microsoft Office-a
Stručna sprema i radno iskustvo:
– Završena srednja škola
– Završna godina fakulteta ili diploma fakulteta stečena u poslednje dve godine ili studiranje na poslediplomskim studijama u oblasti društvenih nauka
– Radno iskustvo nije potrebno

Zainteresovani/e kandidati/kinje treba da dostave kratke biografije i motivaciono pismo, sa naznakom da konkurišu za stažiranje u naslovu elektronske poruke koju će poslati na srzn@minrzs.gov.rs najkasnije do 5.12.2011. godine. Svi kandidati/kinje će biti obavešteni/e o prijemu prijave. Samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Link

Poziv za podnošenje predloga projekata za uključivanje principa rodne ravnopravnosti u oblast obrazovanja i medija

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za uključivanje principa rodne ravnopravnosti u oblast obrazovanja i medija

Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima/organizacijama da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava  Budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost je na ime realizacije projekata koji će biti podržani na ovom konkursu obezbedilo sredstva u ukupnom iznosu od  2.000.000,00 dinara.

Prioriteti Ministarstva rada i socijalne politike – Uprave za rodnu ravnopravnost su uspostavljanje rodne jednakosti i integrisanje rodne perspektive u obrazovanje i/ili uklanjanje rodnih stereotipa i eliminacija govora mržnje i podsticanje rodno senzitivnog medijskog delovanja  u skladu sa ciljevima  Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti i Akcionog  plana za njenu implementaciju  i Zakona o  ravnopravnosti polova.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: lokalna udruženja/organizacije čiji projekti će doprineti  integrisanju  i afirmaciji rodne perspektive kroz nastavne programe,  nastavne sadržaje, nastavnu praksu  i odnose u obrazovnim institucijama ili će doprineti afirmaciji rodno senzitivnog medijskog delovanja u Republici Srbiji.

Način pisanja predloga projekta: vrednost pojedinačnog projekta ne može da pređe 500 000 dinara. Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 30.11.2011. godine u 16 časova na sledeću adresu:

Ministarstvu rada i socijalne politike
UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
11 000 Beograd, Terazije 41, treći sprat

Predlozi projekata se dostavljaju isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti.
Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 originalni overeni primerak i 1 fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst:  ZA KONKURS – NE OTVARATI.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne formacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih tenderskih dokumenata:

1.  Smernice za podnosioce projekta
2.  Obrazac za pisanje predloga projekta – (obavezno popuniti)
3.  Obrazac za tabelarni prikaz budžeta projekta – Aneks 1 – (obavezno popuniti)
4.  Obrazac za narativni prikaz budžeta – Aneks 2  – (obavezno popuniti).

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike www.minrzs.gov.rs (Konkursi), kao i sa sajta www.gendernet.rs.

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za razvoj i unapređenje lokalnih socijalnih usluga

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za razvoj i unapređenje lokalnih socijalnih usluga

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima/organizacijama da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava  Budžeta Republike Srbije.
Prioriteti Ministarstva rada i socijalne politike – Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu su – (1) Podrška uspostavljanju novih kao i podrška unapređenju postojećih usluga za namenjenih unapređenju položaja i kvaliteta života posebno osetljivih grupa ( deca i mladi sa smetnjama u razvoju, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, stari itd) (2) Podrška i unapređenje inovativnih međusektorskih socijalnih usluga (3) Podrška i unapređenje modela praćenja lokalnih socijalnih usluga (monitoring i evaluacija)

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Lokalna udruženja i organizacije, čiji programi će doprineti  ostvarivanju prioriteta Konkursa, a u partnerstvu sa Centrima za socijalni rad, Republičkim ustanovama socijalne zaštite ili lokalnim samoupravama. Partnerstvo lokalnih udruženja sa jednom od navedenih institucija je preduslov Konkursa.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.

Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije, su dužne da predloge projekata dostave do 19.11.2011. godine u 16 časova.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti
Ministarstvu rada i socijalne politike
SEKTOR ZA BRIGU O PORODICI I SOCIJALNU ZAŠTITU
Beograd, Nemanjina 22

isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom.

Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 orginalni overeni primerak i 1 fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst:  ZA KONKURS – NE OTVARATI.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne formacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih tenderskih dokumenata:

1. Smernice za podnosioce projekta (91.5 kB)
2. Upustvo za popunjavanje predloga projekta (74.5 kB)
3. Upustvo za izradu budžeta projekta (107 kB)
4. Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta (91.5 kB) – (obavezno popuniti)
5. Aneks 2 – Obrazac za tabelarni prikaz budžeta projekta (69 kB) – (obavezno popuniti)
6. Aneks 3 – Obrazac za narativni prikaz budžeta (40.5 kB) – (obavezno popuniti).

Link