Javni poziv za podnošenje predloga projekata za razvoj i unapređenje lokalnih socijalnih usluga

Konkursi

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za razvoj i unapređenje lokalnih socijalnih usluga

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima/organizacijama da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava  Budžeta Republike Srbije.
Prioriteti Ministarstva rada i socijalne politike – Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu su – (1) Podrška uspostavljanju novih kao i podrška unapređenju postojećih usluga za namenjenih unapređenju položaja i kvaliteta života posebno osetljivih grupa ( deca i mladi sa smetnjama u razvoju, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, stari itd) (2) Podrška i unapređenje inovativnih međusektorskih socijalnih usluga (3) Podrška i unapređenje modela praćenja lokalnih socijalnih usluga (monitoring i evaluacija)

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Lokalna udruženja i organizacije, čiji programi će doprineti  ostvarivanju prioriteta Konkursa, a u partnerstvu sa Centrima za socijalni rad, Republičkim ustanovama socijalne zaštite ili lokalnim samoupravama. Partnerstvo lokalnih udruženja sa jednom od navedenih institucija je preduslov Konkursa.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.

Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije, su dužne da predloge projekata dostave do 19.11.2011. godine u 16 časova.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti
Ministarstvu rada i socijalne politike
SEKTOR ZA BRIGU O PORODICI I SOCIJALNU ZAŠTITU
Beograd, Nemanjina 22

isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom.

Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 orginalni overeni primerak i 1 fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst:  ZA KONKURS – NE OTVARATI.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne formacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih tenderskih dokumenata:

1. Smernice za podnosioce projekta (91.5 kB)
2. Upustvo za popunjavanje predloga projekta (74.5 kB)
3. Upustvo za izradu budžeta projekta (107 kB)
4. Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta (91.5 kB) – (obavezno popuniti)
5. Aneks 2 – Obrazac za tabelarni prikaz budžeta projekta (69 kB) – (obavezno popuniti)
6. Aneks 3 – Obrazac za narativni prikaz budžeta (40.5 kB) – (obavezno popuniti).

Link