Konkurs za regresiranje dela tr.boravka u predškolskoj ustanovi/osnovnoj školi

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Konkurs za regresiranje dela tr.boravka u predškolskoj ustanovi/osnovnoj školi

I
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu obezbeđena su sredstva za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi koja organizuje boravak dece predškolskog uzrasta, za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja (u daljem tekstu: regresiranje) u iznosu od 195.000.000,00 dinara (slovima: stotinu devedeset pet miliona dinara).

II
Sredstva po ovom konkursu raspoređivaće se mesečno predškolskim ustanovama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, koje se nalaze u mreži ustanova koju utvrđuje opština i onim osnovnim školama koje organizuju vaspitno obrazovni program za decu predškolskog uzrasta (u daljem tekstu: korisnik sredstava), a u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja.2

Konkurs se ne odnosi na privatne vrtiće i privatne osnovne škole.

III
Prenos sredstava iz tačke I konkursa vrši se mesečno za prethodni mesec korisnicima sredstava preko računa budžeta opštine, odnosno grada.

IV
Prijave na ovaj konkurs podnose se na uredno popunjenim obrascima koji su propisani Pravilnikom iz tačke II konkursa,

Predškolska ustanova popunjava obrazac CB1 i PB2 o prisutnosti u celodnevnom i poludnevnom boravku za svako treće i četvrto dete za koje je doneto rešenje o priznavanju prava za regresiranje i nakon overe obrazaca od strane nadležnog opštinskog / gradskog organa uprave, u dva primerka dostavlja, početkom tekućeg meseca za prethodni mesec, Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

Za decu predškolskog uzrasta koja borave u vaspitnim grupama organizovanim pri osnovnim školama, nadležan opštinski / gradski organ uprave, na osnovu mesečnih izveštaja osnovnih škola na obrascima PB2 i CB1, o prisutnosti dece, popunjava propisan zbirni obrazac, koji overava i u dva primerka dostavlja, početkom tekućeg meseca za prethodni mesec, Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16.

V
Nakon razmatranja podnetih prijava, komisija dostavlja mesečni predlog za raspodelu sredstava za regresiranje pokrajinskom sekretaru. Pokrajinski sekretar za svaki mesec tokom 2012. godine odlučuje o dodeli sredstava korisnicima, svojim rešenjem.

VI
Konkurs je otvoren do 31.12.2012. godine.

VII
Konkurs se objavljuje u “Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”, dnevnom listu “Dnevnik” i na internet stranici pokrajinskog sekretarijata: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

Link