Konkurs za dodelu sredstava za subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz 20 opština

Konkursi

POKRAJINSKIM SEKRETARIJATOM ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs  za dodelu sredstava za subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz 20 opština na teritoriji  AP  Vojvodine

Konkurs za dodelu subvencije za samozapošljavanje  predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Ukupan iznos sredstava, koje je obezbedila Kancelarija za podršku samozapošljavanju u vidu dodatnih sredstava za subvencije po ovom Konkursu, iznosi  440.000,00 dinara.
Subvencije za samozapošljavanje su namenjene nezaposlenim licima romske nacionalnosti koja imaju prebivalište na teritoriji jedne od navedenih opština u AP Vojvodini: Apatin, Bela Crkva, Bečej, Beočin, Inđija, Kovin, Kikinda, Kula, Novi Kneževac, Novi Sad, Odžaci, Pančevo, Pećinci, Ruma, Senta, Sombor, Srbobran, Zrenjanin, Žabalj ili Žitište i koja su ostvarila pravo na subvenciju po Javnom pozivu koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova br.117-401-259/2012.

Vrednost pojedinačne subvencije jeste 40.000,00 dinara i dodeljuje se radi obavljanja novoregistrovane delatnosti koja će se vršiti na teritoriji navedenih opština. Pomoću subvencije, lica romske nacionalnosti imaju mogućnost da, u skladu sa svojim interesima i  sposobnostima, obezbede dodatne uslove za samozapošljavanje osnivanjem radnje, kao i osnivanjem privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva radni odnos.
Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži, svako lice pojedinačno, u skladu sa zakonom, podnosi zahtev  i ostvarivanje prava na subvenciju od 40.000,00 dinara.

Kancelarija će, od sredstava Projekta,  za novoosnovane subjekte obezbediti pravno lice ili agenciju za:
1. pružanje knjigovodstvenih usluga na period od 6 meseci, počev od prvog meseca obavljanja delatnosti;
2. realizaciju početnog poslovnog paketa (izrada pečata i internet stranice, doniranje kompjutera sa monitorom, fleš memorije, multifunkcijski uređaj (fotokopir, štampač, skener), rokovnika, vizit karte i dr.);

Subvencije za samozapošljavanje namenjene su za opremanje radnog mesta i stvaranje uslova za rad, i to: za nabavku osnovnih sredstava, sirovina, repromaterijala, mašina, opreme i rezervnih delova, potrebnih za realizaciju programa i/ili adaptaciju poslovnog prostora.

1.    USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Pravo na podnošenje zahteva za dodelu dodatnih sredstava u vidu subvencije za samozapošljavanje imaju lica:
1)   romske nacionalnosti;
2)  sa prebivalištem u jednoj od opština na teritoriji AP Vojvodine: Apatin, Bela Crkva, Bečej, Beočin, Inđija, Kovin, Kikinda, Kula, Novi Kneževac, Novi Sad, Odžaci, Pančevo, Pećinci, Ruma, Senta, Sombor, Srbobran, Zrenjanin, Žabalj ili Žitište;
3)  koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
4) koja su prosla dodatnu obuku za izradu biznis plana, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
5) čiji je poslovni program (biznis plan) najviše rangiran po unapred utvrđenim kriterijumima;
6) koja su ostvarila pravo na subvenciju po Javnom pozivu koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnpravnost polova br. 117-401-259/2012.

Subvencije za samozapošljavanje se neće odobravati:
– za obavljanje delatnosti: individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge, udruženja građana i društvenih organizacija;
– za delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja, klađenja i sl.

2.    PRIORITETI ZA DODELU SREDSTAVA
Komisija za sprovođenje konkursa, koju čine predstavnici Kancelarije za inkluziju Roma i Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, proveravaju ispunjenost  uslova konkursa i vrše rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana, unapred definisanim kriterijumima.

Prioritet u postupku odobravanja sredstava ima lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica- mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žrtve nasilja u podrodici.

3.  PRIJAVE NA KONKURS – ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA
Nezaposleno lice podnosi zahtev sa potrebnom pratećom dokumentacijom, lično ili putem pošte na adresu:
KANCELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA
Bulevar Mihajla Pupina 25, 21 000 NOVI SAD;

Podnosilac zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje dostavlja sledeću dokumentaciju:
•    popunjen zahtev i biznis plan na tipskom obrascu ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM do visine dodatnih sredstva za subvenciju (može se dobiti u Kancelariji za inkluziju Roma);
•    uverenje sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje;
•    ličnu izjavu o pripadnosti romskoj naciji;
•    fotokopiju lične karte
•    pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć

Podnosilac zahteva će imati stručnu podršku u pripremi dokumentacije za izradu dodatnog biznis plana i upravljanje firmom od strane stručnih lica – mentora iz oblasti poslovanja, a koje je za potrebe konkursa angažovala Kancelarija za inkluziju Roma.

Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

4.  DONOŠENjE ODLUKE I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi direktor Kancelarija za inkluziju Roma, na predlog komisije za sprovođenje konkursa, koju čine predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Kancelarije za inkluziju Roma.

Ugovor o dodeli subvencije za samozapošljavanje, kojim se uređuju prava i obaveze podnosioca zahteva, Kancelarije za inkluziju Roma i Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, zaključuje se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Prilikom potpisivanja ugovora potrebno je dostaviti:
•    rešenje o osnivanju preduzeća (rešenje nadležnog organa o upisu u registar);
•    fotokopiju rešenja o PIB-u;
•    fotokopiju prijava na obavezno socijalno osiguranje;
•    sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
•    fotokopiju kartona deponovanih potpisa i ugovora o otvaranju tekućeg računa;
•    fotokopiju lične karte;
•    pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza, i to:
– dve istovetne blаnko trаsirаne menice korisnikа sredstаvа sа jednim žirаntom i meničnim ovlаšćenjimа, ili
– hipotekа prvog redа nа nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosа subvencije, ili
– gаrаncijа bаnke dvostruko veće vrednosti od iznosа subvencije ili
– ugovorno jemstvo.

Žirаnt može biti svаko poslovno sposobno fizičko lice, ne stаrije od 65  godinа, koje
imа redovnа mesečnа primаnjа nа ime zаrаde ili penzije, nezаvisno od visine primаnjа, kаo i fizičko lice koje sаmostаlno obаvljа svoju delаtnost (preduzetnik).

Menice, u sklаdu sа Zаkonom o izmenаmаi dopunаmа Zаkonа o plаtnom prometu („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i Odlukom o bližim uslovimа, sаdržini i nаčinu vođenjа registrа menicа i ovlаšćenjа („Službeni glаsnik RS“, broj 56/2011), podnosilаc zаhtevа morа izvršiti upis menicа u Registаr menicа i ovlаšćenjа.

5.  OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Korisnik sredstava je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prenosa sredstava, namenski uloži sredstva i dostavi dokaz o tome, obezbedi da registrovanu delatnost obavlja najmanje 12 meseci od dana započinjanja delatnosti i redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavi dokaz o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu obavljanja registrovane delatnosti.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati celokupni iznos subvencije.

6. OSTALE INFORMACIJE
Zаhtev sа biznis plаnom, u dvа primerkа, podnosi se u Kancelariji za inkluziju Roma APV, lično ili  putem pošte, nа propisаnom obrаscu, koji se može dobiti u Kancelariji za inkluziju Roma APV ili preuzeti nа sаjtu www.inkluzijaroma.vojvodina.gov.rs ili na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.psrzrp.vojvodina.gov.rs .

Nepotpunа dokumentаcijа neće se uzimаti u rаzmаtrаnje.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.psrzrp.vojvodina.gov.rs  i Kancelarije za inkluziju Roma  www.inkluzijaroma.vojvodina.gov.rs. .

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na  telefon  021/488-17-46.

Link