Konkurs za subvencionisanje klaster organizacija

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju, poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapređenja konkurentnosti MSP u toku 2012. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 6.000.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za  2012. godinu („Službeni list APV“, broj 23/2011 i 3/2012-rebalans) subvencionisaće troškove klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju, poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapređenja konkurentnosti sektora MSP.

Uslovi Konkursa

Pravo učešća na konkursu imaju:

•    Klaster organizacije odnosno poslovna udruženja registrovana u APR-u i Fondovi, koji u osnivačkim aktima za cilj imaju unapređenje konkurentnosti privrede putem klasterskog umrežavanja malih i srednjih preduzeća sa potpornim institucijama. (u daljem tekstu: klasteri)

•    Klasteri sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i kojima je većina članica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

•    Klasteri koje sačinjavaju minimum 9 malih i/ili srednjih preduzeća i tri potporne institucije (razvojne agencije, školske ili visokoškolske ustanove, instituta, itd)

•    Klasteri koji u toku 2012. godine nisu koristili sredstva drugih državnih organa za aktivnosti za koje traže podsticajna sredstva.

Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi klaster organizacija, a maksimalno do 1.500.000,00, dinara bez PDV-a, po klasteru

•    Troškovi operativnog rada kancelarije, a odnose se na uspostavljanje organizacione strukture, upravljanje klaster organizacijom, zajedničke sastanke i pripremu ostalih zajedničkih aktivnosti i uspostavljanje info kontakt tačke za sve članice
•    Troškovi razvoja informacionog sistema za komunikaciju među članovima, kao i uspostavljanje zajedničkih servisa koji će unaprediti konkurenstonst članica
•    Troškovi organizovanja “B2B” sastanaka i ostalih konferencija i radionica edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera
•    Troškovi angažovanja stručnih lica, odnosno specijalizovanih organizacija za pripremu i pisanje projekata za konkurse Evropske unije (IPA, FP7,…), kao i za ostale zajedničke razvojne projekte
•    Troškovi organizovanja studijskih poseta klaster organizacijama u regionu i inostranstvu za predstavnike članica klastera
•    Troškovi sopstvenog učešća klastera u projektima po osnovu opredeljenih ili dobijenih sredstava  putem EU fondova u 2012. godini, a koji se odnose na unapređenje konkurentnosti privrede

Prijava na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapređenju konkurentnosti MSP, podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima najkasnije do 23. marta 2012. godine.

Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba  broj 4, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte „Ne otvarati – prijava na Konkurs za KLASTERE“ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.
Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

Odluku o dodeli podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapređenju konkurentnosti MSP doneće, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.
Korisnik sredstava (klaster) zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu  kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja,  podnošenje izveštaja o realizovanim aktivnostima, kao i druga pitanja koja su u vezi sa korišćenjem ovih sredstava.
Odobrena sredstva će korisnicima biti preneta na račune u skladu sa prilivom sredstava u Budžet AP Vojvodine u 2012. godini.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4302.

Link