Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa iz oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih zajednica

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANjE

Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa  iz oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih zajednica  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini:
(1) Konkurs za emitere TV programa – privatna preduzeća i
(2) Konkurs za nevladine organizacije – emitere TV programa u 2011. godini

Konkurs se raspisuje u cilju podsticanja proizvodnje programskih sadržaja iz oblasti kulture i umetnosti, kao i praćenja događaja i objavljivanja informacija, mišljenja i ideja o pojavama i ličnostima u oblasti kulture i umetnosti o kojima javnost ima opravdan interes da bude informisana. Televizijske stanice, u okviru svojih programskih sadržaja, kreiraće emisije u kojima će obuhvatiti kulturu i umetnost.

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2011. godini  proizvodnju programskih sadržaja u oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku i  jezicima nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini sredstvima u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (slovima: sedammilionadinara) i to za: Konkurs za emitere TV programa – privatna preduzeća u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara (slovima: petmilionadinara), po ekonomskoj klasifikaciji rashoda 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima i za Konkurs za nevladine organizacije – emitere TV programa u ukupnom iznosu od  2.000.000,00 dinara (slovima: dvamilionadinara), po ekonomskoj klasifikaciji rashoda 4819 – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Pravo učešća na konkursu imaju isključivo emiteri televizijskog programa koji  imaju dozvolu za emitovanje programa  – privatna preduzeća i nevladine organizacije, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
2. Jedan emiter može podneti konkursnu dokumentaciju samo za jedan programski sadržaj.
3. Prijava  na  konkurs podnosi se isključivo na obrascu prijave koji je sastavni deo konkursa i uz koji se prilaže ostala potrebna dokumentacija. Obrazac prijave može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog   sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, 3. sprat, kancelarija br. 50 ili na web adresi: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

4. Rok za podnošenje prijava traje od 01. do 18. jula 2011. godine.

5.  Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

6. Prijave za konkurs se podnose u dva primerka sa naznakom: ZA KONKURS, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad ili lično predajom prijave Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Uz prijavu na konkurs podnosilac prijave dostavlja dokumente: potvrdu o registraciji delatnosti, dozvolu za emitovanje televizijskog programa koju je izdala Republička radiodifuzna agencija (RRA) i fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.
7. Prijave koje se dostave posle navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, kao i nepotpisane i neoverene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Takođe, prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu tokom 2010. godine dodelio sredstva za sufinansiranje proizvodnje televizijskih programa u oblasti kulture i umetnosti, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji neće se uzimati u razmatranje.
8. Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumenaciju i informacije, ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.
9. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

III KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Sredstva se odobravaju emiteru televizijskog programa čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i to za podsticanje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja u oblasti kulture i umetnosti, a prvenstveno:
1.    radi praćenja događaja i objavljivanja informacija, mišljenja i ideja o pojavama i ličnostima u oblasti kulture i umetnosti o kojima javnost ima opravdan interes da bude informisana. Televizijske stanice u okviru svojih programskih struktura kreiraće emisije u kojima će obuhvatiti kulturu i umetnost. Regionalni i lokalni elektronski emiteri kreiraće posebne emisije iz oblasti kulture i umetnosti, odnosno 20   posebnih  emisija   u   navedenoj oblasti u najmanjem trajanju od 25 minuta po emisiji;
2.    sredstva su direktno usmerena na stvaranje TV programa  od kulturnog značaja, koji treba da ispunjava sledeće uslove:
a)  da bude usmeren na pružanje podrške kulturi Republike Srbije,
b)  da promoviše kulturno nasleđe Republike Srbije ili evropskog ekonomskog
područja i
c)  da jeusmeren na privlačenje talenata;
3.    programski sadržaji – emisije u oblasti kulture i umetnosti emituju se utvrđenom programskom šemom televizijske  stanice (jednom nedeljno) do 1.maja 2012. godine;
4.    režiseru je dozvoljeno da potroši van teritorije Republike Srbije 20% budžeta produkcije TV programa;
5.    visina dodeljenih sredstava ne sme biti viša od 50% budžeta produkcije;
6.    sredstva se mogu dodeljivati samo za troškove koji su povezani sa razvojem i produkcijom TV programa, a ne i za posebne aktivnosti, kao što je postprodukcija.

Link